NIEUW: Blog reclamevrij maken?

juegdbidt

RECHTVAARDIGHEID 15 juli☺ De rechtvaardigheid van God staat lijnrecht tegenover het onrecht in onze wereld. Dank U God voor U rijke boodschap van liefde, recht genade, vergeving en al wat leeft! Ik bid voor jongeren die onrecht is aangedaan, dat Uw (Gods) recht en genade in hun leven zal doorbreken. Amen

biddendehanden

GEBEDEN VOOR JONGEREN☻ 21 juni☻ Hemelse God en Vader. Ook onze jongeren hebben mijn gebed hard nodig in de samenleving. Bewaar hen tegen verkeerde gedachten, daden, vrienden, game spelletjes, roken, seks, pornografie en zelfdoding. Ik vraag aan U Vader in de Hemel werk in hun harten en verstand. AMEN

☻☻☻☻11 juli☻☻☻☻

VISITOR

ZIJNWOORD☻ GELOVEN ZONDER ZIEN☻ 11 juli☻ Jezus Christus is niet meer op aarde bij ons. We kunnen niet naar Israel reizen om Hem daar te ontmoeten. Hij is in de hemel om voor ons een woning te maken (Johannes 14:2) en voor ons te bidden (Romeinen 8:34).Tomas zag en geloofde. Wij zien Hem niet. Daarom heeft Johannes tekenen en woorden van de Heer Jezus opgeschreven. Wie Hem niet zien, kunnen geloven door te lezen in het Woord van God. Geloven betekent niet: Ik geloof het wel. Het betekent geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God Die door God de Vader naar deze wereld is gestuurd. Geloven betekent dat we vertrouwen op Jezus Christus voor onze verlossing. Alleen Hij geeft ons eeuwig leven.Tomas geloofde en zei: "Mijn Heer en mijn God" (vers 28). Wij mogen Gods Woord lezen en ook tot de ontdekking komen dat Hij onze Heer en onze God is.

ZIJNWOORD☻ OMGAAN MET SCHULD EN SCHAAMTE☻ 11 juli☻ Voordat de zoon maar een enkel woord heeft kunnen zeggen, ziet de vader hem aankomen en wordt hij met ontferming bewogen. De vader heeft medelijden, is barmhartig, wordt vervuld met enorme blijdschap en gaat direct naar zijn zoon toe. Hij omarmt hem en kust hem teder (zo staat het in de oorspronkelijke tekst). De vergeving lijkt al gegeven te zijn voordat de zoon erom vraagt. Toch, na de omhelzing en de kus, zegt de zoon wat hij te zeggen heeft (vers 21). Hij belijdt zijn zonde daar waar het hoort: zowel bij zijn vader als bij God. Bij schuld wijst Gods Woord één weg, namelijk bekering (de zoon besloot naar de vader terug te gaan) en schuld belijden. Dan ontvang je vergeving (zie 1 Johannes 1:9). De vader blijkt de schuld al te vergeven in zijn omhelzing en gaat direct door naar de beleden schaamte.

GEBED☻

VOORBEDE☻

29 juni☻

Ik heb vanmorgen gebeden, voor hen in nood, verdriet, in moeiten en in zorgen, maar ik ken hen echter niet. Voor hen in vervolgde landen, in marteling en pijn, ik wou dichtbij hen wezen, wilde even bij hen zijn! Daarom ben ik aan het bidden, om hen te laten weten, hou vol, heb goede moed, God is jou niet vergeten! Ik heb vanmorgen gebeden en leg hen in Gods hand, het zijn mijn broers en zussen en het schept een liefdesband! E.Hengstman- v Olst

GEBED☻

GEBED VOOR OUDERS☻

29 juni☻

Hier knielen we als man en vrouw, en we danken voor Uw trouw. We danken voor de kinderen die we kregen, wilt U ons als ouders de wijsheid geven. Dat wij ze mogen opvoeden tot Uw eer, want wij als mensen falen steeds weer. Dat wij ons geloof aan hen mogen uitstralen, en zij weten waar wij de kracht vandaan halen. Wij leggen onze kinderen in Uwe handen neer, wij verwachten het alleen van U Heer. J.Troost


GEBED☻

HEER GEEF MIJ UW HAND☻ 11 juli☻ Heer geef me Uw hand ik moet verder, pijn en niet kunnen voorbij. Geef me weer moed o goede herder, dat kan met U aan mijn zij. Heer geef me Uw hand en leer me vertrouwen, mijn eigen onmacht voorbij. Uw sterke band leert me weer bouwen, genezing en zegen voor mij. Heer geef me de hand dan gaat het goed, dan mag ik weer hopen. Uw licht geeft moed om in tijden van pijn aan Uw hand mee te lopen. D.Beijersbergen-Groot

GEBED☻

GEZONDEN GEBEDEN☻

21 juni☻ Het "Onze Vader die in d'hemel zijt", zo leerde Hij ons mensen een gebed. Hij die door 't leven schreed met Woord en Wet, gaf zich in Zijn bestaan hier toegewijd aan deze waardevolle bezigheid. Ons bidden telt, elk woord, zo werkt Zijn wet, de Vader hoort gewis zeer nauwgezet de beden Hem gestuurd op uur en tijd. Een ganse schare helpers van het Licht staat klaar, zij werken onder Zijn blazoen. Verzoeken, klachten, dank aan Hem gericht, neemt Hij voor waar om daaraan te voldoen. Wannéér men zal ontvangen Zijn bericht, dat is aan Hem, met wel of geen klaroen. P.Laneuze


WIJSHEID

11 juli☻
Als je innerlijk verandert lijkt het of de wereld om je heen verandert.
Dat is natuurlijk ook zo, want de hele wereld reageert op wat jij uitzendt. Anne Linden

GELUK

11 juli☻ Lieve zussen, Gelukkig de mens die op de goede weg wandelt, zegt Psalm 1. Wat is er veiliger dan samen met God door het leven te gaan. Wat geeft meer hoop dan te weten dat je op weg bent naar het geluk! Maar de verkeerde weg is vaak dichterbij dan we vermoeden. Het is soms zo gemakkelijk en verleidelijk om een stapje op de andere weg te doen. Eén klein stapje… zonder God.

21 juni☻

GEZEGDES☺

11 juli☻
Bij de pakken neerzitten
Betekenis: Het niet meer zien zitten
Gebaseerd op Genesis 49:14

QUOTES** 11 juli☻
"Trots is wat wij hebben. IJdelheid is wat anderen hebben."

PSALM☻

11 juli☻
"De weg van God is een volmaakte weg; het woord van de HERE is zuiver als goud. God beschermt ieder, die zijn heil bij Hem zoekt."Psalm 18:30

KORTE GEDACHTE**

11 juli☻
God van allesomvattende liefde, wat kunnen we onze dorst lessen bij deze oproep van u: “Sta op, breng jouw ziel tot leven!” Als wij zo’n oproep volgen, dan zouden we nooit toegeven aan duisternis of ontmoediging, maar ons hart zou openbloeien voor een loflied op u.

KORTE OVERDENKING**

11 juli☻
God is een schild wiens woord kan worden vertrouwd. Zijn weg is niet alleen juist, maar het is ook leven-gevend. Echter, we moeten toevlucht in hem nemen wanneer zijn feilloos woord en zijn perfecte manier zegeningen zullen worden en zijn aanwezigheid ons gaat zegenen als ons schild. Onze loyaliteit, vertrouwen en afhankelijkheid moeten vrijwillig in hem geplaatst worden en levens moeten gegeven worden door te leven volgens feilloos woord.

CITAAT☻

15 juli☻ Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was. Maarten Luther (1483 - 1546)

EVANGELISCHE TEKST☻☻

15 juli☻
"Want wie zijn leven voor zichzelf houdt, zal het verliezen."Mattheus 16:25

Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (132)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)
 • BIJBELSE TEKST**

  15 juli☻
  "Ouders, behandel uw kinderen zo dat zij niet dwars en haatdragend worden. Voed ze zo op dat ze de Here leren volgen en liefhebben."Efeziër 6:4

  SPREUKEN☺☺

  15 juli☻
  "Een rechtvaardige zoon doet zijn vader enorm veel plezier; wie een wijze zoon krijgt, mag blij en dankbaar zijn."Spreuken 23:24

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻ SCHEPPING ZONDEVAL EN VERLOSSING☻ 21 juni☻ Wild u van zonde en schuld worden verlost? Dan is de Weg u aangewezen. Bedenk dat er net zoals in de eerste wereld maar één Ark was waardoor men behouden kon worden. Er maar één Christus is in wie alle zondaren die tot Hem komen hun behoud vinden. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig ziels verderf. Niemand anders dan Hij kan de mensen redden. Er is op aarde niemand anders door wie de mensen gered kunnen worden." (Handelingen 4:12) Veel mensen reageren negatief wanneer zij horen dat er niemand anders is dan Jezus Christus door wie u gered kunt worden. Geen andere godsdienstleraar kwam naar de aarde als Gods enige Zoon. God heeft Hem/Jezus aangeboden als de enige weg om voor eeuwig een relatie met Hemzelf te hebben.

  OVERDENKING☻

  LICHT DAT WERD GEZONDEN☻

  5 juli☻

  Licht is niet alleen gewoon en maar ook heel bijzonder. Het leven bestaat dankzij het licht. Dat geldt voor het fysieke leven dat het uiterlijke licht nodig heeft. Het geestelijke leven heeft symbolisch gesproken het innerlijke licht nodig.

  In de Bijbel wordt het woord licht zowel in letterlijke als in symbolische betekenis gebruikt.

  In het begin van de Bijbel lezen we: ‘En God zei; Er zij licht; en er was licht. En God zag dat het licht goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis.’

  Meestal lezen we in de Bijbel de symbolische betekenis van licht. Licht staat altijd voor iets positiefs. Licht geeft ons kracht, hoop, toekomst, steun en levensvreugde.

  Op veel plaatsen in de Bijbel wordt het licht dan ook in die zin gebruikt. In het begin van het evangelie van Johannes staan veel mooie, poëtische bewoordingen over licht, onder meer: A.Heide

  TIJD MET JEZUS

  GEWOND☻ 21 juni☻ Om onze zonden werd hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genezing. (Jesaja 53:5) Ons lijden, onze pijn, ons verdriet, onze wonden: het zijn even zovele uitnodigingen om Jezus te leren kennen als onze gewonde genezer. Zeker, Jezus’ wonden droeg hij als straf voor onze zonden. Onze wonden horen bij het lijden waaraan de wereld onderworpen is. Ze zijn geen straf van God, want God heeft Jezus al gestraft. Maar die wonden van Jezus leren ons heel veel over hem: hij staat niet op afstand toe te kijken hoe wij lijden. Hij kent dat lijden van binnenuit. En juist dat is zo genezend. Als iemand die zelf kerngezond is zegt dat het allemaal goed komt, dan klinkt dat heel anders dan wanneer een medegewonde dat zegt. Jezus is onze gewonde genezer.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  BEWEZEN LIEFDE☻

  5 juli☻

  De ware liefde kenmerkt zich door onvoorwaardelijkheid. Ware liefde is geen liefde die in de ander iets moois ziet en daarom liefheeft. Ware liefde kent een eigen bron, buiten die ander. Zo is het in elk geval bij God. Hij heeft het ook bewezen! Want toen wij nog zondaars waren had hij ons al lief. Er was niets moois of aantrekkelijks te zien. En toch had God lief. Want God is liefde: het is zijn wezen om lief te hebben, helemaal van binnenuit. Het bewijs daarvoor is Christus: zijn dood laat zien hoeveel God van ons houdt! Laat deze liefde diep binnenkomen in je leven.

  Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Romeinen 5:8  BEMOEDIGINGSSITE

  ALS JE LEVEN DOOR ELKAAR SCHUDT☻ 15 juli☻ Kan al dat schudden ook iets goeds opleveren? Lieve broer en zus☻ Je leven kan soms zo heen en weer geschud worden, niets lijkt meer op zijn plaats te blijven staan. Esther Vorsterman weet ze over spreekt, als ze juist het schudden op een heel andere manier in de videoboodschap wil benaderen. Want er lijkt ook winst in te zitten.  Dat het je mag bemoedigen en sterken, vooral er momenteel veel 'geschud' wordt in je leven. 

  BEMOEDINGSSITE☻

  SPREEK TOT MOEDELOZEN☻

  Weet wat je 'eet', lief mensenkind, vooral als woorden je ziek maken.

  29 juni☻

  LIEVE MENSEN,

  Soms is er maar één woord nodig en je bent terug bij 'AF!' Terug bij beneden, bij ondergeschoven, bij weggedrukt, niet gezien, niet gehoord of niet erkend. Woorden als pijlen met dodelijk vergif op hun scherpe punt. Maar Jezus woorden kunnen je weer tot leven wekken, genezen, je recht te doen, je diep te bemoedigen. Jezus is voedzaam brood des levens, vol van goede geneeskrachtige woorden voor je ziel! Mag de Heer je hart versterken, Liefs Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  KOM AAN TAFEL☻

  25 juni☻

  Je vijanden zijn niet uitgenodigd aan de dis, speciaal voor jou bereid!

  Lieve broers en zussen,

  Een prachtige uitnodiging klinkt er: kom thuis, kom eten, kom aan Mijn tafel! Wat een ervaring, het is bijna te mooi om waar te zijn. En toch is het waar. Toch is dit voor jou bestemd. Een bemoediging uit Gods Woord door Hanna Swart. Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  ACHT WERDEN GERED☻

  5 juli☻

  Ik zit in de Ark van Noach

  de hemelsluizen komen neer

  erg en verschrikkelijk

  het is noodweer

  de boot slingert heen en weer

  angstige dieren

  mensen buiten de boot

  ze huilen en schreeuwen

  en klemmen zich vast

  aan de boot

  maar de Ark is te hoog

  en helemaal dicht

  ze kunnen niet mee

  ze lachten om Noach

  en verklaarden hem voor gek

  nu moeten zij verdrinken

  acht werden gered. E.Brunelli


  NEEM DE WOORDEN MET JE MEE☻ 5 juli☻ Breng me naar de overkant laat mij niet hier breng me naar de zee leg me daar neer breng geen bloemen mee ook geen steen alleen een gedicht voor wie achterblijven het zal door het water en het zout verdwijnen maar neem de woorden mee als aandenken

  VOOR IEDER MENS☻ 5 juli☻ Neem het aan het is voor niets zomaar gegeven het eeuwig leven gekocht en betaald vergeving genezing wedergeboren een nieuw mens dank U Heer die altoos is dat U betaald heeft voor ieder mens. E.Brunelli

  MIJMEREN OP MAANDAG MORGEN☻ 5 juli☻ Een nieuwe dag is begonnen, eerste werkdag van de week, maar nu eerst nog even mijmeren over de preek. Vele woorden die je hoorde komen in je boven, die je moed geven om te blijven geloven.J. Troost

  naar Zijn stem. J.Troost

  MIJN KIND IK HOUD VAN JOU☻ 5 juli☻ Mijn kind, Ik hou van jou, dit mag je zeker weten, al vanaf het prilste begin, en je mag niet vergeten. Voordat je geboren werd, wist Ik al van jouw bestaan, en vanaf dat moment, ben Ik met je meegegaan.

  KIJKEND NAAR DE STERREN☻ 5 juli☻ Kijkend naar de lucht zie ik naast de maan, vele fonkelende sterren aan de hemel staan. Vader wat heeft U dit wonderbaar geschapen, geniet ervan en wacht nog even met slapen. Als ik hier naar kijk dan word ik helemaal stil, misschien is dat ook wel wat U wilt.


  FAMILIE EN VRIENDEN☻ 5 juli☻ Dankbaar voor de mensen om mij heen, door familie en vrienden voel ik mij niet alleen. Familie en vrienden die om mij geven, die veel betekenen in mijn leven. J. Troost

  JACOB☻ 5 juli☻ Al mag ik volgens de Bijbel een aartsvader wezen, ik schaam mij als ik kijk naar mijn leven. Met leugen en bedrog door het leven gegaan, later hebben mijn kinderen dit bij mij gedaan. Als gezin mochten we bij elkaar wonen, ik hield meer van Jozef dan van de andere zonen. Ik weet het goed mijn gezin was niet volmaakt, maar het meeste wat mij in het hart heeft geraakt. Dat de Heere steeds met mij was in mijn leven, Hij heeft mij steeds weer de kracht gegeven. J.Troost

  -appel-en-honing-voor

  ZOETE APPELEN (ROSH HASJANA) 25 juni☻ 3 pond harde zoete appelen 50 gr suiker 25 gr boter of plantenmargarine sap van 1 citroen + gesneden schil snufje zout kaneel Schil de appelen en snijd ze in 4 partjes, verwijder de klokhuizen en was ze in koud water. Zet ze op met warm water en daarin gesmolten boter. De appeltjes moeten er voor ¾ gedeelte onderstaan. Laat ze in een half uur bijna gaar koken. Voeg er dan de overige ingrediënten bij en laat het geheel op een laag vuur gaar stoven, af en toe zachtjes omschuddend

  SCHUILPLAATS

  meisje-en-meid-bewegende-animatie-0165

  ZE HADDEN PROBLEMEN IN DE OMGANG MET HUN PUBERDOCHTER☻ 12 juli☻ “Wat zo fijn is aan Stichting Schuilplaats is dat de hulpverleners geen oordeel hebben over onze visie op geloof en leven. Ze zeggen niet je moet je keuzes maar eens aanpakken. Ze hebben respect voor hoe wij in het leven staan en ze delen onze normen en waarden.” CLIENTEN QUOTES☻“Het is zo fijn als iemand naar je luistert, de tijd neemt om je te begrijpen en ook nog op dezelfde christelijke golflengte zit. Door de vragen die de hulpverlener stelde, ging ik nadenken en kreeg ik het probleem zelf ook steeds meer helder" www.stichtingdeschuilplaats.nl

  TIMON

  meisje-en-meid-bewegende-animatie-0235

  TIENERMOEDERS GEKOPPELD AAN BUREN☻ 12 juli☻ Beter een goede buur dan een verre vriend. Deze oude tegeltjeswijsheid gaat in Houten in ieder geval op, want tieners met problemen worden daar in een bijzondere woonvorm gekoppeld aan volwassen buren. Zo springen de senioren Beppie en Adrie van der Kuil bij als tienermoeder Jubelle even een oppas nodig heeft. Het geeft de jongeren een veilig gevoel op hun weg naar zelfstandigheid. www.timon.nl

  ELEOS

  brandweer-bewegende-animatie-0112

  ZE RAAKTE IN PANIEK BIJ HET ZIEN OF RUIKEN VAN BRAND, MAAR ZE HAD NIET GEDACHT DAT HET EEN TRAUMA ZOU ZIJN☻ 12 juli☻ Ik raakte in paniek bij het zien of ruiken van brand. De oorzaak hiervan kon ik wel bedenken: de brand in ons huis vroeger. Toen ik elf jaar was, is op oudejaarsavond de bovenverdieping van ons huis in brand gevlogen. Ik was op dat moment samen met mijn ouders en zusje bij mijn oom en tante. Maar toen mijn vader gebeld werd, hoorde ik aan zijn stem dat er wat ernstigs was gebeurd. Op het moment van de brand was ik niet thuis, dus ik heb het vuur zelf niet gezien. Daarom dacht ik dat deze angst hier niet vandaan kon komen. Tijdens de EMDR-sessie bleek dat de brand wel degelijk impact heeft gehad op mijn leven. Na de brand was ons huis onbewoonbaar. Daarom hebben we op verschillende plekken in ons dorp gewoond. In appartementen, maar ook in hotels. We zaten hele dagen met elkaar in een kleine ruimte. Moet je je voorstellen, samen op de kamer met een moeder met een burn-out en een vader die ook psychische problemen heeft. Dat was erg heftig. Door de behandeling heb ik ontdekt dat hier mijn angst voor alles wat met vuur te maken heeft, is begonnen. Hoe de toekomst er verder uitziet weet ik natuurlijk niet, ik ga waar de Heer me wil hebben. Ik heb vertrouwen in de toekomst en vertrouwen in God.” www.eleos.nl

  DE BIJBEL LEERT ONS☻
  15 juli☻
  De Bijbel leert ons dat er maar één waar zaligmakend geloof is. Er zijn ook vormen van ‘onwaar’ geloof. Zo kunnen we lezen over een tijdgeloof en een wondergeloof (Mattheüs 13:18-23). We noemen iets ‘tijdgeloof’ als iemand maar voor een poosje gelooft. Hij of zij is enthousiast over het Evangelie, maar het landt niet echt in het hart. Vergelijk het maar met een steentje dat je over het water heen laat scheren: het beroert even het oppervlak, maar het gaat niet dieper. 
  Bij een wondergeloof kan iemand ervan overtuigd zijn dat hijzelf of een ander zal genezen van een ziekte. Dat hoeft op zich niet verkeerd te zijn, maar het is te weinig om voor God te kunnen verschijnen. Bij echt geloof gaat het erom dat je als zondaar vertrouwt op het offer van de Heere Jezus. Www.abcvanhetgeloof.nl

  VERTROUW MET JE HART☻
  15 juli☻
  Geloven is een ‘vast vertrouwen’ hebben in God: dat Zijn Woord waar is, dat de Heere Jezus is Wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart: van binnenuit overtuigd zijn dat alles wat aan jou in het Evangelie beloofd is, waar is.
  En het is tegelijkertijd ook een ‘zeker weten’: met je verstand weten dat Gods Woord de waarheid is. Dat is het geloof wat de Heilige Geest in je hart werkt. Je gelooft God op Zijn Woord, je geeft je over aan de Heere Jezus. Dat doe je omdat je gelooft dat Hij alleen zalig kan maken van alle zonden. Je kunt zelf niet betalen, je kunt zelf niets doen voor de zaligheid. Zonder geloof in Hem ga je verloren. Je kunt je alleen maar laten vallen in de armen van de Heere Jezus, die de straf van zondaren op zich nam.

  STOKOUDE WIL VAN VERGEVING☻ 25 juni☻ Trouw aan haar gewoonte gaat een oude vrouwtje naar de ochtendmis, wanneer plots de pastoor zegt: "Dat al diegenen, die deze week hun partner bedrogen hebben naar voor komen en om vergeving vragen..." Het stokoude en slecht horende vrouwtje vraagt aan haar gebuur: "Wat zegt mijnheer de pastoor?" De man geeft haar een antwoord: "Hij heeft gezegd: al diegenen die een muntbolletje willen moeten naar voor gaan." Het oude vrouwtje, steunend op haar wandelstok, zet zich met vele moeite recht. De totaal verwarde pastoor roept haar toe: "U? Mevrouw? Op uw leeftijd, ben je niet beschaamd?" "Het is niet omdat ik geen tanden meer heb, dat ik niet meer in staat ben om er af en toe een te zuigen, weet U."

  gifje-verkoopster-1606191

  WILT U EEN BIJBEL☻ 25 juni☻ Er is een man met een Bijbelwinkel, en die zoekt iemand om Bijbels huis aan huis te verkopen. Dus hij plakt een bord op de etalageruit: gezocht: huis aan huis bijbelverkoper.  Komt er een man binnen, en die zegt: "Ikkkkk zou graag bbbbijbels verkkkkopen." Zegt de winkelier: "Maar meneer, met uw spraakgebrek, zou u dat nu wel doen?" "Ikkkkk zou ttttoch graag een kkkkans kkkkkrijgen." "Nou ja," zegt de winkelier, "ik wil iedereen een kans geven, dus dan geef ik u ook een kans. Komt u maandag maar terug om negen uur."  De stotteraar komt terug op maandagochtend, en krijgt een flinke partij Bijbels mee. Om twaalf uur komt hij terug: alle Bijbels verkocht. Hij vraagt om een nieuw pakket. Om vier uur komt hij weer terug: weer alle Bijbels verkocht. En weer vraagt hij om een nieuw pakket.  "Dat is best," zegt de winkelier, "maar nu wil ik eerst eens horen hoe je het 'm lapt. Je hebt zo'n formidabele hoeveelheid Bijbels verkocht!" Zegt de man: "Gggggewoon. Ikkkkk bbbbbel aan. Er ddddoet iemand open. En dddddan vraag ik:`Wwwwwilt u een Bbbbbijbel kkkkkopen? Of mmmmmoet ik 'm voorlezen?" 

  TOUCHE☻ 13

  juni☻ Loopt een dominee over de straat en hij komt een jongetje tegen en vraagt hem waar het station is. Zegt het jongetje: "Dat zeg ik lekker niet!" De dominee roept woest: "Zo kom je nooit in de hemel." Zegt het jongetje: "En u niet bij het station!!"

  DUUR BOOTRITJE☻ 13 juni☻ Tijdens zijn vakantiereis komt Jan met zijn gids aan de oever van het Meer van Galilea. "Hoeveel kost het mij als ik met de boot het meer over vaar?" vraagt Jan. "Dertig dollar, meneer." Jan: "Dat is erg duur!" "U moet niet vergeten dat dit een heel beroemd meer is, Jezus heeft over dit water gelopen!" Jan:"Ja, geen wonder met zulke prijzen!"

  GENEZINGSDIENSTEN/

  met evangelist Jan Zijlstra/

  Genezingen in Handelingen,

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  xxwoensdag, 11. juli
  20:00
   Gebedsdienst

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxzondag, 15. juli
  10:00
   Eredienst (Veerpolder 6a;

  2361 KV; Warmond)
  19:00
   Onderwijsdienst over Geloof

  en Goddelijke genezing met

  gebed voor de zieken

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  xxwoensdag, 18. juli
  20:00
   Gebedsdienst

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerwo, 18. juli, 20:00 – 22:00

  www.wingsofhealing.nl

  faith

  VRIJZOMERWEEK 2018☻

  29 juli – 3 augustus 2018 –

  Pagedal Stadskanaal/Thema:

  ‘Faith is Rising’De Vrij Zijn

  Zomerweek is een vakantieweek

  voor het hele gezin, waar je geloof

  wordt opgebouwd en geestelijke

  doorbraken plaatsvinden.

   Niet alleen volwassenen,

  maar ook kinderen, tieners en

  jeugd ervaren Gods liefde en

  kracht in ons midden. 

  Een week waarin we samen

  kerk zijn en de hemel op

  aarde beleven door de

  ontmoeting met God en

  met elkaar. Www.vrijzijn.nl

  albert_mienke

  ALBERT&MIENKE☻

  Het duo Albert&Minke heeft

  in de afgelopen jaren haar

  medewerking verleend aan

  diverse tentcampagnes en

  samenkomsten door heel

  Nederland. Zij brengen

  uitsluitend het Nederlandstalige

  gospellied De liederen getuigen

  van hun Heer en Heiland, de

  Heer Jezus Christus. Hij is nog

  steeds de Waarheid, de Weg

  en het Leven, en de Toekomst.....

  Zelf weten zij eens bij de Heer

  te zullen zijn, maar Tot aan die

  Dag willen zij voor Hem en

  over Hem blijven zingen.

  Vrijdag 13 juli 2018 Amersfoort -

  20:00 - Optreden Albert &

  Minke tijdens

  evangelisatiecampagne ☻

  www.gospelpodium.nl

  binnentuin-homev2

  BINNENTUIN OVER GOD☻

  Wandel langs prachtige

  rotspartijen en grotten en

  zie hoe op unieke wijze het

  christelijk geloof is uitgebeeld.

  Ontdek God de Vader als

  Schepper, Jezus Christus als

  de Weg en de Heilige Geest

  als het vernieuwende Water.

  Bekijk hieronder de openingstijden

  en reserveer uw rondleiding. 

  Dit kan tot maximaal 15 personen

  voor 2 uur en is inclusief

  begeleiding. Vanaf uw

  gereserveerde tijd staat de

  koffie klaar. Welkom!

  Na afloop heeft u de

  mogelijkheid om een gift

  te geven. Zo kunnen en hopen

  wij nog vele mensen te bereiken.

  Voor mensen in een rolstoel

  of voor begeleiding in een

  andere taal graag reserveren

   via info@binnentuinovergod.nl

  Binnentuin over God op

  Landgoed Pauwenhof/

  Hunnenweg 67/Voorthuizen

  israel

  ZOMERTENTOONSTELLING 31 augustus 2018/WERELDWONDER ISRAEL waar een klein land groot in is. Zeventig jaar geleden werd de staat Israel geboren. Sindsdien ligt dit landje onder een vergrootglas van de hele wereld. Wat maakt Israel toch zo uniek? Israelcentrum/Nijkerk. www.zomertentoonstelling.nl

  openskies

  OPENSKIES WORSHIP FESTIVAL NEDERLAND/BETTELD ZELHEM 17 t/m 19 augustus 2018. Martin Smith UK, Jason UptonUS, House firesUS, Lindy Conant US, Allan McKinlay UK en vele anderen. www.events4christ.nl

  wandelen EEN STILLE TOCHT LANGS DRUKKE STRATEN EN HOFJES IN AMSTERDAM☻ Tot rust en verstilling komen in Amsterdam, kan dat? Deelnemers aan dit evenement zeggen van wel! Meld je aan voor de stiltewandelingen in het najaar! ‘In tijden niet zo’n vrede ervaren’, was een van de reacties op onze stiltewandelingen in het voorjaar. Vanwege het succes van deze wandelingen gaan we dit najaar weer in stilte wandelen. Op woensdag 19 september, 17 oktober en 21 november neemt Ronald Koops je mee langs stille hofjes en kapellen in Amsterdam. Je bezoekt de lunchpauzedienst op het Begijnhof en luncht in de Shelter. De dag eindigt met een stilteconcert. Geef je snel op want vol = vol.

  https://www.thdv.nl/ontmoet-amsterdam-anders/evenementen/8/stilte

  amsterdam-home

  WANDELEN IN DE ZOMER☻ Amsterdam is één grote etalage die je dingen laat zien over het leven, over mensen, over jezelf. En over God. Ontmoet Amsterdam Anders laat jou de onverwachte kanten van Amsterdam, mensen, Jezus en misschien wel jezelf zien. Doe mee en maak kennis met de mensen en het werk van THDV. Doe mee met een van onze evenementen in Amsterdam. In de maanden juli en augustus staan de volgende wandelingen op de planning. Ga je mee? 19 juli – Amsterdam in WOII 24 juli – Wie zie jij? 2 augustus – Gracht 10 augustus – Amsterdam in WOII 16 augustus – Joods Amsterdam 31 augustus – Joods Amsterdam www.ontmoetamsterdamanders.nl

  JARIGEN

  jarige1

  ALWEER EEN JAAR☻ 21 juni☻ JARIGEN IN JUNI/JULI☻ Alweer ’n jaar  door God gegeven Toegevoegd aan je  waardevolle leven Alweer ’n jaar  dat je achter je liet Er wacht nog veel moois  voor jou, in ‘t verschiet..M.Pintus

  Birthday present and cake

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  beterschap

  IK BEN MET JE♥ 21 juni♥ Hij is bij me als ik fiets of in de auto rij, ook in de wachtkamer  is Hij bij mij, in de behandelkamer  voel ‘k Hem rondom mij, Hij hoort mijn bidden, Hij geeft rust in mij, de moeilijke momenten merkt Hij het eerste op, Hij neemt het bidden over, ondergaat hetgeen ik onderga, stuurt tegelijk de handen van de artsen. Ook hen is Hij nabij.  Waar ik ook ben,  ik weet me steeds geborgen want Vader is er, Vader is bij mij. M.Poelman-Duisterwinkel

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  baby

  LIEF KINDJE♣ 21 juni Lief kindje, waar je ook bent geboren.  Waar je bedje ook mag staan.  Je bent geboren om er bij te horen. Om je eigen weg op aarde te gaan.  Is niet elk kindje, of het nu blank is of zwart. Dat op aarde het levenslicht aanschouwde Niet gesloten in Gods grote hart? Een kind om heel veel van te houden. Je bent nu aan Hem opgedragen. En met jou ook elk ander kindje.  Dat niet om deze rijkdom kan vragen. Niet wordt gekoesterd en bemind. Want ieder kindje mag bij Hem komen. Hij weet van zijn of haar bestaan. Heeft het met veel liefde aangenomen. En mag aan Zijn hand verdergaan. M. v Tintelen

  baby-smiley-bewegende-animatie-0047

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  huwelijk

  NIET IEDER MENS IS HET ZELFDE☻ 21 juni☻ Niet ieder mens is hetzelfde want er is altijd verschil tussen inzicht, gevoel denken en wat soms de ander wil. ’t Gaat om compromissen sluiten zonder dat kan niets bestaan. Om tot ’t resultaat te komen dat partijen aan zal staan. Het is samen de mix maken waarmee ieder leven kan. Want daarmee gaan de problemen duidelijk voorgoed in de ban. Getrouwd zijn is samen delen lief en leed in het bestaan. God liet ons de liefd’ bevelen waardoor wij elkaar verstaan. J.A. v Tricht

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  TOT HEILS DES VOLKS

  WIE ZIE JIJ☻
  12 juli☻
  Kwetsbare groepen in onze samenleving worden vaak niet gezien: we weten dat ze bestaan, maar dat is het dan. Onbekend maakt onbemind, en zo kunnen hele groepen ‘vergeten’ worden. We hebben het soms zo druk met onszelf dat we geen oog hebben voor de ander.
  Een paar weken geleden zag ik van dichtbij hoe een minimagezin met een schuld van 65.000 euro probeert te overleven in Amsterdam-Noord. Ik sprak met Eva (zie cover) en haar moeder Derisma. Dit gezin woont op een flatje in Amsterdam-Noord. Met z’n vieren moeten ze rondkomen van 25 euro per week en het gezin is vaste gast bij de voedselbank. Ze hebben een schuld omdat iemand uit hun vorige kerkelijke gemeente heeft opgelicht. Maar ik zag geen enkel spoor van wrok of zelfmedelijden. Ik zag alleen eenvoud, dankbaarheid, een grote liefde voor Jezus en de bereidheid om het weinige dat ze hebben te delen: na het interview ging ik naar huis met een zakje chocola van de voedselbank. Eva gaf dat aan mij: ‘Voor je kinderen.’ Zoiets raakt me.
  Bij THDV hanteren we voor onszelf de vraag: wie zien wij ten diepste? Zien we ‘daklozen’ en ‘minimagezinnen’, alsof dat hun identiteit is? Of zien we de mens er áchter? Mannen, vrouwen en kinderen die naar Gods beeld geschapen zijn, met dromen, verlangens, vreugde en verdriet? Als je iemand echt wilt zien, moet je dichtbij komen. Dan zie je vaak veel kwetsbaarheid en ellende, maar tegelijkertijd brengt het je eigen kwetsbaarheid.

  HEILSDESVOLKS

  DOLBLIJ DAT ZE ERUIT IS☻
  12 juli☻
  Jolanda (46, Nederlandse) werkte zes jaar in de prostitutie. Ze dacht dat het een goede oplossing was voor haar financiële problemen en dat ze kon stoppen wanneer ze wilde, maar dat viel tegen. Uitstappen was veel lastiger dan beginnen.
  Ik heb zes jaar in de prostitutie gewerkt, in privéhuizen en clubs en de laatste tijd als escort. Ik kwam in de prostitutie terecht toen ik mijn baan verloor en veel schulden had. Ik werd mijn huis uitgezet en kwam met mijn kinderen op straat te staan. Toen ging ik op de vlucht, weg van mijn verleden en mijn schulden. Het was echt een noodgreep. Ik liet alles klappen. Ik wilde geen hulp zoeken, wilde alleen nog maar voor mezelf werken en heb de beslissing genomen te gaan werken in de prostitutie. Ik had al veel verschillende partners gehad en ik kon het geld goed gebruiken. Het leek de perfecte oplossing voor mij.Ik vind prostitutie wel een normaal beroep. Iedereen mag zelf weten wat ze met haar lichaam doet. Maar het is geen beroep zoals de zorg. Bijna niemand weet wat er echt gebeurt in die wereld. Ik zou absoluut niet willen dat mijn dochter dit ging doen, dat kan echt niet. Ik deed het uit nood, maar toch ook vrijwillig. Ik had het nooit gedaan als ik geen schulden had gehad. Ik heb veel ellende meegemaakt. Het is eigenlijk heel tegenstrijdig wat ik zeg, maar zo voel ik het wel. Het is een tegenstrijdigheid diep in mijzelf. Mijn rol wil ik af en toe terug en ik voel me geestelijk nog steeds prostituee. Ik kan die wereld niet loslaten. Tegelijkertijd ben ik dolblij dat ik eruit ben.
  Prostituees zijn mensen; het is belangrijk dat ze goed behandeld worden. Zie ze als vrouw en niet alleen als hoer, ze zijn veel meer dan dat.

  www.thdv.nl

  scherven

  IJZERTIJD BEWONING ONTDEKT IN LIONSERPOLDER☻

  29 juni☻

  In natuurgebied de Lionserpolder ten zuidwesten van Leeuwarden is een unieke vondst gedaan: een nederzetting uit de late IJzertijd. Archeologen vonden stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool. Bijzonder is dat de vindplaats niet op een terp ligt, maar op een voormalig eiland in de Lionserpolder. De plek is nog zichtbaar als verhoging in het weidelandschap.De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deed nader onderzoek. In boormonsters vonden ze stukjes aardewerk, scherven, botresten en houtskool uit de IJzertijd, de periode net voor de jaartelling. De sporen duiden op een huisplaats, woonplek van mensen uit de IJzertijd. Het gebied bestond toen uit een krekenlandschap waar de zee vrij spel had. De nederzetting lag relatief hoog en droog. De kreken werden mogelijk gebruikt als transportroutes om de zee of het achterland te bereiken.“We zijn heel blij met deze ontdekking, want de vindplaatsen tot nu toe zijn vooral bekend van terpen”, vertelt onderzoeker Rik Feiken. “We weten maar weinig van het landschap rondom de terpen en het gebruik daarvan in de IJzertijd. Het is bijzonder dat niet alleen de vindplaats bewaard gebleven is, maar hoogstwaarschijnlijk ook het landschap uit die tijd.” vlinder-bewegende-animatie-0078

  KOM NACHTVLINDERS SPOTTEN TIJDENS DE MIDZOMERNACHTLOOP☻

  29 juni☻

  Als jij ’s avonds naar bed gaat, is de natuur nog lang niet moe. Veel dieren worden dan juist wakker. Nachtvlinders slaan bijvoorbeeld massaal de vleugels uit en versieren het duister met allerlei bijzondere kleuren. In Nederland vliegen meer dan 2.400 verschillende vlindersoorten rond, waarvan er maar 53 dagvlinders zijn.Je zou denken dat je nachtvlinders herkent doordat ze alleen ’s nachts vliegen. Maar dat is niet altijd zo. Het beste kun je kijken naar de voelsprieten. Die van dagvlinders hebben namelijk, net als bij een speld, een knopje aan het einde. Nachtvlinders hebben deze knoppen niet. Hun antennes zijn eerder een soort lange draden of waaiervormig.Nachtvlinders spotten kan gewoon thuis, maar midden in een natuurgebied zijn je kansen veel groter. Daar mag je doorgaans niet na zonsondergang zijn, maar Natuurmonumenten maakt een uitzondering in de nacht van 16 op 17 juni. Dan is namelijk de jaarlijkse Midzomernachtloop op meer dan 27 locaties in het land. Op de meeste van deze locaties hangt de boswachter een groot wit doek op waar lampen op schijnen. Als je de nachtvlinders gaat tellen die daarop afkomen, kom je vingers tekort. Wandel jij mee in één van de kortste nachten van het jaar?

  www.natuurmonumenten.nl

  LEN MARIE OVER DE VIJF PUNTJES☻ 5 juli☻ “Het volk was de macht van de absolute vorsten zat en kwam in opstand.” Ik luister aandachtig. Af en toe kijk ik op de PowerPoint achter de leraar. Geschiedenis is leuk! Mijn gedachten dwalen een beetje af. Maar nee, toen zag ik het. Een gevoel van ergernis bekroop mij. Hoe is het mogelijk? Hoe haalt hij het in zijn hoofd? Er stonden vijf puntjes als beletselteken.....! Vijf puntjes! Zie je het al voor je? Vijf van die lelijke spinnenkoppen. Was het toetsenbord kapot? Was hij moe toen hij de PowerPoint maakte? Heeft hij dyslexie en ben ik de eerste die dit ontdek? Een vriendin van me zou vast zeggen: Veel vragen maar geen antwoorden. Hoe komt het toch dat zoveel mensen meer dan drie puntjes typen? Moet ik dan toch eindelijk m’n broer gelijk geven? Hij beweert dat taal slechts een communicatiemiddel is. Ik erger me vast te snel. Die paar puntjes maken niets uit. Mogelijk is het een negatieve karaktertrek. Pas maakte ik een karaktertest en mijn negatieve eigenschap was koppigheid. Wil ik gewoon niet van mijn standpunt af dat je drie puntjes hoort te schrijven? “Het gevolg van al deze opstanden was de Franse revolutie.” En… toen had ik het antwoord. Mijn leraar was gewoon superrevolutionair met zijn vijf puntjes. Bron:puntuit

  VADER VINDT BIZARRE BRIEF VAN DOCHTER☻ 5 juli☻ "Een vader komt in de slaapkamer van zijn dochter en ziet een brief op het bed liggen. Na enige aarzeling besluit hij de brief te lezen", schrijft columnist Willem van Klinken in het Reformatorisch Dagblad.„Liefste papa, ga even zitten als je dit leest... Het is met pijn in mijn hart dat ik je vertel dat ik er zo plotseling opuit ben getrokken met mijn nieuwe toffe vriend. Ik ben passioneel verliefd, en het is best... een vriendelijke jongen, ondanks zijn piercings, zijn tattoos en zijn grote moto (motor, JvK). Dat is nog niet alles: ik ben zwanger en Ahmed zegt dat we heel gelukkig worden in de kamer van zijn tijdelijke onderduikadres, bij de broer van zijn vaders tante. Hij wil veel kinderen, en zoals je weet, is dat ook mijn grootste droom. En die sluier is echt heel handig hoor, tegen de zon en tegen de vliegjes...Ik leerde ook reeds dat marihuana niet verslavend is. We hebben besloten het zelf te gaan kweken, voor ons en onze vrienden. Ahmed is al actief als tussenhandelaar in cocaïne en xtc en we hebben dus ook ons eigen productiebedrijfje. We zijn echt goed bezig, hoor! Het geld hebben we hard nodig. We zijn namelijk nog jong en we gebruiken zelf ook een klein beetje coke en xtc, en dat spul is heel duur, hoor. Haast niet te betalen! Je zegt altijd dat je van de liefde alleen niet kunt leven, maar omdat Ahmed geregeld een paar zeer goede vrienden uitnodigt, kan ik toch ook wat meebetalen...Bron:Puntuit

  schoen-bewegende-animatie-0041

  GEEN TOEKOMST☻ 5 juli☻ Met lege ogen kijkt hij me aan. In zijn ogen is geen sprankeltje hoop meer te zien. Het zijn toekomstloze ogen. Heeft hij dan echt geen toekomst meer? Hij ziet me al van ver aankomen. Ik ben een ‘rijke’ westerling, in zijn ogen. Iemand die eigenlijk alles kan kopen wat ik zou willen. En daar staan we dan, tegenover elkaar. Zijn blik gaat omlaag. Of hij mijn schoenen mag poesten. Ook ik kijk omlaag. En dan zie ik het. Zijn vrijwel enige bestaan. Een houten schoenkistje, en daarin een borstel, een doek en twee potjes schoensmeer. En ik? Mijn rugzak zit vol, met alles wat ik die middag mee wilde nemen, en waarvan ik dacht dat ik het die dag nodig zou hebben. Waar zou hij wonen? Vast ergens in een sloppenwijk, in één van de gekleurde huisjes die we onderweg tegenkwamen. Uit welk gezin zou hij komen? Zo sta ik nog een poosje te dromen. Dan draai ik me om in de rij, want we zijn aan de beurt. Zijn ogen blijven in mijn rug prikken, maar niet alleen in mijn rug, ook in mijn hoofd blijven ze zweven. Ogen waar geen toekomst in ligt. Eigenlijk is het niet waar wat ik zeg. Iedereen heeft een toekomst. Een toekomst waar nooit een einde aan komt. Dan kunnen we hier ‘rijk’ zijn, maar toch heel arm als we aan onze eeuwige toekomst denken. En arme mensen (in onze ogen) kunnen dan wel eens heel rijk zijn. Denk maar aan Lazarus, die arme man uit de Bijbel. Het leek of hij in het leven geen toekomst had, maar toen hij stierf had hij een betere toekomst dan wie ook op deze aarde. Die toekomstloze ogen van deze schoenpoetser zal ik nooit vergeten. Maar het herinnert ons er wel steeds weer aan: ‘Zoek de toekomende stad, die fundamenten heeft’, dan is je toekomst zeker.Bron: Puntuit

  MET EEN ZEILJACHT DE WERELD OVER☻ 25

  juni☻ Met een zeiljacht de wereldzeeën over: de reis van Hermen en Marjolein is een droom die uitkomt. En met een bijzonder doel waar ze graag meer over vertellen. Hermen en Marjolein, avontuurlijk, reislustig en met een ongewone levensstijl. Hun tijdelijke banen wisselen ze regelmatig af met bijzondere reizen of het volgen van een bijbelschool. Als ze in Nederland zijn, wonen ze in een caravan of bivakkeren ze bij hun ouders. Zo sparen ze voor een volgend avontuur. Marjolein: “Je hoeft niet veel te verdienen, als je maar niet teveel uitgeeft.” Door te laten zien wie God is en hoe Hij aan het werk is, hopen we dat mensen enthousiast worden over God en geïnspireerd raken om ook missionair bezig te gaan.” Hermen: “We willen deze reis in beeld brengen en via ons Youtube-kanaal delen. Zo kunnen mensen thuis zien hoe het leven aan boord is (hoe kook je op een slingerende boot?) of hoe we kitesurfen in een verlaten baai. Maar we willen ook de OM-projecten in beeld brengen: hoe is het leven van een zendeling? hoe is het leven van de locals? Door te laten zien wie God is en hoe Hij aan het werk is, hopen we dat mensen enthousiast worden over God en geïnspireerd raken om ook missionair bezig te gaan.” Bron:christelijknieuws kind-bewegende-animatie-0175

  KINDEREN VAN OUDERS SCHEIDEN ZIJN WE WAARDELOOS LAND☻ 25 juni☻ Stephen Colbert van The Late Show deelt rake klappen uit over het immigratiebeleid van zijn president Trump. In deze video vertelt hij heel duidelijk wat hij ervan vindt dat kinderen van hun ouders gescheiden worden bij de Amerikaanse grens. “Als wij dit laten gebeuren in onze naam, dan zijn we een waardeloos land.” Hij roept iedere Amerikaan op om zijn verantwoordelijkheid te nemen. “Onze overheid zegt: het ergste wat je kunt overkomen, dat overkomt je. Wij nemen je kinderen van je af zonder garantie dat je ze ooit weer zult zien.” Dat is wreedheid gebruiken als afschrikmiddel. Hoe worden de kinderen van hun ouders gescheiden? “De kinderen worden meegenomen om te douchen en worden vervolgens nooit meer teruggebracht. Geen fatsoenlijk mens kan dat verdedigen.” Maar als Sessions nou gewoon iets verder had gelezen naar Romeinen 13:10. Daar staat: “De liefde berokkent uw naaste geen kwaad. Dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.” Bron:cip

  PASTOOR MAG OMSTREDEN ERFENIS VAN 120.000 EURO HOUDEN☻ 25 juni☻ De familie van de in 2014 overleden mevrouw Tonny van Empel uit Asten heeft geen recht op haar volledige erfenis. Het gerechtshof heeft dinsdag besloten dat het testament geldig is, schrijven verschillende media. Haar toenmalige pastoor Jos Hermans mag de erfenis houden.Tonny van Empel-Van de Wallen liet in april 2009 een testament opstellen. Ze benoemde daarin de kinderen van haar nicht tot erfgenaam. Ook liet zij pastoor Hermans van haar parochie een beperkte geldsom na. In mei 2010 wijzigde de vrouw haar testament waarin staat dat het grootste deel van haar erfenis naar de pastoor zou gaan. Van Empel overleed eind december 2014. Haar nabestaanden vinden dat die nietig verklaard zou moeten worden, omdat ze onder druk zou zijn gezet om de pastoor tot erfgenaam te benoemen.De rechter zag eerder al niets in het vernietigen van het testament. Het hof oordeelt nu ook dat de familie niet heeft kunnen aantonen dat de vrouw wilsonbekwaam was tijdens het opmaken van het testament en ook niet dat de pastoor hierbij druk heeft uitgeoefend. De pastoor begrijpt dat de familie teleurgesteld is, maar benadrukt dat hij recht heeft op de erfenis.

  kerk

  VERTROUWEN IN DE KERK LICHT GESTEGEN☻ 21 juni☻ Mensen vertrouwen iets meer in de kerk. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Gaf in 2016 30,4 procent aan vertrouwen te hebben in de kerk, een jaar later was dat 31,2 procent. Wel staat de kerk – samen met de pers – onderaan de lijst als het gaat om vertrouwen van de burger. Zo is onder 45- tot 65-jarigen het vertrouwen in de kerk het kleinst, slechts 26%. Onder mensen die 75 jaar of ouder zijn, is het vertrouwen het grootst, zo’n 45%. Deze groep bestaat voornamelijk uit weduwen en weduwnaren. Onder gescheiden mensen en ongehuwden ligt dit percentage lager. In het overwegend rooms-katholieke zuiden heeft slechts 1 op de 5 mensen ‘tamelijk tot veel vertrouwen’ in de kerk. In Noord-Overijssel en de Veluwe is dit het hoogst. Daar heeft de helft van alle mensen vertrouwen in de kerk. Bron:visie/eo

  religie-en-geloof-bewegende-animatie-0005

  ZIEKENHUIS IN SCHOTLAND VERWIJDERD BIJBELS UIT PATIENTEN KAMERS☻ 21 juni☻ Christelijke leiders in het Verenigd Koninkrijk zijn boos nadat een ziekenhuis onlangs besloot om geen Bijbels meer op de kastjes van patiënten te leggen. De organisatie The Gideons International doneerde 344 Nieuwe Testament-uitgaven aan Dumfries and Galloway Royal Infirmary in Schotland. Het ziekenhuis plaatste de Bijbels eerst in de kerk van het ziekenhuis. Maar nadat patiënten meerdere keren ernaar vroegen, zijn de Bijbels toch in de kamers gelegd. Maar de Bijbels zijn weer verwijderd nadat iemand klaagde dat het christendom niet meer dan andere geloven gepromoot mag worden. Een communicatiemedewerker van het ziekenhuis zei er het volgende over: “Ik begrijp dat de persoon die de klacht indiende niet religieus is en mogelijk vroeg hij zich af waarom christenen voorgetrokken werden. We hebben hierover gediscussieerd en het laatste dat we willen, is dat er ophef ontstaat onder mensen.” Daarom is besloten om de Bijbels weer te verplaatsen. De 344 Bijbels zijn nog steeds beschikbaar voor patiënten, maar ze liggen niet op meer op de nachtkastjes. Bron:cip

  bordspel

  IN JERUZALEM SPELEN JODEN MOSLIMS EN CHRISTENEN VREDIG EEN BORDSPEL☻ 21 juni☻ Onlangs op een avond in Jeruzalem kwamen joden, moslims en christenen bij elkaar. Niet om elkaar met Bijbelverzen om de oren te slaan, maar juist om iets belangrijkers te doen: het bordspel backgammon te spelen. De deelnemers waren net zo divers als de stad zelf. Een joods jongetje met een Captain America kippah, een werkende Arabische man, een elegante blonde vrouw van rond de zestig. Met muziek uit de luidsprekers, de deelnemers op elkaar gedrukt aan lange tafels, bogen ze zich over het bordspel. “Dit is geen competitie tussen tegenstanders. We zijn hier gekomen om samen te spelen”, aldus Matan Hayat (28), een religieuze leraar. “Hier zijn mensen van de linkervleugel, van rechts, orthodoxe joden en Arabische moslims." Bron:cip

  brazili_-voetbal

  BRAZILIAANSE VOETBALLERS MOGEN NIET MEER IN HET OPENBAAR BIDDEN☻ 21 juni☻ Braziliaanse voetballers komen vaak openlijk uit voor hun geloof, bijvoorbeeld door enthousiast te bidden op het veld. De trainersstaf van de nationale ploeg van Brazilië maakt daar een einde aan, schrijft Kerknet op basis van berichtgeving in het Braziliaanse O Globo. Het verbod moet helpen om de rust in het team te bewaren.  Twee jaar geleden ontving de Braziliaanse voetbalbond nog een klacht van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Aanleiding was de tekst '100% Jesus' op de hoofdband van voetballer Neymar. De stervoetballer droeg de band toen hij met zijn teamgenoten de gouden medaille in ontvangst mocht nemen. Het IOC maakte duidelijk dat teksten met commerciële, politieke of religieuze doeleinden op olympische podia zijn verboden.  De Braziliaanse trainersstaf wil ook religieuze boodschappen op hoofdbanden of mouwloze singlets niet langer toestaan. Wel hebben de voetballers nog steeds de mogelijkheid om rondom wedstrijden in de kleedkamer te bidden. Bron:cip

  Laatste commentaren
 • fijne dinsdag. (Patty_en_freddy )
      op Niemand is rechtvaardig
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001 (Annie & Rogier)
      op Niemand is rechtvaardig
 • Goedemiddag lieve Patricia (Lenie)
      op Niemand is rechtvaardig
 • Goede morgen Patricia (Gerda)
      op Niemand is rechtvaardig
 • fijne maandag en een goede start van de nieuwe week (Patty_en_freddy )
      op Niemand is rechtvaardig
 • Blijdschap
  Blijdschap
  Laatmemaar♥♥21 juni♥♥
  15-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Niemand is rechtvaardig

  De Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is en dat elk mens afgedwaald is van God. Dat is de reden dat u zo weinig van God ervaart. Er is een muur van zonde tussen u en God, die alleen weggenomen kan worden als u Gods vergeving aanvaardt♠

  Sommige mensen zeggen: Ik geloof en ik ben als kind gedoopt. Ik ga zondag’s geregeld naar de kerk en ik probeer goed te zijn voor andere mensen en God vindt dat genoeg! Maar wat vindt God?♥

  Jezus zegt dat vele mensen zullen komen voor zijn troon en zullen zeggen dat ze in hun leven christen geweest zijn. Ze zullen Hem vertellen wat ze allemaal gedaan hebben voor Hem. Maar Hij zal hun antwoorden: Niet een ieder die Here Here zegt, zal het Koninkrijk van God binnengaan. De bijbel leert ons dat wij niet gerechtvaardigd worden door goede werken, maar uit genade behouden worden. (Mattheus 7:21)♠

  Andere mensen zeggen: Dit leven is slechts een leerproces, in een volgend leven doe ik het beter, net zolang tot ik een goed mens ben en dan… De Bijbel zegt hierover dat de mens slechts éénmaal sterft en dan voor Gods troon komt.

  15-07-2018 om 14:52 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (5)
  11-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods nieuwe wereld

  GODS NIEUWE WERELD
  Mensen die mij Heer noemen, komen niet vanzelf in Gods nieuwe wereld. Daar komen alleen de mensen die doen wat mijn hemelse Vader wil.(Mattheus 7:21)

  Sommige sportliefhebbers kunnen enorm veel over hun capaciteiten. En niet iedereen die over hun eigen sportieve capaciteiten. En niet iedereen die over de hemel praat, maakt deel uit van Gods Koninkrijk. Jezus hecht meer waarde aan wat wij doen dan aan wat we zeggen. Hij wil dat wij goede dingen doen en niet alleen de juiste woorden zeggen. Jouw huis (dat je leven voorstelt 7:25) kan de stormen van het leven alleen doorstaan als je het goede doet in plaats van er alleen over te praten. Wat je doet, kan niet los worden gezien van wat je gelooft.

  11-07-2018 om 17:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (11)
  05-07-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God bestaat

  GOD BESTAAT!

  Veel mensen twijfelen aan het bestaan van God of zeggen zelfs zeker te weten dat God niet bestaat. Weer anderen geloven in een bovennatuurlijke kracht, maar niet in de God van de bijbel. En toch zegt de bijbel in Romeinen 1:20 dat we aan de schepping kunnen zien dat God bestaat en niemand een excuus heeft om zonder Hem te leven en Hem te dienen. Er is echter een reden waarom mensen God niet kennen en ervaren in hun leven: ze zijn niet tot bekering gekomen.

  Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen.Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen. (Romeinen 1:20) God openbaart Zich in de natuur, ook als getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring door zijn Zoon Jezus Christus.

  05-07-2018 om 15:08 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (6)
  29-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De ongehoorzaamheid van Adam en Eva

  DE ONGEHOORZAAMHEID VAN ADAM EN EVA

  Tegen Adam zei Hij: "Je hebt naar je vrouw geluisterd en van de verboden boom gegeten. Omdat je dat hebt gedaan, zal de grond voortaan vervloekt zijn. Je zal altijd, je leven lang, moeten zwoegen om eten te hebben. Er zullen dorens en distels op je akkers groeien en je zal wilde planten eten. Je zal je in het zweet moeten werken om brood te eten te hebben, totdat je teruggaat naar de aarde waaruit je bent ontstaan. Je bent van stof gemaakt en je zal ook weer stof worden." (Genesis 3:17-19)

  De ongehoorzaamheid van Adam en Eva en hun verbanning uit Gods liefdevolle nabijheid, heeft invloed gehad op de hele schepping, ook op het milieu. Jaren geleden dachten mensen er niet aan dat rivieren vergiftigd kunnen worden door chemisch afval. Het leek onbeduidend, niet belangrijk. Inmiddels weten we dat zelfs een miljoenenverdunning, niet belangrijk. Inmiddels weten we zelfs een miljoenenverdunning van bepaalde chemische stoffen onze gezondheid al kan schaden. De zonde in ons leven lijkt op zo’n watervervuiling. Zelfs de kleinste oplossing kan dodelijk zijn.

  29-06-2018 om 15:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  >> Reageer (11)
  25-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Tolerantie of welwillendheid

  Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en de mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven gegeven heeft. God heeft deze boodschap op het juiste moment aan de wereld bekend gemaakt. (1 Timotheüs 2:5-6)

  Tegenwoordig behoort tolerantie of verdraagzaamheid tot de hoogste deugden. Men prijst haar noodzakelijk voor een harmonieuze samenleving en als tegengif voor fanatisme, vooroordelen en benadeling van anderen. Het tegendeel, de intolerantie, is heel vaak de oorzaak van ruzies, in de familie tussen groepen in onze samenleving of onder de volken.

  Maar iedereen moet wel toegeven: we zijn graag tolerant in zaken die ons weinig raken, maar veel minder als de zaak ons direct aangaat. Daarbij komt dat niemand alleen maar geduld wil worden. We zien liever dat anderen onze overtuigingen en levenswijze als juist erkennen.

  Wat zegt de Bijbel over dit thema? Hij draagt ons op onze naaste echt medeleven te bewijzen en hem lief te hebben als onszelf. Daar hoort bij dat we de ander hoogachten, hem onze overtuigingen niet opdringen en hem toestaan zijn persoonlijke beslissingen te nemen, zonder onverschillig te zijn over wat hij denkt.

  Dit oprecht medeleven dringt ons als gelovigen ertoe om over het geloof te spreken en het met andere te delen. God erkent geen ander middel tot redding dan het belijden van de zonden en het geloof in Hem en Zijn Zoon Jezus Christus. Dat is een boodschap van het hoogste belang, die we tot welzijn van alle mensen om ons heen door moeten geven – juist omdat we hen hoogachten en ons bewust zijn van hun waarde voor God. Bron:HetGoedeZaad

  God van liefde dat ieder mens persoonlijk de beslissing neemt in het belijden van zijn zonden. En te geloven in Uw Zoon Jezus Christus die alle zonden op het kruis op zich heeft genomen.

  25-06-2018 om 16:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (1)
  21-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De noodzaak van bekering

  DE NOODZAAK VAN BEKERING

  Bekering of opnieuw geboren worden zijn termen uit de Bijbel die vele mensen vreemd in de oren klinken. Vele mensen denken dat ze geen bekering of wederomgeboorte nodig hebben. Bekering is volgens hen alleen voor de mensen die heel slecht leven. Jezus daarentegen verklaarde dat ieder mens opnieuw geboren moeten worden, omdat ze anders het Koninkrijk van God niet kunnen of binnengaan (Johannes 3:3)

  21-06-2018 om 15:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (1)
  13-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het licht voor mensen

  HET LICHT VOOR DE MENSEN

  In het Woord was het leven, en het leven was het licht voor de mensen (Johannes 1:14)

  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht zien wij onszelf zoals we werkelijk zijn, zondaars die een Redder nodig hebben. Als we Jezus-het licht- volgen, kunnen we voorkomen dat we in het donker rondlopen en zondigen. Het verlicht ons pad, zodat we kunnen zien hoe wij moeten leven. Hij verwijdert de duisternis van zonde uit ons leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  13-06-2018 om 13:27 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  >> Reageer (11)
  07-06-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonder liefde voor het goede

  ZONDER LIEFDE VOOR HET GOEDE
  Het geweld op scholen heeft al een lange tijd beangstigende vormen aangenomen. Het volgende valt daarbij op: Veel kinderen en jongeren kennen amper nog grenzen. Er is geen herkenbare reden voor de agressie. Het bewustzijn van onrecht ontbreekt.

  Gewelddadige scènes in films en op de televisie en virtueel geweld in computerspelletjes dragen eraan bij dat de grenzen vervagen. Een jongen had een ander afgeranseld. Zijn verklaring was: Ik vind het leuk; gemeen zijn is leuk. Een psychologe stelde onlangs vast: Er wordt alleen nog van iemand gehouden wanneer dat bijdraagt aan individueel geluk.

  Zelfzucht, ontbrekende naastenliefde, wreedheid – het Bijbel citaat trekt deze lijn nog verder door: men houdt ook niet van het goede en wijst het Bijbelse onderscheid tussen goed en kwaad af. Men houdt niet van God of ontkent zelfs Zijn bestaan. Wie echter God en de door Hem gestelde normen opgeeft, verliest ook de positieve waarden van het Christelijk geloof. Het ontbrekende besef van onrecht is dan niet meer verwonderlijk. Daarom moeten we omkeren naar God en Zijn maatstaven. Hij wil u vergeven en u vrede schenken. Alleen zo bent u in staat om God en je medemens oprecht lief te hebben. Bron;HetGoedeZaad

  07-06-2018 om 13:15 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (11)
  31-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Een nieuw leven

  EEN NIEUW LEVEN
  De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 5:17 Want ieder mens die één geworden is met Christus, is door God helemaal nieuw gemaakt. De oude mens is verdwenen. Er is een hele nieuwe mens ontstaan. Dit is wedergeboorte.

  Natuurlijk is bekering niet zomaar een gebedje wat je eventjes kunt doen vlak voordat je sterft. Bekering is een beslissing om God te gaan dienen. We kruisigen als het ware ons leven en gaan een nieuw leven beginnen met Jezus. We beginnen niet zomaar aan een nieuw hoofdstuk in ons leven; wij beginnen een heel nieuw leven met een nieuwe Meester/God.

  31-05-2018 om 15:11 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  22-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Rijk of te vreden

  En Hij/Jezus zei tegen de mensen: "Let goed op dat je niet hebzuchtig bent. Want ook als je alles hebt wat je hebben wil, betekent dat niet dat je ook je leven bezit. Je leven is niet van jezelf." (Lukas 12:15)☻

  Week na week zetten miljoenen mensen van hun zuurverdiende geld een paar euro’s of meer in voor de lotto. Ze hopen dat ze geluk hebben en de jackpot winnen. Hun gevoelens gaan heen en weer tussen hoop en vrees, tussen verwachting en teleurstelling, omdat ze meestal weinig of niets krijgen. Ze hopen steeds weer op het toeval, maar oogsten meestal teleurstelling. Wat hen drijft, is de wens om rijk te worden.☻

  Weet u wat God van zo’n instelling zegt? In de Bijbel staat: Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof.☻

  Wat moeten we dan doen? Is er iets beters dan rijk te zijn? Wat beveelt de Bijbel ons? Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. Want wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen. Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Zo kunnen we samenvattend zeggen: wie voldoende heeft, moet tevreden zijn. Wat willen we nog meer? Bron;hetgoedezaad

  22-05-2018 om 15:49 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Problemen
  Tags:Financien/beleggen/zaken
  >> Reageer (7)
  16-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ieder mens een schepsel van God

  We moeten onszelf vandaag drie belangrijke vragen stellen:
  1) Waar kom ik vandaan?
  2) Waar leef ik voor?
  3) Waar ga ik naartoe?

  Waar kom ik vandaan? De Bijbel maakt duidelijk dat ieder mens een schepsel van God is. Niemand is vanzelf ontstaan. Waar leef ik voor? God heeft ieder van ons geschapen met een doel. Hij wilde Zich in Zijn schepselen verheugen en verwachtte dat ze tot Zijn eer wilden leven. Doet u dat? Nee, als zondaren – wat we allemaal van nature zijn – hebben wij niet aan het doel dat onze Schepper met ons had, beantwoord. We leven niet voor God maar voor onszelf.

  Waar ga ik naartoe? Een leven in tegenspraak met de verwachtingen van de Schepper zal het oordeel naar zich toetrekken. God kan onrecht niet zomaar door de vingers zien. Hij moet ons daarvoor ter verantwoording roepen en straffen.

  Maar luister nu en verbaas je: God wil niet de dood van de zondaar, maar dat u zich van uw eigenwijze weg omkeert naar God en leeft! Om u genade te kunnen geven, heeft God Zijn eigen Zoon Jezus Christus voor uw schuld gestraft. Wie zich naar God omkeert en de redding die God aanbiedt, aanneemt, mag weten: ik ga naar mij Heere God en Heiland, in Wie ik geloofd heb. Bron:HetGoedeZaad

  16-05-2018 om 12:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Andere
  >> Reageer (14)
  12-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Dag moeder dag

  DAG MOEDER DAG☻
  mama, jij bent nu dichtbij Hem
  en ginds, daar lijk je meer op Hem
  Hij zorgt voor jou
  dept de sporen van lijden en verdriet weg
  zo trouw
  Zoals geen kind zorgen kan
  ik jou die dag liefhebben kan
  is het alle dagen moederdag voor jou
  zie ik je zitten aan Zijn tafel
  terwijl ik me herinner
  dat ik speciaal ontbijtjes maakte
  verwenden wij je, jouw kinderen, op bed
  bloemen stonden klaar
  ieder jaar
  als gebaar
  van liefde voor al jouw moederzorgen
  nu je in Hem geborgen
  vast niet meer terug wil
  hier sta ik vanochtend met een leeg dienblad en vol gemoed
  en denk: 'moeder dag, tot ziens!'
  Koert Koster

  12-05-2018 om 13:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)
  05-05-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verlossing vinden


  Een Italiaanse journaliste in Irak was net vrijgekomen na een gijzeling. Met een agent van de geheime dienst die deel had genomen aan haar bevrijding, was ze op weg naar het vliegveld. Zevenhonderd meter voor hun doel werden ze plotseling heftig beschoten. Bliksemsnel wierp de agent zich op de journaliste, om haar met zijn lichaam af te schermen voor de kogels. Hij werd dodelijk getroffen, zij kwam er levend vanaf. Dat doet ons denken aan de vrijwillige offerdood van Gods Zoon. God is heilig. Daarom kan Hij niet zomaar over de zonde heen stappen. Hij moet al het verkeerde ontdekken en weer op de juiste plaats zetten, zodat het overeenkomt met Zijn wezen.

  God is ook liefde. Daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden en Hem voor u in de dood gegeven. In Zijn liefde wil Hij de goddelozen(u die zich nog niet met God hebt verzoend) redden; dat komt overeen met Zijn natuur, Gods Zoon kwam op aarde om plaatsvervangend voor schuldige mensen te lijden en te sterven. In Hem/God was geen spoortje van zonde, daarom was Hij de Enige Die Zich, voor u in de plaats kon stellen en u zo voor het verdiende oordeel kon afschermen. Juist dat heeft Hij gedaan! Aan het kruis van Golgotha doorstond Jezus het diepste lijden: God wendde Zich van Hem af en heeft de ongerechtigheid van u op Hem genomen. (Lezen in Jesaja 53:6)Wie Komt dat allemaal ten goed? Iedereen die erkent dat hij Gods oordeel heeft verdiend en in Jezus Christus gelooft. In Zijn plaatsvervangende offer zal u bescherming en verlossing vinden. Bron:HetGoedeZaad

  05-05-2018 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  29-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Afgedwaald van God

  We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al ónze ongehoorzaamheid op Hém gelegd. (Jesaja 53:6)

  Jesaja(de profeet) sprak over Israël dat afdwaalde van God en vergelijkt hen met schapen die afdwaalden. Toch zou God de Messias/Jezus zenden om hen terug te brengen bij de kudde. Achteraf gezien kennen wij de identiteit van de beloofde Messias die gekomen is en stierf voor onze zonden. Maar als we zien wat Jezus allemaal heeft gedaan en Hem/God nog verwerpen, is onze veel groter dan die van de oude Israëlieten die niet konden zien wat wij hebben gezien. Heb u uw leven al gegeven aan Jezus Christus, die ‘goede Herder’ of bent u nog steeds een ‘verdwaalde schaap’?

  Bent u nog steeds Gods liefde aan het verwerpen? God nodigt u uit om van de verdwaalde pad af te wijken naar het pad van het licht. Van vrede, liefde en rust.

  29-04-2018 om 14:43 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (13)
  25-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Zonden

  ZONDEN
  Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. (Romeinen 3:23)
  Sommige zonden lijken erger dan andere omdat hun zichtbare gevolgen veel ernstiger zijn. Moord lijkt ons bijvoorbeeld veel erger dan haat en overspel lijkt erger dan begeerte. Maar dat betekent niet dat wij sommige zonden maar ongestraft kunnen begaan en andere niet. Elke zonde maakt ons tot zondaar en snijdt u af van de heilige God. Alle zonde, hoe groot of klein ook, leidt dus tot de dood, omdat zij ons ongeschikt maakt om met God te leven. Praat ‘kleine’ zonden niet weg en blaas ‘grote’ zonden niet op. Alle zonden scheiden van God, maar voor alle zonden is in Christus ook vergeving mogelijk.

  Als u nog in zonden leeft bent u nog veraf van God!

  25-04-2018 om 12:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  21-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De zekerheid van de redding

  Een jongeman uit een Christelijk gezin geloofde al vroeg in Christus, Gods Zoon. Hij beleed Hem ook zijn zonden, voor zover hij zich daar bewust van was, maar hij wist niet zeker of God hem werkelijk had vergeven en hem had aangenomen.
  ☻☻
  Op een avond gaf zijn vader hem een christelijk foldertje te lezen. Tot zijn verrassing las hij het antwoord op zijn verborgen vraag: ben ik werkelijk gered?


  ♣♣
  Daarover was hij al lange tijd onrustig. Soms had hij deze zekerheid wel, maar dan vroeg hij zich weer af of hij zich geen illusies maakte, of hij niet iemand was die wel graag gered wilde worden, maar het nog niet was.
  ♣♣
  Dit foldertje bracht hem op het volgende punt: het legde uit dat je niet op je eigen gedachten en gevoelens moet letten, ook niet op je geloof of twijfel, maar op wat Gods Woord zegt. Als God verklaart dat iedereen die in Christus gelooft, het leven heeft, dan is dat waarheid, ook als je helemaal niets bijzonders voelt.
  ♣♣
  Een tijdje later kreeg de man tijdens een jeugdbijeenkomst een bemoedigende aanwijzing. In een preek werd verteld dat God het werk dat Hij is begonnen, ook tot een goed einde zal brengen. Hoe bemoedigend was het voor hem om te horen: God is een goed werk in uw hart begonnen, en Hij zal het ook voleindigen. Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u reeds een evangelisatie foldertje ontvangen? Op straat of in uw brievenbus. Bent u reeds aangesproken door God tijdens het lezen van een folder. Bent u een twijfelaar?

  21-04-2018 om 12:44 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (2)
  14-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Als je kwaad blijft op iemand

  ALS JE KWAAD BLIJFT OP IEMAND
  Jullie hebben gehoord dat tegen onze voorouders is gezegd: 'Je mag niemand doden.' En ook: 'Als je een ander doodt, ben je schuldig en zul je door de rechtbank gestraft worden.' Maar Ik zeg jullie: als je kwaad blijft op iemand, ben je schuldig. Je zal door de rechtbank gestraft worden. En als je iemand voor sukkel uitscheldt, ben je schuldig. Je zal voor de Hoge Raad komen. En als je iemand voor dwaas uitscheldt, zul je in de hel terechtkomen. Matteüs 5:21-22
  ♠♠
  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook. Kwaadheid betekent in dit geval een ziedende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reaCties en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zij richt ook geestelijke schade aan. Bent u er ooit trots op geweest dat je je beheerste en niet zei wat op het puntje van je tong lag? Jezus zegt dat u zelfs voor uw motieven verantwoording zal moeten afleggen.

  14-04-2018 om 13:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  12-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Liefde en verzoening

  LIEFDE EN VERZOENING
  Dood niemand.(Deuteronomium 5:17)

  Maar ik vermoord toch niemand! zegt u misschien. Bent u ooit zo boos geweest op iemand, die jou slecht behandelde, dat je wenste dat die persoon dood was? Hebt u ooit met de gedachte gespeeld iemand om zeep te helpen? Wat Jezus over deze wet leert, toont aan dat we diep in ons hart allemaal tot moor in staat zijn. Ook al zijn we wettelijk onschuldig, we zijn allemaal moreel schuldig aan moord en hebben Gods vergeving nodig. We moeten ons toewijden aan het tegengestelde van haat en woede; liefde en verzoening.

  12-04-2018 om 15:06 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  05-04-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verzoeningswerk


  Toen Jezus van de zure wijn had gedronken, zei Hij: "Alles is gedaan!" En Hij boog zijn hoofd en stierf. (Johannes 19:30)

  In Nieuw-Guinea woont de volksstam van de Bagwido. Deze mensen hadden ooit al eens iets uit de Bijbel gehoord. Ze wisten dat het schuldprobleem hen van God scheidde en dat ze niet in staat waren om Gods geboden te houden. U ook als lezer leef nog met een schuldprobleem en de geboden van God negeert.

  Toen hoorden ze hoe Gods Zoon Mens geworden was en hoe Hij aan het kruis ging, om de zonden van verloren mensen te verzoenen. De hele scène op de heuvel Golgotha met de verzoenings dood van de Heere Jezus Christus stond hun duidelijk voor ogen. Iemand van hen zei: “Toen ik Jezus hoorde zeggen: ‘Het is volbracht’, wist men: dat is iets wat ze nooit gehoord hebben...hoort u het? Ze hebben dat nog nooit eerder gehoord! Zijn werk is volbracht. Er is niets meer wat nog gedaan moet worden, het vrije geschenk ligt daar en wacht er alleen op dat u het aanneemt.

  Een vrouw zei: ‘Zoveel pijn, lijden en lasten heeft Hij voor mij gedragen. Mijn hart huilt, als ze eraan denkt wat Hij voor haar/u heeft gedaan. Hij heeft haar helemaal van haar zonden gereinigd. Hij heeft alles gewassen door Zijn bloed. In het bloed zit het leven voor de mens. Ze kan niet ophouden daarover na te denken. Ze is zo gelukkig over het vrije geschenk dat Jezus haar gegeven heeft. Jezus wilt u ook Zijn geschenk en geluk geven.

  Ja, het verzoeningswerk van Jezus Christus is volkomen en definitief. Niets hoeft of kan er nog toegevoegd worden.

  Het is volbracht! Dat komt iedereen ten goede die schuldig is geworden - alleen als u zich omkeert, in Gods Zoon gelooft en Zijn plaatsvervangende offer in het geloof aanneemt. Bron:HetGoedeZaad

  05-04-2018 om 16:16 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (10)
  31-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Moeilijkheden

  De latere jeugdpastor Wilhelm Busch had zijn eerste gemeente in een mijnwerkers gebied. Tot het vele werk behoorden ook moeilijke huisbezoeken, bijvoorbeeld bij een mijnwerker die een ernstig ongeluk had gehad. Een groot rotsblok was losgeraakt in de schacht en had zijn wervelkolom beschadigd. De mijnwerker had het er levend vanaf gebracht, maar had een dwarslaesie en was geketend aan een rolstoel. Erger dan de lichamelijke ellende was voor hem de kwellende vraag waarom juist hij deze last moest dragen. Toen Busch hem bezocht trof hij een paar oude kameraden bij hem aan; een paar flessen alcohol stonden op de tafel. Toen de patiënt de pastor zag, brak de hele bitterheid door die zich in hem had opgestapeld. Klacht op klacht smeet hij zijn bezoeker naar het hoofd: ‘Waar was uw God, toen…?’ ‘Waarom zwijgt God?’

  In zijn gesprekskring voor mannen vertelde Busch over deze ervaring. Za baden voor de ongelukkige man en vanaf toen haalden ze hem regelmatig naar hun ontmoetingen. In de loop van de tijd brak de boodschap van Gods liefde door het mijnwerker het geloof in de Zoon van God. Die ook voor hem aan het kruis is gestorven.

  Nu had hij geen alcohol meer nodig om zijn ellende te vergeten. Ondanks de moeilijk handicap was hij een blijde Christen geworden. Als iemand zich erover verwonderde dat hij ondanks zijn ellende zo rustig en vrolijk was, verklaarde hij overtuigd: ‘Het is beter om verlamd bij Jezus te horen en een kind van God te zijn, dan met twee gezonde benen in de hel te springen.Bron:HetGoedeZaad

  Mijn grote moeilijkheden veranderden in zegen.
  U redde mij van de dood.
  Ik was ongehoorzaam aan U geweest,
  maar U wierp al mijn schuld achter uw rug.
  Daardoor kon ik blijven leven. (Jesaja 38:17)

  31-03-2018 om 14:45 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (9)
  27-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wijsheid voor het leven

  WIJSHEID VOOR HET LEVEN

  We hebben allemaal weleens goede raad en aanmoediging nodig, maar waar vind je die? De Bijbel is een boek dat al duizenden jaren mensen helpt en troost.

  God toont in dit boek zijn liefde voor de mensen en heeft er een schat aan levenswijsheid en bemoediging in gelegd.

  Het echte volle leven vinden we als we Hem leren kennen en Jezus Christus, in wie Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt.

  Op Witte Donderdag, de dag van 'het laatste avondmaal', denken we aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen.

  27-03-2018 om 16:41 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 5/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (3)
  23-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Biddende moeder

  Ouders die bidden voor hun kinderen en hen zegent.

  23-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  20-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ik ben de weg


  Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven’.(Johannes 14:6)


  God had al door de wet van Mozes tot het volk van Israël gesproken en de mensen tot ernstige nadenken over zichzelf en Hem aangespoord; profeten hadden indringend getuigd over de levende God, maar de Zoon van God bracht pas volledig zicht op Hem. Hij is ‘de Waarheid’ - Hij heeft alles geopenbaard en in het juiste licht geplaatst. Wie God wil kennen, moet daarvoor in de Evangeliën lezen en zo de Heere Jezus Christus leren kennen, Zijn woorden en Zijn daden, Zijn dood en Zijn opstanding. God is licht en liefde, dat is de erkenning waar iedereen toe komt die de Zoon van God in de Bijbel ontmoet en in Hem gelooft. Het licht maakt de mensen duidelijk dat hij vanwege zijn zonden voor God niet kan bestaan en zonder een Redder verloren is. Dat is een heel ongemakkelijke waarheid, waar men niet aan wil, maar iedereen moet zich aan haar onderwerpen. Maar dan treedt Gods liefde voor het voetlicht; Hij Zelf heeft de weg bereid waardoor verloren zondaren gered kunnen worden.
  Vroeger waren jullie eigenlijk dood, want jullie deden alleen maar verkeerde dingen. ( Efeziër 2:1); Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat Hij Zijn Enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven.

  Hebt u al het eeuwig leven ontvangen, door tot besef te komen dat Jezus de Weg de Waarheid en het leven is.

  20-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (7)
  16-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De liefde van God


  Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen. (Markus 10:23)GB

  Rijke mensen zijn geneigd op hun vermogen te vertrouwen en niet op God. Dat is het bijzondere gevaar van de welvaart.
  Op een dag kwam een Christen met een erg rijke vrouw in gesprek. Hij merkte haar interesse in het Bijbelse geloof en vroeg:’Hoe komt het, dat u interesse hebt in Gods Woord?’

  Ze vertelde dat zij en haar man vroeger helemaal geen bijzondere interesse in God en de Bijbel hadden. Haar levensvervulling was ‘de zaak’, maar op een dag, toen ze met haar kind in de kinderwagen ging wandelen, ontmoette ze een oudere man. Hij groette vriendelijk, wierp een blik in de kinderwagen en vroeg toen heel hartelijk: ‘Weet u dat God heel veel van u houdt?’

  ‘Deze zin van de liefde van God heeft haar niet meer losgelaten’, zei de vrouw. Ze begon de Bijbel te lezen en vond bevestiging. Ze las daarin over Gods liefde en de reddende liefde van de Verlosser Jezus Christus. Ze ontving de vergeving van haar zonden en diepe vrede voor haar hart. Dat wenste ze toen ook voor haar man en haar kinderen.

  We hebben Gods liefde leren kennen toen we in Christus gingen geloven. Gods liefde is in ons. (alleen als u al tot bekering bent gekomen). God is liefde. Iedereen die in liefde leeft, hoort voor altijd bij God. En God blijft voor altijd in hem. (1 Johannes 4:16)Bron:HetGoedeZaad

  Hebt u vergeving en die diepe vrede in uw hart al ontvangen?
  Bent u reeds aangeraakt met de Liefde van God?

  16-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (6)
  11-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen die op u vertrouwen


  MENSEN DIE OP U VERTROUWEN

  Mensen die leven zoals U het wil,

  zullen het zien en er blij over zijn.

  Mensen die op U vertrouwen, zullen weer blij zijn.(Psalm 69:33)


  De meeste mensen willen blijvende vreugde en zullen bijna alles doen om het te verkrijgen, van het bijeenhalen van veel geld tot het betrokken zijn bij seksuele escapades. De enig ware bron van geluk is God en we krijgen blijvende vreugde door Hem te zoeken. Op wat voor manier probeer jij het geluk te vinden? Zoek en leef zoals Hij/God voorschrijft en echte vreugde zal je deel zijn.

   

  11-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  09-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Elkw dag heeft genoeg aan zijn eigen zorgen


  ELKE DAG HEEFT GENOEG AAN ZIJN EIGEN ZORGEN

  Maak je dus geen zorgen over de volgende dag. Want de volgende dag zal weer zijn eigen zorgen met zich meebrengen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen problemen."(Matteus 6:34)

  Toekomstplannen maken is welbestede tijd: zorgen maken over de dag van morgen is tijdverspilling. Soms is het moeilijk het verschil te zien. Zorgvuldig plannen maken, is vooruitdenken over doelen, te nemen stappen en tijdschema’s en vertrouwen op Gods leiding. Als het goed gebeurt, maakt het piekeren overbodig. De piekeraar wordt verteerd door angst en vindt het moeilijk op God te vertrouwen. Vaak laat hij zijn relatie met God beïnvloeden door zijn plannen. Laten zorgen over de toekomst de relatie die je nu met God hebt, niet verkeerd beïnvloeden.

   

  09-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Andere
  >> Reageer (6)
  04-03-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Efeze

  Heel veel mensen die in Jezus waren gaan geloven, kwamen naar Paulus en vertelden wat ze voor verkeerde dingen hadden gedaan.  Een paar mannen die vroeger aan toverij hadden gedaan, brachten hun toverboeken bij elkaar en verbranden ze. Iedereen kwam kijken. Er werd geschat dat die boeken ongeveer 50.000 zilverstukken waard waren geweest. (Handelingen 19:18-19)


  Efeze een provinci in Asia was een centrum van zwarte magie en andere occulte praktijken. De mensen zochten bezweringen die hun rijkdom, geluk en succes zouden brengen. Bijgeloof en toverij waren algemeen. God verbiedt zulke praktijken heel duidelijk. Niemand kan christen zijn en tegelijk vasthouden aan occulte, zwarte magie of tovenarij. Dit geldt ook voor mensen die God nog niet kennen en zich hiermee bezighouden. Wie zich eenmaal op dit terrein begeeft, wordt er heel makkelijk door geobsedeerd omdat Satan heel machtig is. Maar God is machtiger. Als u met het occulte te maken hebt, leer dan een les van deze Efeziërs en doe alles weg wat je tot zulke praktijken verleidt. Dit houdt nog vele mensen tegen om gehoor te geven aan de roepstem van God.

   

  God van genade en liefde dat vele mensen tot besef mogen komen, om afstand te gaan doen van alle toverij, hekserij, yoga, kaart lezen, boeddha en Reiki. U wil de mens hiervan redden en de vrede, blijdschap en rust geven. door Uw Zoon Jezus Christus. Amen

   

  04-03-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Andere
  >> Reageer (5)
  28-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uw levensdorst

   

  Bij het doorbladeren van de post blijft mijn blik hangen op een omslag. Linksboven prijkt in dikke letter: ‘Een plaats onder de zon’. De postzegel laat daarentegen een sneeuwman zien - passend bij het jaargetijde. Hoewel ik de brief al snel herken als een van de vele kansspel aanbiedingen, stel ik het weggooien van deze brief een paar minuten langer uit dan normaal. Terzijde opgemerkt: ik doe graag afstand van loterijen en dergelijke, omdat ik als Christen mijn geluk allang gevonden heb.


  De lokroep naar ‘plaats onder de Zon’ en zo niet, dan is een droomvakantie naar de zon misschien voldoende. De helft van deze loterij-inkomsten gaat naar liefdadige objecten. Het doel is mensen te helpen. Dat is lovenswaardig. Dat bereikt echter niet iedereen, maar met een beetje geluk kan iedereen een plaats onder de zon vinden. Wat echter, als geluk niet voor ons weggelegd is? Blijven dan alleen de schaduwkanten over? God zij dank, er is een aanbod van geluk en zon dat voor iedereen geldt, omdat men het alleen maar hoeft aan te nemen! Jezus Christus roept u tot Zich, omdat Hij uw levensdorst, de dorst naar vrede, vreugde en eeuwig geluk, wil stillen. Wie een levensverandering doormaakt en Christus als Redder en Heere aanneemt, is zeker van de ‘plaats bij de Zon’.

   

  Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan en daar zal genezing van uitgaan, zoals van de stralen van de zon. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren die in de wei worden losgelaten. (Maleachi 4:2)

  Bron:hetgoedezaad

   

  28-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  >> Reageer (8)
  23-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het levenswater

  HET LEVENSWATER
  Iedereen die dorst heeft, mag komen. Iedereen die wil, mag zomaar komen drinken van het water dat eeuwig leven geeft. (Openbaring 22:17)

  Toen Jezus de Samaritaanse vrouw bij de bron ontmoette, vertelde Hij haar van het levende water dat Hij kon geven.(Johannes 4:10-15). Dit beeld wordt opnieuw gebruikt, wanneer Jezus iedereen uitnodigt om te komen en van het water dat leven geeft te drinken. Het Evangelie heeft een onbegrensd bereik: alle mensen uit alle plaatsen mogen komen. Behoud kan niet worden verdiend, maar God geeft het zonder een tegenprestatie te verwachten. Het is dus pure genade! We leven in een wereld die wanhopig dorst naar dit levenswater. Velen sterven van dorst, maar het is nog niet te laat. Laten we iedereen uitnodigen te komen en te drinken.

  God van liefde en genade U nodigt een ieder om te komen en te drinken van het levenswater dat leven geeft. U wilt dat de mensen komen om te genieten van de vreugde om in Christus behouden te zijn. Amen.

  23-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  >> Reageer (10)
  19-02-2018
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leef voor God

  LEEF VOOR GOD
  Heer, wat is een mens nu eigenlijk, dat U om hem geeft?
  Waarom zorgt U voor hem?
  De mens is maar één zucht.
  Zijn leven is als een schaduw die voorbij glijdt. (Psalm 144:3-4)

  Het leven is kort. David herinnert ons eraan dat het leven maar een ‘ademtocht’ is en ons leven voorbij vliegt. Jakobus zei dat de duur van ons leven ‘lijkt op een damp, die er nu is en straks weer verdwijnt’. Omdat het leven kort is, moeten we zolang we de tijd hebben, voor God leven. Verknoei je leven niet door een ondergeschikt doel te kiezen dat geen blijvende waarde heeft. Leef voor God, alleen Hij kan je leven waardevol, doelgericht en zinvol maken.

  19-02-2018 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  >> Reageer (4)


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • openhands
 • real-life
 • openhands
 • hoh

 • GENEZINGS GETUIGENIS

  GENEZEN VAN KANKER☻

  21 juni☻

  Natasja Verstegen is een jonge vrouw die positief in het leven staat. In 2007 genas God haar van kanker op haar longen. Het is bijna niet voor te stellen dat deze bruisende vrouw schildklierkanker had met uitzaaiingen naar de lymfeklieren en longen. Het geloof in God van het jonge meisje toen, was rotsvast: het zou goedkomen! Na elf jaar vertelt Natasja enthousiast dat het goed is gekomen en Gods genezing blijvend is. Op 4 februari 2007 vraagt Natasja’s vader haar mee om samen naar de genezingsdienst bij In de dienst bad ik mee voor de mensen, totdat Gods Geest iets doorgaf in het hart van broeder Zijlstra. Hij zei dat er een persoon in de zaal zat en benoemde de soorten kanker die ik had. Ik keek mijn vader aan en wist dat het over mij ging.’ ‘Toen ik naar voren ging voor gebed werd ik emotioneel en ervoer ik in mijn hart dat God met mij bezig was. Het is moeilijk te beschrijven, maar het voelde als een warme gloed die de toppen van mijn vingers en tenen aanraakte. Ik ervoer vrede en vertrouwen en het deed ook echt iets met mijn lichaam. Het was alsof Gods stem het uitriep: “Het is klaar, het is weg, het is volbracht!” Na vijfeneenhalf jaar ben ik in het Utrechts Medisch Centrum nog een keer helemaal onderzocht; ook op die scan was er niets meer te zien, ik was helemaal schoon!‘ God kan het allemaal en Hij wil het allemaal! Ik kan God alleen maar dankbaar zijn!

  GENEZEN VAN DE ZIEKT HAILEY -HAILEY☻

  GENEZEN VAN DE ZIEKTE VAN KROHN☻
  11 juli☻Regina had zwakke darmen en had heel vaak diarree. Na een aantal jaren kreeg ze ernstige darmbloedingen en ze leed vreselijk veel pijn. Dit alles maakte haar zwakker en zwakker. De diagnose was de ziekte van Crohn, een chronische darmontsteking en dat ook nog in een extreme vorm. Het is ongeneeslijk en er bestaan geen doeltreffende medicijnen voor. Op vrijdag 7 maart 2008 was er een ingrijpende operatie gepland. Regina zou een stoma krijgen, men zou de dikke darm en de endeldarm verwijderen. Een week voor de operatie hoorde Regina van de Genezingsdiensten, en ging daar enkele dagen later naar toe waar ze wonderbaarlijk door de kracht van Jezus werd genezen. De operatie is niet meer doorgegaan vanwege het wonder dat tot haar was gekomen.

  www.wingsofhealing.nl


  Schrijf een bericht in het gastenboek.


  GELOOFT☻☻ BIJBEL EN WETENSCHAP-GODSBEWIJZEN☻ 11 juli☻ "In den beginne schiep God den hemel en de aarde", zijn de eerste woorden uit de Bijbel. Volgens evolutionisten en diverse andere wetenschappers een fabel..... De meeste evolutionisten en zgn. geleerden geloven in een toevallig begin van het universum en een spontane evolutie van dood materiaal (of beter gezegd "niks") naar uiteindelijk de mens. Wat geloof jij? Deze vraag kan wel eens de belangrijkste vraag in je leven zijn! Je zult niet verbaasd zijn te lezen dat wij geloven dat God bestaat. We weten het zelfs zeker! Maar, eerlijk is eerlijk, er zijn veel mensen die niet in Hem geloven! Misschien ben jij er daar één van! Je zult vragen hebben en bewijzen willen zien! Wij tonen ze! Ben je benieuwd naar de bewijzen? Lees dan verder! De meeste mensen die niet in God geloven willen eerst een bewijs zien. En, vaak komen er vage antwoorden, zoals "stel je open", "open je hart". Eigenlijk zijn die antwoorden juist! Als jij je open stelt voor God, zal Hij Zich aan jou tonen! Als jij Jezus aanroept, antwoordt Hij! En zo kan je binnen enkele minuten een bewijs ontvangen. "Flauw antwoord", zal je denken. En juist omdat jij dat denkt, gaan wij bewijzen dat God echt bestaat! De bewijslast zal steeds groter worden. Blijf dus lezen en keer regelmatig terug op deze pagina! www.gelooft.com

  OPENHANDS

  ZIT JE IN EEN DIP☻ 11 juli♥ Lijkt alles tegen te zitten? En lijkt alles donker om je heen? Je vecht ertegen. Tegen de omstandigheden. Je doet je best. Je geeft je energie. Maar innerlijk voel je je leeg en mat. Uitgedroogd, in een dip. Niemand lijkt je echt te begrijpen. En toch is er een uitweg! Hoe moeilijk je omstandigheden ook zijn. Hoe alles lijkt tegen te zitten. Hoe moeizaam alles lijkt te gaan. Toch is er hoop!

  OPENHANDS

  TROOSTENDE ARMEN☻ 11 juli☻ Wat er ook is Bij Hem kan je altijd terecht. Bij Hem heb je niet veel woorden nodig. Jezelf overgeven is genoeg. Vertel het hem maar. Hij begrijpt het. En Hij slaat troostend Zijn armen om je heen. Vol begrip, vol liefde. Zo is God. Zo is Jezus. Intens meelevend. Intens begrijpend. Intens vol liefde. Voor jou! Bron:www.openhands.nl


  SHOUT BOX


  VRIJHEID

  MAAK JE GEEN ZORGEN?

  25 juni☻

  Het druist zo in tegen onze manier van denken en tegen de actuele problemen waar wij en de mensen om ons heen tegenaan lopen. We weten hoe moeilijk het is om de zorgen van je af te zetten, te genieten van het goede dat God geeft en erop te vertrouwen dat Hij wel voor ons en wil zorgen. Maar als we eerlijk zijn, moeten we erkennen dat er achter al die dagelijkse zorgen nog iets diepers schuilt. Ten diepste zijn we bang voor het leven zelf, voor de toekomst, voor mensen, voor het sterven. Misschien wel zijn we gewoon bang voor onszelf, bang dat we de grip op het leven verliezen.

  VRIJHEID☻

  ONZE HANDTEKENING☻

  25 juni☻

  Een handtekening zegt best veel over iemand. Zo heeft mijn eigen handtekening iets haagstigs, iets slordigs, iets grensoverschrijdens misschien wel. Ze is snel en niet erg netjes geschreven en sommige lijnen steken ver uit. Mensen die ons een beetje kennen die zien wel wat van ons terug in die handtekening. Dat is ook logisch, die handtekening is ons werk, ons creatie. ♠♠Andersom is het veel moeilijker. Wanneer je iemand niet kent en je niet zijn of haar handtekening, dan is het lastig om in te schatten wat voor persoon erachter schuilgaat. De kans is groot dat vooroordelen die je op grond van die handtekening hebt, niet kloppen met hoe iemand werkelijk is. Wanneer je de persoon achter die handtekening beter leert kennen, dan moet je je vooroordelen misschien wel bijstellen.


  GOD HELPT☻

  21 juni☻

  Waar je ook bent
  Wat je ook deed
  God wil je Vader zijn
  vertrouw op Hem
  Geef Hem je hart
  Vraag om zijn zegen
  En in je smart
  Komt Hij je tegen
  Dan in de eenzaamheid
  Hoor je Zijn stem
  Strijdt Hij jouw strijd
  Want…..je bent van Hem. I.vd Welle


  OVER LEVEN☻

  21 juni☻

  De sloten hebben zich verdronken

  De zon lacht in het avondrood

  Daar waar de lelie wordt geopend

  Is het leven na de dood

  Het leven lacht en zal weer bloeien

  De kring herhaalt zich keer op keer

  Tot er geen sterren meer gaan gloeien

  De zon verwelkt, hij is niet meer.

  Dan wordt het over-leven leven

  Met brood en wijn volmaakte dis

  Hij die het Licht is zal ‘t ons geven

  De Kandelaar zonder duisternis.I. vd Welle

  LEVENDE HOOP☻

  21 juni☻

  Mijn twijfel ligt gebonden

  in Christus onze Heer

  het leven eens geschonden

  keert in de hope weer.

  Want Christus is gestorven

  maar ook weer opgestaan

  het Licht geeft elke morgen

  de toekomst weer ruim baan.

  In de hoop sterft het verleden

  t draagt de liefde als onderpand

  brengt verwachting in het heden

  op weg naar het beloofde land.

  Mijn hoop op Christus is geboren

  in de liefde die Hij geeft

  k mag als kind ook bij Hem horen

  zo ’t geloof de twijfel overleeft.I. vd Welle

  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  HOEVEEL TRANEN☻

  21 juni☻

  Hoeveel tranen moet ik nog huilen,
  om een wereld vol van pijn?
  Hoeveel gebeden nog te bidden,
  voor hen die verloren zijn?
  Hoeveel zorgen moet ik mij nog maken,
  om geliefden diep in nood?
  Huilend, biddend pleit ik,
  red hen Jezus van de dood!
  Geef Mij je zorgen en je noden,
  geef ze aan Mij, Ik zorg voor hen,
  laat het maar los, geef het uit handen,
  weet dat Ik ieder van hen ken!
  Ik zal trekken met Mijn Liefde,
  met koorden vol van tederheid,
  Ik zal zorgen, Ik zal leiden,
  zodat jij je weer verblijdt! E.Hengstman-v Olst


  HOOPVOLLE TOEKOMST☻

  21 juni☻

  Als je jouw verleden
  blijft koesteren in je hart,
  koester je óók je pijnen,
  jouw bitterheid en smart!
  En als je maar blijft hangen
  in ellende en verdriet,
  heb je geen zicht op morgen,
  dan zie je Jezus niet!
  Hij heeft plannen en een toekomst,
  zelfs wat mensen deden,
  God kent ál jouw moeiten
  en geneest jouw triest verleden.
  Dus richt je op het heden,
  God wandelt aan jouw zij,
  jouw toekomst die is hoopvol,
  het verleden is voorbij! E.Hengstman-v Olst


  HET GEKNAKTE RIET☻

  21 juni☻

  U kijkt vol mededogen
  op het geknakte riet
  U zult ons Heer verhogen
  U doet het kwaad teniet.
  U trok ons uit het duister
  naar Uw weldadig Licht
  U geeft ons Heer Uw luister
  zodat de boze zwicht.
  Uw Licht verlicht ons leven
  U doet de angst teniet
  vreugde laat U beleven
  U stilt al het verdriet.
  Wij mogen  Heer gaan bloeien
  verspreiden Heer Uw Licht
  In waarheid mogen groeien
  de geest die ons  verlicht. P.Groeneveld


  UW WOORDEN RAKEN MIJ☻

  21 juni☻

  U die de waarheid mint
  geloven als een kind.
  Oprecht en zonder veinzen
  Uw wet Heer overpeinzen.
  U die ons hart aanziet
  weet van ons stil verdriet.
  U geeft ons ware troost
  oprecht en geliefkoosd.
  U dank ik uit mijn hart
  U heeft gestild mijn smart
  U ging mij niet voorbij
  U stond mij trouw terzij.
  Uw Woorden raken mij
  die maken mijn hart vrij.
  Op U kan ik vertrouwen
  op Uw genade bouwen.
  Vertrouw niet op mensen
  die ons soms zo verwensen.
  Die eigen eer nastreven
  door ijdelheid gedreven. P. Groeneveld
  ZO NU EN DAN☻

  21 juni☻

  Ik werd wakker deze morgen.
  De vogels zingen zo mooi,
  hier hoog in de bomen.
  Ik zou vaker omhoog moeten kijken. 
  Goede dingen komen van boven.
  Wij volgen allemaal onze onzekere reis.
  Hunkerend naar houvast.
  Vrede en vreugde komen van Hem
  We kunnen deze wereld winnen.
  Met de Heer die alles weet.
  Als je goed kijkt zie je een beetje hemel boven de aarde. A.vd Klaauw


  zwanger-bewegende-animatie-0034

  MIJN DOCHTER RAAKTE ZWANGER OP HAAR 14E☻ 21 juni☻ De dochter van Corrie (52) raakte op haar 14e zwanger en beviel op haar 15e van haar zoontje Levi. “Wij schaamden ons als ouders; het voelde alsof we gefaald hadden.”“Toen Wendy vertelde dat ze zwanger was, was ik ontzettend boos en heel verdrietig tegelijk," vertelt Corrie. Samen met Wendy (nu 17) vertelt ze haar verhaal aan Beam. "Ik heb tien minuten stil zitten huilen, totdat mijn eerste boosheid weg was. Ik dacht: als ik nu mijn mond opendoe, gaat het niet goed. Dan ga ik haar alleen maar verwijten maken: hoe kun je zo stom zijn? We hadden immers vaak genoeg gezegd dat ze geen seks mochten hebben. Wij schaamden ons als ouders en het voelde alsof we gefaald hadden."Al kregen we geen negatieve reacties. Iedereen in onze omgeving begreep dat het veel zorgen en vragen met zich meebracht, en de meesten vonden het heel vervelend voor ons. Zowel binnen als buiten de kerk, van vrienden en vage kennissen ervaarden we steun. Dat heeft ons enorm verrast. Niemand leek ons hier verantwoordelijk voor te houden.” “Het is maar goed dat een zwangerschap negen maanden duurt, dan kun je ernaartoe groeien. Want ik ben vanbinnen heel lang boos geweest op Wendy. Ik was net weer aan mijn eigen carrière begonnen, maar die kon ik meteen in de ijskast zetten. Wendy gooide zo niet alleen haar eigen toekomst om, maar ook die van mij. Pas toen we in de zesde maand van haar zwangerschap samen een babykamer gingen maken, ben ik het leuk gaan vinden. Levi is met alle blijdschap ontvangen.” Bron:eo

  huwelijk-en-trouwerij-smiley-bewegende-animatie-0012

  IK VIND MIJN RELATIE ZO SAAI EN GEZAPIG? IS DIT HET NOU? 21 juni☻ Ik wil niet ondankbaar zijn, want ik heb een lieve vrouw, gezonde kinderen, een warm huis en een fijne baan. Maar het is de laatste tijd zo gezapig in mijn relatie, zo saai. Ik denk steeds vaker: is dit het nou? Als je net hartstochtelijk verliefd bent, kun je je vast niet voorstellen dat er ooit een moment komt in je relatie waarop je je afvraagt of het wel zo’n goed idee was, dat huisje-boompje-beestje-gedoe. Sommige stellen kunnen daar wel mee omgaan en accepteren geduldig dat het huwelijk nu eenmaal gepaard gaat met een zekere voorspelbaarheid. Maar steeds vaker kom ik mannen en vrouwen tegen die daar géén genoegen mee nemen. Niet dat ze echt ongelukkig zijn in hun relatie, maar echt gelukkig zijn ze ook niet. En dat kan natuurlijk zorgen voor verwijdering. Je zou kunnen zeggen dat het iets van deze tijd is, die onverzadigbare hang naar geluk. Ergens zit daar wel wat in: mensen zijn meer dan ooit op zoek naar kicks, gebeurtenissen of activiteiten waarbij endorfine vrijkomt, het zogenaamde natuurlijke feel good-hormoon. Het liefst ervaren ze die kick (die je ook voelt als je verliefd bent) voortdurend in hun relatie. Dan kan het beangstigend zijn als dat geluksgevoel er niet meer in alle hevigheid is. Dan kun je denken dat je tóch niet voor elkaar bestemd bent, dat je met een ander misschien gelukkiger zou zijn geweest of dat jullie relatie niet leuk genoeg is. Maar laat ik je geruststellen: elke relatie komt op een gegeven moment op het ‘is dit het nou?’-punt. Dat betekent helemaal niet dat je relatie slecht is. Het hoort bij het leven en het hoort bij de liefde. Je hoeft jezelf ook niet te verbieden die vraag te stellen, maar het is wel goed je bewust te zijn van de vragen áchter die vraag. Bron:eo

  www.christelijk-huwelijk.nl


  POEZIE

  WEES REIN (1)☻

  21 juni☻

  Wees rein als de bloemen der lente,
  want schoon is het beeld uwer jeugd.
  Het mooiste wat een meisje doet sieren,
  is eenvoud, reinheid, en deugd.

  POEZIE

  LEED VERDRIET EN ZORGEN☻

  21 juni☻

  Als leed, verdriet en zorgen
  Je vrezen doen voor morgen,
  Verlies de moed dan niet te gauw:
  Eens wordt de hemel toch weer blauw.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  MIDWEEK 55+ Laatste keer 'Putten uit de Bron',  Midweek 55+ 28 augustus t/m 1 september 2017 / MIJ TROF DE GASTVRIJHEID/ Van 28 augustus t/m 1 september was de laatste jaarlijkse Midweek 55+ 'Putten uit de Bron. De fam. Degenhardt wilde deze week niet missen: "We waren heel enthousiast vorig jaar. Dat was onze eerste keer. We hebben ook dit jaar enorm genoten van de gastvrijheid. Het was ook mooi om als christenen onderling bij elkaar te zijn en het weer werkte prima mee. Jammer dat dit de laatste keer was!" De midweek is 7x georganiseerd door Piet Hopman, Jellina Braaksma en zr. Gerda Bieshaar. www.zdh.nl

  DE SPIL☻

  OPEN ZOMERWEEK☻ma 13 Aug 2018 10:30 t/m vr 17 Aug 2018 14:00 / Van maandagochtend 13 augustus tot vrijdagmiddag 17 augustus kun je naar De Spil komen voor een open retraiteweek van vijf dagen. Inschrijven voor minder dan vijf dagen is niet mogelijk. De retraite wordt door jou zelf ingevuld. Wij bieden je de structuur van de maaltijden en de gebeden. Verder ben je vrij om je eigen gang te gaan. ‘s Morgens na het ochtendgebed ontbijten we gezamenlijk, waarbij je ook desgewenst een lunchpakket klaar kunt maken. In de middag lunchen we met wie er op dat moment is. Overdag is er alle ruimte om te  fietsen, wandelen, varen of hoe dan ook (een dagje) eropuit te gaan. Om 18.30 is de warme maaltijd en om 19:30 uur is het avondgebed in de kapel. Begeleiding: Bart van Empel

  DE ARK☻

  MIDWEEK VAN RUST EN TOEWIJDING☻Thema: Vrees niet, want Ik ben met u. 2 t/m 6 juli/Met Gert en Magda Blonk.☻☻☻☻VAKANTIEWEEK 1 (STREEKWEEK) ervaar en geniet de leuke dingen in deze streek: van 7 t/m 14 juli/Met Henk en Gerda Schonewille)☻☻☻☻VAKANTIEWEEK 2 (met een dag uit met de bus) 14 t/m 21 juli/Met Johan en Anneke Zijlstra.Eenvoudige maar goede en gezellige accommodatie waar u zich snel thuis zult voelen.Een mooie en rustige binnentuin achter het gebouw. Een huis waarin het geloof in de drie-enige God centraal staat.Geloofsversterking, herstel, toerusting en bemoediging uit en door het Woord van God.Bemoedigingsweken, vakantieweken, themaweken, ontspanweken, pastorale weken, vrouwenconferenties e.d.Conferenties tijdens de christelijke feestdagen. http://www.ccc-de-ark.nl

  DE SPIL

  THEMA:TIME MANAGEMENT MET BENEDICTUS/vr 31 Aug 2018 19:30 t/m zo 2 Sep 2018 14:30 /

  Die oude monnik uit de 6e eeuw na Christus had een paar geheimen die ook voor ons in deze tijd nog waardevol kunnen zijn. Samen verkennen we een aantal van zijn regels die ons helpen om – ondanks alle prikkels vanuit werk en sociale media – rust en orde in onze dag te houden en te kunnen blijven genieten, ook als we het druk hebben. We onderzoeken hoe die regels in ons eigen bestaan vruchtbaar kunnen zijn. We beoefenen zijn regels en je gaat naar huis met een concrete aanpak die werkt!

  Begeleiding: Marianne Groen & Marleen Hol

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITE☻

  Week 37: 11 t/m 14 september/
  Week 39: 25 t/m 28 september☻Tussen herberg en klooster… Dat is wel de beste typering voor De Spil. Je komt er om er even helemaal uit te zijn. Om thuis, het werk, de studie even los laten te laten. Je hebt een verwarmde, eenvoudige en ruime eigen kamer met wastafel. De douches (3) en toiletten (3) bevinden zich op de gang. Verder heeft De Spil veel relevante boeken en op retraite toegespitste informatie en dvd’s. Ook beschikken we over een aantal fietsen waar je gratis gebruik van kunt maken. Mocht je voedingsintolerantie hebben of wanneer je vegetarisch eet dan proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het kan zijn dat we je vragen zelf ook het e.e.a. mee te nemen.PLEK VOOR WARE LEVENSKUNST De Spil is voor mij een plek om vele gedachten een plek te geven en om God opnieuw te ontdekken in het hier en nu. Tijdens de retraites ontmoet ik mooie mensen en kom ik tot rust bij God. Marianne Molenaar

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL☻

  THEMA:OMGAAN MET VERLIES☻ma 3 Sep 2018 10:30 t/m wo 5 Sep 2018 15:00☻
  We reizen met elkaar door het land van verlies.
  We sjouwen ongemerkt met een zware koffer.
  In de herberg aangekomen wordt het tijd om de koffer uit te pakken.
  Wat zit er allemaal in? We nemen de tijd om te kijken naar wat onze aandacht vraagt.
  Aan het einde van de retraite sluiten we de koffer weer.
  Ons verlangen is dat de koffer dan wat lichter is geworden.
  Begeleiding: Marianne Groen en Francien Kaljouw


  GOD IS OVERAL TE VINDEN☻

  21 juni☻

  God is overal te vinden
  en Hij weet dat je Hem zoekt.
  Weet waar jij je zal bevinden
  Hij kijkt uit naar jouw bezoek.
  't Lijkt of God zich houdt verborgen
  die misvatting gaat niet op
  Want Hij toont bij elke morgen
  wie Hem zoekt tilt Hij uit 't slob.
  't Liefste wil God vriendschap maken
  om voor elk mens vriend te zijn
  En met liefd' ons aan wil raken
  als  het beste medicijn. J.A v Tricht

  GOD KWAM IN AL ZIJN KWETSBAARHEID☻

  21 juni☻

  God kwam in al Zijn kwetsbaarheid
  tot ons in 't Christuskind.
  Heeft voor wie Hem volgt de weg bereid
  geleid, intens bemind.
  Hij maakte het de mensen wel
  deed wonderen en genas.
  Zijn taak was zorgen voor herstel
  waar het noodzakelijk was.
  Hij ging als Zoon van God naar 't kruis
  heeft onze schuld verschoond.
  Hij ontsloot de weg naar Gods huis
  aan ons opnieuw getoond. J.A V. Tricht


  JEZUS HIJ HEEFT DUIDELIJK VOORKEUR☻

  21 juni☻

  Jezus Hij heeft duidelijk voorkeur
  te kloppen op jouw hartendeur.
  Die nog voor Hem gesloten blijft
  doordat de boze daar verblijft.
  Maar Jezus heeft geduld genoeg
  waar Hij de boze mee versloeg.
  Toen maakte jij de deur open
  en kon Jezus binnenlopen.
  Veranderd heeft de Heer toen veel
  en daarvan maakte Hij je deel.
  Je werd door Hem een ander mens
  dat leven ging naar Jezus' wens.
  Nu woont de Heiland in jouw hart
  niet door de boze meer getart.
  Want Jezus kan nu in en uit
  nu jij Hem d' hartendeur ontsluit. J.A v Tricht

  GOD LAAT ONS VOORGOED ONTWAKEN☻

  21 juni☻

  God laat ons eens voorgoed ontwaken
  als Zijn stem ons aan zal raken.
  Waardoor w' opstaan uit de doden
  zien wat ons wordt aangeboden.
  Nieuwe hemel nieuwe aarde
  eeuwige vreugd van grote waarde.
  't Eeuwig leven nooit meer sterven
  dat laat God ons eens verwerven.
  Uitziend naar de blijde morgen
  volgt nieuw leven zonder zorgen.
  Om met Gods geliefden samen
  Zijn grootheid, trouw en liefd' beamen. J.A. v Tricht


  HEIMWEE NAAR HUIS☻

  21 juni☻

  Seizoen van 't prille groen, van het ontwaken,
  is haast voorbij, de zomer is nabij.
  Zon brengt meer leven in de brouwerij,
  zijn warme stralen doen ons lichaam blaken.
  Vertrekken, reizen willen wij gaan maken,
  wij voelen ons een vlinder, licht en blij.
  Verkennen, in ons doen en laten vrij,
  natuur doet velen in vervoering raken.
  Herinnering aan 'n hemels Paradijs ?
  Toen wij van al het schoon genieten mochten,
  toen had voor ons die schoonheid nog geen prijs.
  Genieten van Gods pracht op onze tochten
  veraangenaamt zacht onze aardse reis.
  Gemis, geeft dat het weten wat we zochten ? P.Laneuze


  DE LANGSTE DAG☻

  21 juni☻

  Zomer zonder wolken,
  bloemen die vreugde vertolken.
  Bomen vol lover en groen.
  Bijen ze geven de bloemen een zoen.
  Stralende hemel vol lach.
  Lachende zon, de langste dag.
  Vol van gloed en vol kleuren.
  Gaat er vandaag iets gebeuren?
  Misschien, of moeten we nog wachten
  en komen weer langere nachten.
  Maar eens zal de dag weer blinken
  als Gods trompetten klinken.
  Dan komt daar het grote wonder.
  De zon gaat nooit meer onder.
  Alles zal stralen en groeien,
  Gods liefde blijft eeuwig bloeien.
  Als God met Zijn zonlicht strooit
  wordt de dag langer dan ooiit.
  De zon gaat nooit meer onder.
  We kijken uit naar dat wonder. D.Beijersbergen-Groot

  WEER OF GEEN WEER☻

  21 juni☻

  De zon schijnt bleek door grijze wolken heen,
  hoewel reeds vele weken achtereen
  hij al heel vroeg op het appel verscheen
  en stralend lachte tegen iedereen.
  Alleen de kwekers vrezend voor hun kweek,
  zij waren daardoor dagenlang van streek.
  Ook zij, getroffen door een zonnesteek,
  misschien dat daarom 'm nu de lust ontbreekt.
  Op zon en mooi weer hoopt de wandelaar,
  die liever niet ziet vallen pijpestelen.
  Het weer, voor God een groot probleem elk jaar,
  Hij die naar beste weten zal verdelen,
  wil bovenal dat elk er wel bij vaart,
  wil dat Zijn schepsels blij Zijn schepping delen. P.Laneuze

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  GEVALLEN VROUW☻

  21 juni☻

  Gevallen vrouw,
  de wereld andersom,
  het lichaam stuk,
  het leven krom.
  Opstaan,
  verder gaan,
  pijn, onzekerheid.
  Leven
  in verleden tijd.
  Mensen die helpen
  de wonden te helen.
  En 't blijkt;
  er zijn velen
  die Gods licht
  verspreiden,
  en helpen op weg
  naar betere tijden.
  Dank Heer
  voor de handen
  waarin Uw licht
  voor mij mag branden. D.Beijersbergen-Groot


  ZON ZONDER WOLKEN☻

  21 juni☻

  Zon zonder wolken,
  helder in 't heelal.
  Licht voor de volken,
  troost bij ongeval.
  Bloemen die stralen,
  en dorsten naar water,
  blijven verhalen
  van nu en van later.
  Vogels die zingen
  hun lied in de morgen,
  ze doen me verdringen
  de pijn en de zorgen.
  Licht van het leven,
  zang als gebed
  willen krachten ons geven;
  Gods liefde die redt.
  Handen gevouwen:
  'Heer wees nabij
  Geef ons vertrouwen,
  zon en bloemen voor mij.' D. Beijersbergen-Groot


  MIJN STEUN EN TOEVERLAAT☻

  21 juni☻

  Ik mag in mijn leven 
  met vertrouwen,
  op Jezus, mijn Redder,
  mijn Rots bouwen.
  Hij is mijn steun 
  en toeverlaat, 
  een Vriend die 
  met mij meegaat.
  Ook al gaat het over 
  bergen en door dalen,
  samen zullen we 
  de eindstreep halen. J.Troost


  IN HET BOS☻

  21 juni☻

  Al wandelend
  in het bos,
  genieten van alles 
  om mij heen,
  dit is zo 
  wonderlijk gemaakt,
  dit kan God de 
  Schepper alleen. J.Troost


  DE STILTE OPZOEKEN☻

  21 juni☻

  Even terugtrekken 
  de rust opzoeken,
  wandelen, bezinnen
  en lezen in boeken.
  Hier zit ik dan 
  helemaal alleen, 
  de wereld ontvluchten,
  geen mens om mij heen.
  Bijbellezen, overdenken, 
  contact zoeken met Hem,
  bidden en luisteren 
  naar Zijn stem. J.Troost


  EEN NIEUW MENS☻

  21 juni☻

  Opnieuw geboren
  een nieuw mens
  maar wel in deze
  wereld
  met verleiding en 
  geweld
  totdat wij sterven
  en Hem zullen zien
  het Koninkrijk
  mee erven
  dat is Jezus genade
  voor iedereen / E.Brunelli

  IJDEL IS DE MENS☻

  21 juni☻

  Doe geen kwaad
  begeert geen zilver
  of goud
  het vergaat voor 
  uw ogen
  ijdel is de mens
  blind zijn zijn ogen. E.Brunelli  HET LEVEN☻ 21 juni☻ Het leven is kwetsbaar het glijdt zo weg je krijgt een kind en de dood neemt het weg ouder worden is een geschenk omdat God je nog de tijd geeft maar de dood komt  voor ieder mens/E.Brunelli


  adameneva

  EVOLUTIE EN HISTORISCHE ADAM HEEL LASTIG TE COMBINEREN☻ 13 juni☻ ‘Waarom geloven mensen in de evolutietheorie? „In evolutie is de mens het product van miljoenen jaren evolutie terwijl Jezus Adam en Eva in het ‘begin van de schepping’ plaatst (Markus 10:6). Heeft Jezus dan per ongeluk een paar miljoen jaar ingeslikt? In de evolutie is de mens geëvolueerd; en niet – zoals de Bijbel zegt – geformeerd uit stof en uit de rib van een man. (…) In evolutie is de dood er altijd al geweest. Terwijl het volgens orthodoxe christenen pas haar intrede deed na de zondeval van Adam en Eva.” zowel Jezus als Paulus de eerste hoofdstukken van Genesis heel letterlijk namen. Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed. Maar als je evolutionisten mag geloven, hadden zij (Jezus en Paulus, -red.) het fout. Wat laat dat over van de rest van de Bijbel? Want als Jezus en Paulus het niet bij het rechte eind hadden rondom Adam en Eva, de zondeval, de zondvloed… waarom zou je de rest van wat er in de Bijbel staat dan nog langer lezen zonder daar een hele grote dikke korrel zout aan toe te voegen? Dat is waar het hier ten diepste om gaat.”

  genesis

  WAPENEN TEGEN SLANGENGIF☻ 13 juni☻ Christenen hebben de focus op het kruis. Dat kruis is geworteld in Genesis, en juist die wortel ligt heel erg onder vuur.” Christenen denken verschillend over de ouderdom van de aarde. De een houdt het bij zes- tot tienduizend jaar, wat je uit de Bijbel kunt afleiden, de ander denkt aan vierenhalf miljard, wat evolutionisten beweren. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat meer dan de helft van de christenen op Opwekking niet uitgaat van een Bijbelse ouderdom van de aarde, of het niet weet. Zo’n veertig procent gaat uit van een jonge aarde.” Er is verwarring. Vooral onder jongeren leeft de vraag: wat is nu waarheid? Gaandeweg kwam ik er steeds meer achter dat de Bijbel betrouwbaar is. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben, is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een Redder. „In Genesis 3:1-5 doet de slang drie dingen: hij trekt Gods Woord in twijfel, ontkent dat God gelijk heeft en houdt een valse belofte voor. Dat zie je vandaag de dag ook gebeuren. Dat er een zondvloed is geweest? Dat Jezus is opgestaan? Daar is geen wetenschappelijk bewijs voor. Om christenen – en vooral jongeren – tegen dit slangengif te wapenen, schreef Van Heugten zijn boek. De reeks is bedoeld voor een breed publiek, om christenen weerbaar te maken voor alles wat er op hen afkomt. Uitermate geschikt om te gebruiken op scholen.”

  www.weet-magazine.nl


  GENEZINGSDIENSTEN/

  omdat Hij leeft/

  (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  (Veerpolder 6a;

  2361 KV; Warmond)

  zondag, 22. juli/10:00/Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻woensdag, 25. juli/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻☻zondag, 29. juli/10:00 Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻☻woensdag, 1. augustus/20:00 Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  ☻vrijdag, 3. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND/19:30 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 4. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 13:30/Kinder Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zondag, 5. augustus GENEZINGSWEEKEND WARMOND 10:00/Heilig Avondmaaldienst 'Goddelijke genezing in het Heilig Avondmaal' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)19:00 Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 8. augustus 20:00/ Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻zaterdag, 11. augustus 19:00/ Genezingsdienst Zelhem (De Betteld; Aaltenseweg 11; 7021 HR; 0314-627200) ☻zondag, 12. augustus 10:00/ Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) 19:00/ Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) ☻woensdag, 15. augustus 20:00/Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond) wo, 15. augustus, 20:00 – 22:00

  SCHOOLVAKANTIES 2018☻

  
zomervakantie-2018

  BASISSCHOOL/

  VOORTGEZETONDERWIJS☻

  Zomervakantie 2018 Noord 21 jul 2018

  2 sep 2018 30 t/m 35 Zomervakantie 2018

  Midden 14 jul 2018 26 aug 2018 29 t/m 34

  Zomervakantie 2018 Zuid 7 jul 2018 19 aug

  2018 28 t/m 33

  bouwvak

  BOUWVAK 2018☻

  Bouwvak 2018 Noord 6 aug 2018

  24 aug 2018 32 t/m 34 Bouwvak 2018

  Midden 30 jul 2018 17 aug 2018 31 t/m 33

  Bouwvak 2018 Zuid 23 jul 2018 10 aug

  2018 30 t/m 32

  REVEILWEKEN☻☻

  NEAR EAST MINISTRY

  REVEILAVOND/20 april☻

  WEEK 1 | 21-27 JULI |

  Kroeze Danne, Ambt Delden/

  WEEK 2 | 28 JULI-3 AUG |

  NEM-terrein, Voorthuizen/

  WEEK 3 | 4-10 AUGUSTUS

  | NEM-terrein,

  Voorthuizen/ Wees welkom

  op de

  Near East Ministry Reveilavond

  om samen te ontdekken

  wat we kunnen leren als we

  Sjabbat vieren. Hoe?

  Door samen te eten, vieren

  en te (aan)bidden.

  Het begin van de Sjabbat vieren,

  de maaltijd met

  elkaar delen, bidden voor Israël

  en de buurlanden en tijd

  voor lofprijs & aanbidding en

  een geloofsopbouwende

  overdenking. Dat is de inhoud

  van de Reveilavond.

  De bijeenkomsten zijn altijd

  van 18.00 – 21.00 uur

  (inloop 17.30 uur) in de Menorah

  zaal op het NEM-centrum.

  Dit evenement wordt een paar

  keer per jaar gehouden

  REVEILWEKEN/

  VRIJWILLIGERSGEZOCHT☻

  Vrijwilligers gezocht Wil je

  meewerken aan de Reveilweken

  of ken je mensen in je omgeving

  die keigoed zijn in tiener-/

  kinderwerk, gesprekken leiden,

  of praktische duizendpoot zijn?

  Wij komen graag in contact!

  GEBEDSREIS VOORJAAR 2019☻

  De Gebedsreis van oktober wordt

  verplaatst naar voorjaar 2019.

  Wij organiseren veel met

  weinig mensen en

  door de ontwik-kelingen binnen

  ons team,

  kunnen wij de Gebedsreis later

  aanbieden dan we hoopten.

  Bedankt voor je begrip!

  Zodra we meer informatie hebben,

  melden we dat.

  www.nemnieuws.nl

  scholtenfamiliedag

  SCHOLTEN FAMILIEDAG Zaterdag 8 september in Zwolle van 10-17 uur vrije inloop hele dag door/ Inspiratiesessies door auteurs/ins en outs over uitgeven/Opbouwende schrijfseminars/ontmoeting met auteurs/Maak samen de langste tekening/verrassende muziek...en meer. www.scholtenuitgeverij.nl

  family7

  OPENDAG FAMILY7! Na al die informatie en verhuisvlogs bent u misschien wel heel nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe kantoor. Goed nieuws u kunt zelf een kijkje nemen tijdens de opendag op zaterdag 8 september 2018.

  www.family7.nl/opening.


  OVERLIJDEN

  sterkte

  GODS TROOST IN DROEVE DAGEN☻ 21 juni☻ Gods armen om ons heen geslagen. Zijn troost in elke zware slag. Zijn handen die ons willen dragen. Een nieuwe morgen als Gods lach. Troost bij tranen vol verdriet. In elke zonnestraal Gods licht. Zijn wakend oog die ons ook ziet. In elke glimlach Gods gezicht. Troost in dagen zonder zon, als 't licht voor even wordt gedoofd. Ons laven aan Gods milde bron. Een troost voor ieder die gelooft. Zo gedragen door erbarmen, in de slagen van het harde leven. Om ons heen Gods vaderarmen, die ons liefde de sterkte geven. Bij het verlies van een kind. D.Beijersbergen-Groot

  De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven. De mensen van voorbij, zij zijn met ons verweven. In liefde, in verhalen, in bloemengeuren, in een lied dat opklinkt uit verdriet


  LEGER DES HEILS 

  PERSPECTIEF OP EEN ZO GEWOON MOGELIJK LEVEN: OOK VOOR MENSEN MET EEN LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING☻
  15 juli☻
  Met gepaste trots presenteert het Leger des Heils het Kwaliteitsrapport Gehandicaptenzorg W&G 2017, dat dit jaar voor het eerst is samengesteld. “Wij zijn blij dat onze betrokkenheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking en domeinoverstijgende multi-problematiek zich binnen het Leger des Heils kwalitatief zo heeft kunnen ontwikkelen, dat we tot een passend aanbod zijn gekomen voor de meest kwetsbare mensen in onze samenleving”, aldus Harry Doef, directeur Zorg Leger des Heils GWCA.
  Dit kwaliteitsrapport is onderdeel van de landelijke uitrol van onze zorg binnen de keten gehandicaptenzorg, waarin de kwaliteit van zorg wordt verantwoord. Dit is een verplichting die voortkomt uit het vernieuwd kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.Tussen de 35 - 40% van de deelnemers van het Leger des Heils heeft een verstandelijke beperking (vb), veelal in combinatie met psychiatrische problematiek en middelengebruik.  Vanwege hun gebruik worden deze deelnemers geweigerd door de reguliere VG-instellingen. Vervolgens komen zij weer in beeld binnen de Leger des Heils voorzieningen voor dak- en thuislozen. Deze problematiek wordt steeds meer gesignaleerd en herkend binnen W&G. Maar een indicatie voor Wlz-zorg krijg je niet zomaar. In december 2017 ontvingen zo’n 200 deelnemers vanuit acht werkeenheden deze zorg, onder meer binnen onze Domus+ voorzieningen, waarbij de + staat voor vb. Uit dit kwaliteitsrapport blijkt dat wij steeds beter in staat zijn om deze kwetsbare mensen zonder helper perspectief op een gewoon leven te bieden. Waar kwetsbare mensen eerst zorgden voor overlast op straat, hebben zij nu dagbesteding of werk, zinvolle vrijetijdsbesteding en, zo mogelijk, een hersteld netwerk en relaties. Eerder dit jaar hebben we een tweejarig ontwikkeltraject binnen de Wlz op het gebied van Herstelondersteunende zorg, Netwerk en Mondzorg, met succes afgerond. Dit betekent dat we daarmee definitief de 3% tarief opslag toegekend hebben gekregen. 

  LEGER DES HEILS

  GABON 129e LEGER DES HEILS LAND☻
  15 juli☻
  De Centraal-Afrikaanse Republiek Gabon is op 1 juli 2018 officieel toegetreden tot de landen waar het Leger des Heils actief is. In de hoofdstad Libreville werd de feestelijke toetreding van het 129e Leger des Heilsland het hele weekend volop gevierd. De bijeenkomsten stonden onder leiding van de commissioners Benjamin en Grace Mnyampi (respectievelijk internationaal secretaris voor Afrika en regionaal secretaris voor Vrouwenorganisaties).
  Gabon staat onder toezicht van het Leger des Heils in Congo (Brazzaville) en wordt geleid door de kapiteins Alexis en Irma Zola. De internationaal secretaris, Benjamin Mnyampi, overhandigde hen de officiële nieuwe Gabonese Leger des Heilsvlag, waarmee het werk van het Leger officieel gestart is. In een speciaal voor de gelegenheid opgenomen boodschap aan het Gabonese territorie, riep Generaal André Cox op om ‘de gekruisigde Christus te verkondigen, die is gestorven en opgestaan voor hen die verloren zijn in zonde… niet meer en niets minder’.


  STRIJDKREET

  WAARAAN HERKEN JE DAT JE HEILSSOLDAAT BENT☻ 5 juli☻ "Ik ben niet een beter christen omdat ik heilssoldaat ben; ik heb nog een heleboel te leren en ik maak fouten. Maar ik voel me door God geroepen mijn leven als heilssoldaat te leven. Ik vind het mooi te kunnen zeggen dat ik heilssoldaat ben. Niet iedereen begrijpt wat het inhoudt, sommige mensen denken dat ik in het militaire leger zit."Binnen de kerk van het Leger des Heils kun je op verschillende manieren betrokken zijn. Heilssoldaten gaan een verbond met God aan en leggen een belofte af. In deze belofte staat onder andere dat een heilssoldaat geen alcohol, tabak en drugs zal gebruiken en niet mee zal doen aan kansspelen. Je kunt als volwassene ook adherent zijn in het Leger. Dan leg je geen belofte af en draag je geen uniform, maar ben je wel voltallig lid."Roken en drinken mis ik niet; ik heb het gezellig met mijn colaatje. Soms denk ik wel: moet het uniform niet eens moderner? Maar tegelijkertijd is het herkenbaar en daar ben ik trots op.

  "

  NAAR DE KERK VAN TALITHA☻ 5 juli☻ Op zondag zit Talitha niet in de kerkbanken, maar begeleidt ze met haar bariton de dienst. Ze speelt in de band en zingt mee in het koor. "Ik beleef mijn geloof erg door de liederen die we spelen. Bekende woorden die ik zing of speel geven mij een connectie met God. Ik kan wel zeggen dat muziek mij dichter bij God brengt, meer dan een preek dat kan. In de auto zet ik graag worshipmuziek op en neem ik de tijd om met God te praten."Rond haar zevende werd ze jongsoldaat en een paar jaar later korpskadet. Op haar zeventiende maakte Talitha de keuze heilssoldaat te worden. "Een logische vervolgstap als je in het Leger zit en daar sta ik nog altijd achter." De keuze om heilssoldaat te worden, gaat samen met de belofte om geen alcohol of andere verdovende middelen meer te gebruiken. Vanaf dat moment mag je binnen het Leger des Heils ook een uniform dragen: een manier om herkenbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen. De uniformen van bijvoorbeeld het Leger in Afrika verschillen enorm van die in India, maar de traditie is overal dezelfde.

  hartsleutel

  WAT IS ER ZO SLECHT AAN PROSTITUTIE☻ 13 juni☻ In Nederland is de wetgeving rond prostitutie zo geregeld dat iedereen seks kan kopen en verkopen. Het is legaal. Ook om iemand anders aan het werk te zetten in de prostitutie en daar geld voor te krijgen. Het is big business, er wordt enorm veel geld mee verdiend. En dat terwijl prostitutie ontzettend schadelijk is. Dat is mijn grootste probleem met prostitutie: de vrouwen die in de prostitutie zitten wordt hun vrijheid, gelijkwaardigheid en lichamelijke intregriteit ontnomen. Het zijn bijna allemaal kwetsbare vrouwen. Het grootste deel van hen komt uit Oost-Europa en ontvlucht hiermee de armoede. De meeste vrouwen hebben een verleden van seksueel misbruik. En dan heb ik het nog niet eens over al die vrouwen die door mannen worden gedwongen om dit te doen. De schadelijke gevolgen van het verkopen van seks zijn voor de vrouw groot, zowel lichamelijk als geestelijk - of ze er nu zelf voor koos of niet. In ons land is het kopen van seks sinds 2000 legaal. In Zweden is het kopen van seks juist strafbaar. Ik vind dat de beste aanpak van prostitutie."


  EERSTE BLOEMEN KEREN TERUG IN KOPPENWAARD☻ 15 juli☻ Mooi resultaat na de werkzaamheden die in de Koppenwaard zijn verricht: nu al zijn bloemen teruggekeerd die daar lange tijd niet meer voorkwamen. Afgelopen winter werd er gewerkt aan uitvoering en inrichting in de Koppenwaard. Op sommige percelen werd de bovenste laag grond verwijderd. Op andere plekken werd er maaisel aangebracht uit andere gebieden. Doel van deze ingrepen was om de uiterwaardennatuur te herstellen en bloemrijker te maken. Wat ecologen ‘glanshaverhooilanden’ noemen: velden met een enorme variatie aan bloemen, zoals je die vroeger veel zag in de uiterwaarden. Het is altijd spannend wanneer de eerste resultaten te zien zijn van dit soort ingrepen. Maar in de Koppenwaard gaat het boven verwachting goed. Ecologen hebben daar nu al tal van bloemen gezien die er tot voor kort niet of nauwelijks te zien waren. Grote hoeveelheden madeliefjes en verschillende soorten klaver, maar ook enkele exemplaren van zeldzamere soorten met fraaie namen zoals knoopkruid, gele morgenster en rapunzelklokje.

  HELP JIJ DE INSECTEN IN HET PARK☻ 15 juli☻ ‘Het werkt!’ riep Maurice Kruk enthousiast. Als stadsboswachter op het Rotterdams platteland deed hij in het ledenblad Puur Natuur van Natuurmonumenten een brede oproep aan de lezers. Hij vroeg hen een brief te sturen aan de eigen gemeenteraad met daarin tips voor een bewuster insectenbeheer in park, sloot en bermen. Rotterdam nodigde hem daarop uit te komen praten. Stadsboswachter Maurice Kruk van natuurmonumenten pleitte al jaren voor een bewuster groenbeheer in zijn stad. De oproep via de inwoners naar alle gemeenten kunnen hem daarbij steunen. En het werkt, want steeds meer gemeenten ontvangen brieven van hun inwoners en de gemeente Rotterdam heeft Maurice nu om advies gevraagd.Maurice: 'Ik werd deze week gebeld door iemand van de gemeente om eens te sparren over hoe Rotterdam zijn beheer kan verbeteren voor insecten. Nou moeten we zien hoe ver we gaan komen, maar dit vind ik al een hele mooie sprong voorwaarts. Het begint met de wil om wat te veranderen!’Er moet ook echt iets veranderen in hoe we met ons groen omgaan, want het gaat slecht met de vlinders, bijen, kevers, vliegen en alle andere beestjes die zo belangrijk zijn voor de natuur. Twee derde verdween in nog geen 30 jaar tijd. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd.


  gifje-vissers-575943

  VISSERIJ ONTWIKKELINGEN IN EUROPA☻ 5 juli☻ Update voor lokale en regionale visserij-bestuurders over spannende tijden voor Nederlandse visserij: “Bestuurders uit een reeks Nederlandse visserij-gemeenten en -provincies zijn bijgepraat over de Europese visserij-actualiteiten zoals de Brexit, de aanlandplicht, de Technische Maatregelen en de pulskor. Dat is van belang want het zijn voor de visserij in ons land zeer spannende tijden. En het is belangrijk dat betrokken nieuwe raadsleden en wethouders en andere bestuurders op de hoogte zijn van de vele visserij-ontwikkelingen in Europa. Het Europese visserijbeleid gaat juist ook hen aan”, aldus Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie-SGP), die de bijeenkomst organiseerde. Van Dalen: “Wethouders, raadsleden, ambtenaren en andere bestuurders uit de verschillende vissersplaatsen en -regio’s in Nederland (onder andere uit Den Helder, Katwijk, Stellendam; Urk, Flevoland, Friesland en Zeeland) zijn weer helemaal up-to-date. Zij moeten vooruit blijven denken op wat ook voor hun gemeenten en provincies kan gaan spelen. Vanuit Brussel zal ik hen up-to-date houden. Er speelt immers veel! En hoewel in onze totale economie de visserij een beperkt aandeel heeft, is de visserij juist in allerlei kustplaatsen en regio’s van levensbelang. Niet alleen voor de directe visserijbedrijven, maar ook voor tal van aanverwante ondernemingen. Daarom was deze bijeenkomst zeer nuttig en nodig en bleven na afloop nog velen napraten, vooral ook met mw. Delplace-Wattez.”Bron:Christelijknieuws

  jongen-bewegende-animatie-0031

  DOCENT MOET MEER PRATEN MET JONGEREN OVER MEDIAGEBRUIK☻ 5 juli☻ Reformatorische docenten praten te weinig met leerlingen over onlineactiviteiten. Dat moet beter, vindt het practoraat onderwijs online van het Hoornbeeck College. Hoewel, „ik had negatievere uitkomsten verwacht”, zegt practor K. van der Laan. Hij beklemtoont dat praten over moderne media behoort bij het voorbereiden van jongeren op de maatschappij. „En dan maakt het niet uit welk vak je geeft. We zijn allemaal medeopvoeders.”Ruim de helft van alle docenten geeft echter aan dat ze met hun leerlingen niet het gesprek aangaan over het omgaan met sociale media. „Ik vermoed dat vooral de ‘mediawijzere’ docenten de vragenlijst hebben ingevuld, dus waarschijnlijk geven de cijfers nog een te rooskleurig beeld.”Driekwart van de leraren geeft aan dat ze hun leerlingen helpen bij het vinden en beoordelen van online-informatie. De helft van de docenten laat de leerlingen met enige regelmaat werken met digitale toepassingen die ze later nodig hebben in hun beroep.Er komen minder vermaningen van leidinggevenden: 17 procent van de docenten geeft aan dat het onlinegedrag ter sprake komt.Bron:refdag

  Rail-_Away

  DWARS DOOR EUROPA EN INDIA RAILWAY☻ 21 juni☻ Van de Alpen in Zwitserland tot de Himalaya in India. Deze zomer neemt Rail Away de kijker weer mee naar bijzondere landschappen, culturen en toeristische bezienswaardigheden. In de mooie herhalingen bezoeken we onder andere India, Frankrijk, Italië en Groot-Brittannië. De reis begint in Zwitserland per Gotthard-spoorlijn, die een goede indruk van het land geeft. In juli maakt Rail Away een uitstap buiten Europa, namelijk naar India. In Noord-India rijdt de India Toy Train, oftewel de speelgoedtrein. In augustus gaat Rail Away door Duitsland en Italië. De eerste zaterdag van de maand is een reis langs de Rijn, van Keulen naar Frankfurt, het financiële centrum van Europa. Ook volgen we de Ligurialijn. Vanuit Genua loopt deze spoorlijn tot aan La Spezia, waarbij kilometerslange tunnels worden afgewisseld door prachtige dorpen en streken, zoals de Cinque Terre. Bron:Christelijknieuws visie

  WORDT ABORTUS LEGAAL IN HET GEBOORTE LAND VAN DE PAUS☻ 21 juli☻ Vandaag stemt het Argentijnse congres over legalisering van abortus. Daarmee staat het geboorteland van de paus op een kruispunt in zijn geschiedenis. Hoe de stemming uitvalt, is nog helemaal onduidelijk. Het wetsvoorstel verdeelt het geboorteland van paus Franciscus volgens NRC.nl tot op het bot. “Argentinië was op veel vlakken een pioniersland in Zuid-Amerika,” schrijft correspondent Nina Jurna. “Zo voerde het in 2010 als eerste land in de regio het homohuwelijk in, maar abortus ligt hypergevoelig.” President Mauricio Macri (1959), persoonlijk gekant tegen legalisering, gaf eerder dit jaar zijn goedkeuring aan behandeling van de wet in het congres. Wel bepleitte hij een ‘verantwoord’ debat. Hoe de beslissing vandaag zal vallen, weet niemand. Van ruim twintig volksvertegenwoordigers is volgens Jurna namelijk niet bekend hoe zij zullen stemmen. Abortus is op dit moment strafbaar in Argentinië. Daarop bestaan twee uitzonderingen: als het leven van de moeder door de zwangerschap gevaar loopt, of als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting. Maar volgens Jurna zijn artsen ook in die gevallen huiverig om een abortus uit te voeren, “uit angst toch te worden vervolgd”. Bron:Visie/eo

  biechtstoel

  ITALIAANSE PRIESTER VINDT 36.000 EURO IN BIECHTSTOEL☻ 21 juni☻ Achtergelaten door een genereuze weldoener, of door een crimineel met spijt? Een priester in Rome heeft vorige week een wonderlijke vondst gedaan: in de biechtstoel lagen opeens twee zakken met in totaal € 36.000. Het is onduidelijk of het geld is achtergelaten als gift. Pastoor Giovanni Martire Savina vond het geld niet aan de kant van de biechtende kerkganger, maar onder de stoel van de biechtvader zelf. Omdat Savina dacht dat het om een bompakketje ging, belde hij de politie. De agenten vonden tot hun verrassing geen explosieven, maar pakjes met bankbiljetten van € 50. De politie vermoedt dat het kleine fortuin is achtergelaten door een genereuze weldoener, of door een crimineel met spijt. Zolang het onderzoek loopt, blijft onduidelijk of de priesters van het Italiaanse kerkje in de buurt van Vaticaanstad het geld mogen houden. “Zeker, zo’n bedrag zou nuttig zijn voor de kerk,” geeft Savina toe aan de Italiaanse krant Il Messaggero, “maar dat mag niet ten koste gaan van iemand anders.” De priester vindt wel vaker giften in de biechtstoel: “Tot een paar jaar geleden liet zo nu en dan iemand een substantieel geldbedrag achter, soms zelfs duizend euro, maar nooit zoveel als dit.” Bron:Visie/eo


  Inhoud blog
 • Niemand is rechtvaardig
 • Gods nieuwe wereld
 • God bestaat
 • De ongehoorzaamheid van Adam en Eva
 • Tolerantie of welwillendheid
 • De noodzaak van bekering
 • Het licht voor mensen
 • Zonder liefde voor het goede
 • Een nieuw leven
 • Rijk of te vreden

  TWITTER HET GELOOF


  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (24)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (132)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (20)
 • Gods liefde (12)
 • Het leven (8)
 • Natuur/schepping (13)
 • Problemen (1)
 • Voeding (0)
 • Zieken (2)
 • Zorgen (0)


 • Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!