NIEUW: Blog reclamevrij maken?

ADVENT

Advent6_slide1x_365_y_2732

Het eerste kaarsje gaat nu branden We denken aan wat komen gaat Het feest van 't licht komt dichterbij De vrede boven de haat De tweede kaars geeft al wat meer licht Maria en Jozef, het kleine kind Ze komen dichterbij Het kerstfeest dat begint De derde kaars gaat aan het komt steeds dichterbij De redder wordt geboren, en iedereen is blij Het vierde kaarsje mag nu aan nog één weekje, dan is het feest feest van vrede, feest van licht horen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En nu, eindelijk is het kerst Jezus wordt geboren De herders en de wijzen komen langs het is kerst! Laat iedereen het horen! Irene

☻☻☻☻20 november☻☻☻☻

GODSWOORD
ZONDAAR OF HEILIGE☻
11 december☻
Hoe ziet u zichzelf? Als zondaar, of als heilige? Misschien ergens tussenin. Volgens de Bijbel zijn er maar twee mogelijkheden. Waar staat u? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, 14 die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden.
Kolossenzen 1:13 (NBV)
Wie bij Jezus Christus hoort is als het ware vehuisd! We wonen niet meer in de macht van de duisternis (onder de macht van satan), maar in het koninkrijk van Jezus Christus. Daar zijn we naartoe overgebracht, vanaf de dag dat we Jezus vroegen onze zonden te vergeven en onze Heer te zijn. Zijn we dan zondaar, of heilige? Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht.
Efeziërs 5:7-8 (NBV)We woonden niet alleen in de duisternis, we waren het ook. Dat spreekt over onze eigen verantwoordelijkheid. We worden nu licht genoemd (vergelijk Matteüs 5:14a). Dat komt omdat we bestaan in de Heer Jezus. Ook dat is onze eigen verantwoordelijkheid. We dienen te wandelen in het licht en ons bestaan, ons leven, te hebben in Jezus Christus. Alles door Hem. Alles voor Hem.
Nog even dit. Wat is een zondaar en wat is een heilige?

GOD WACHT OP ONZE BEKERING☻
11 december☻
Wanneer God, die zonder zonden is, onze zonden ziet, zijn er maar twee mogelijkheden. Voor wie Zijn Zoon Jezus als Verlosser hebben aangenomen is er vergeving. Bij wie nog zijn eigen weg gaat, verdraagt God geduldig deze zonden, totdat we ons bekeren van die weg. Over die tweede mogelijkheid gaat het onderstaande Bijbelvers.
4 Veracht u dan zijn onbegrensde goedheid, geduld en verdraagzaamheid, en weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?
Romeinen 2:4 (NBV)
HET VERACHTEN VAN GODS GOEDHEID:Wanneer u weet dat God de zonde haat en u daar toch mee doorgaat, veracht u de goedheid van God. Gods goedheid is onbegrensd, maar niet eindeloos. In de vertalingen van de NBG en de HSV wordt gesproken over de rijkdom van Gods goedheid. Gods goedheid, dat Hij een oplossing aanbiedt in Zijn Zoon Jezus Christus, is nog steeds van toepassing, maar het aanbod houdt een keer op.
Heeft u Gods goedheid aangegrepen en de vergeving door Jezus Christus ontvangen?

GEBED☻
5 december☻
Heer ik bid voor hen
die niets zeggen
alles is te veel
niet meer kunnen huilen
overmand door het geschreeuw
Te veel gezien en leed
meegemaakt
niets meer bezitten dan een gebroken hart
dat is verscheurd door oorlog
en wreedheid
verdord van smart
Heer wilt U genezen
wat de mens heeft verscheurd
het is een hoop ellende wat daar
is gebeurd
Geen huis meer geen water
alleen honger en angst
een verschroeide aarde
alles is steen en zand
Alleen Uw liefde kan genezing geven
aan mensen die daar zijn
O, Heer verlos hen van hun
angsten en pijn
geef hen kracht Heer opdat zij
weten dat God alles ziet
Hij zal recht doen
dat zij dat mogen zien
E.Brunelli

GEBED♣

GEBED VOOR MIJN KLEINKINDEREN☻
5 december☻
Vader hoor naar mijn gebed
Ik leg mijn woorden voor Uw troon
U die op al Uw kind’ren let
Ik bid U pleitend op Uw zoon
De kinderen van mijn kinderen
Breng ik voor Uw troon
Wil satans werk verhinderen
Ik bid U pleitend op Uw zoon
Geef hen een hart dat U wil eren
In voor- en tegenspoed
Dan zullen zij Uw trouw begeren
Weten dat U hen behoedt
Geef dat ze zich niet schamen
Uw naam te noemen in hun leven
En in hun daden steeds beamen
Ik heb niets te vrezen
Leg Uw armen om hun leven
Bewaar ze groot en klein
U die ze aan ons hebt gegeven
Wil toch ook hun Helper zijn.
I.vd Welle

GEBED
VERGEVING VOOR IEDEREEN☻
5 december☻
Heer/God leer ons hen die ons bespotten vergeven
Zo U hen vergaf die U nagelden aan ’t kruis
Leer ons met vijand zoals met vrienden leven
Als elk mens die U wilt ontvangen in Uw huis
Leer ons ieder mens aanvaarden en begrijpen
Wees met ons als dat zo moeilijk voor ons schijnt
Wees de steun waaraan wij ons vast kunnen grijpen
Als verder alle houvast voor ons verdwijnt
Elk mens Heer hebt U naar eigen aard geschapen
Een ieder schiep U naar Uw onvolprezen beeld
U leidt hen als een herder zijn kudde schapen
Behoedt hen voor het wild gediert dat hen verdeelt
Heer leer ons bidden voor hen die ons belagen
Leer ons Heer ook voor hen vergeving vragen.
E.J.vd Scheer

GEBED

ROEP UIT NOOD☻
14 december☻
Heer, hoor de mens die roept om vrede,
Steun en redding in zijn eindeloze strijd
Hoor en zie zijn herhaalde hopeloze bede
Zie toch zijn ellende wereldwijd
Leer hem waarom U hem hebt geschonken
Zijn rede als enig schepsel hier op aard
Wijs hem waar eens de nood heeft geklonken
U hem van verderf heeft gespaard
Toon hem steeds Uw liefde en genade
Troost waar hij geen uitkomst meer ziet
Wijs hem op de onuitsprekelijke waarde
Van het stukje zekerheid dat U hem biedt. E.J.vd SCheer


WIJSHEID
11 december☻
Als je een Lelie en een Roos van Christus bent – Maarten Luther (1483 – 1546)
Als je een lelie en een roos van Christus bent, weet dan, dat je wandel onder de doornen zal zijn. Als je een Lelie en een Roos van Christus bent – Maarten Luther (1483 – 1546)

BEMOEDIGING
11 december☻
Als mensen geen woorden hebben kan God gaan spreken☻


GEZEGDES☺

11 december☻
Toen zeiden de Joden tegen Hem: "U bent nog geen eens 50 jaar. Hoe kunt U dan Abraham gezien hebben? (Johannes 8:57)Abraham zien, uitdrukking in het Nederlands over het bereiken van de 50-jarige leeftijd

QUOTES**

11 december☻
"Alleen aan het kruis van Christus kan men volledig zien wat hem of haar van God scheidt. Toch is het alleen hier dat men ziet dat men niet langer van God gescheiden is.
Nergens anders laat de onschendbare heiligheid van God, de onmogelijkheid van het door de vingers zien van de schuld van de mens duidelijker zien. Maar nergens anders schittert de onbegrensde genade van God, die alle menselijke maatstaven te boven gaat, meer helder en duidelijker."

PSALM☻

11 december☻
"Terwijl allerlei gedachten in mij omgingen, waren het juist Uw troostwoorden die mij opbeurden." Psalm 94:19


KORTE GEDACHTE**

11 december☻
Weet je dat de Vader je kent. Weet je dat je van waarde bent. Weet je dat je een parel bent. Een parel in Gods hand.

KORTE OVERDENKING**

11 december☻
Jouw held verliet de hemel om naar de aarde te komen en alles wat hij had op het spel te zetten zodat jij met hem mee zou kunnen naar de hemel. Dit goede nieuws is krachtig. Het evangelie heeft de kracht om mensen te kunnen veranderen. Dit nieuws, en de redding die het met zich meebrengt, is voor alle mensen. Dus laten we ons niet schamen; laten we verheugd en gul zijn met dit wonderlijke geschenk dat wij hebben gekregen.

CITAAT☻

11 december☻
Geloof, hoop en liefde. Anders gezegd: zingeving, perspectief en relaties. Dat hebben álle jongeren nodig.


EVANGELISCHE TEKST**

11 december☻
Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Matteus 1:21


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (100)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  11 december☻
  Als wij beweren zonder zonde te zijn, bedriegen wij onszelf en doen wij de waarheid geweld aan. Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde."1 Johannes 1:8-9


  SPREUKEN☺☺

  11 december☻
  "Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen."Spreuken 13:11

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE ADVENTSVERWACHTING (1)☻
  14 december☻
  In deze overdenking willen wij samen stilstaan bij de adventsverwachting. Advent is afgeleid van het Latijnse woord adventus dat ”komst” of “er aan komen” betekent. Als wij het Woord van onze God bestuderen dan ontdekken wij dat Zijn volk steeds opgeroepen wordt om te leven in een adventsverwachting. Als wij deze verwachting aan de hand van het Woord verder willen uitwerken dan is het goed om te beseffen dat de hedendaagse invulling van advent veelal verschilt met die van Paulus. De Bijbelse adventsverwachting ligt namelijk in de toekomst en niet in het verleden. Er zijn in de geschiedenis heel wat gedachten gevormd die niet gefundeerd zijn op de Bijbel, al zit er vaak wel een gedeeltelijke waarheid in. Nergens in de Bijbel lezen wij dat wij de geboorte van de Heere Jezus moeten gedenken of dat de vier weken voor het zogenaamde kerstfeest, adventstijd wordt genoemd.

  MEDITATIE

  DE ADVENTSVERWACHTING☻
  11 december☻
  Wat een vreugde om zo alle dag te leven in een adventsverwachting waartoe de HEERE Zelf ons oproept. Hij is gekomen in het vlees, heeft de schuld voor ons betaald, heeft de dood en de hel overwonnen, is opgevaren naar de hemel en komt straks om alle dingen nieuw te maken. Hij komt, Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Is dat geen blijde verwachting? O vrienden, als u deze Jezus nog niet kent als uw persoonlijke Zaligmaker, bekeert u dan vandaag nog tot de levende God. Het zal verschrikkelijk zijn om straks Jezus te ontmoeten als Rechter in Wie u als Redder geen lust had. Broeders en zusters in onze geliefde Heere Jezus Christus. Het Woord roept ons op om te verwachten, straks als de roepstem klinkt: “Gezegend is Hij die komt in de Naam van de HEERE”, zullen wij het herstel van Juda en Israël zien, wat een vreugde als dan het gehele overblijfsel zal zalig worden. Wie weet welke verschrikkelijke tijd we daarvoor nog moeten beleven? Is het dan ook juist deze hoop niet die ons doet leven?In die tijd zal Ik jullie naar je land terugbrengen. Want Ik zal jullie weer verzamelen. Jullie zullen beroemd worden. Alle landen en volken zullen jullie prijzen. Jullie zullen met eigen ogen zien dat Ik een einde maak aan jullie gevangenschap en Ik zal weer goed voor jullie zijn, zegt de Heer.(Zefanja:3:20)Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit. (2 Petrus 3:13)

  TIJD MET JEZUS

  OMGEVEN DOOR LICHT☻
  14 december☻
  Opeens stond er een ​engel​ van de ​Heer​ bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de ​Heer, zodat ze hevig schrokken.
  Lucas 2:9☻☻
  Het is mooi om in deze Adventsweken het Kerstfeest zelf ook al op je in te laten werken. Die nacht, die anders was dan alle andere nachten. De nacht van Jezus. De nacht van de herders in het veld, de kudde, de stilte, het donker. En dan is daar opeens: licht! Waar komt dat vandaan? Het komt uit de hemel. De hemel is even op aarde! Daar staat een engel. De herders werden omgeven door het stralende licht van de Heer. De heerlijke glorie van God wordt zichtbaar en tastbaar op aarde. En de herders zijn de mensen die het mee mogen maken. Hoe bijzonder is dat! En in gedachten kun je proberen om erbij te zijn. In die nacht, die anders was dan alle andere nachten. Laat je omgeven door het stralende licht van de Heer!
  Gebed: Heer, dank u voor het licht dat straalde in die nacht van Jezus' geboorte. Laat dat licht ook stralen in mijn leven. Amen.

  TIJD MET JEZUS☻☻

  ER MOET LICHT KOMEN☻
  11 december☻
  GOD zei: Er moet licht komen, en er was licht. (Genesis 1:3)
  De Adventstijd is begonnen. Het zijn de donkere dagen van december. We leven toe naar de viering van het Kerstfeest. Want Jezus kwam om licht te brengen in een donker geworden wereld. God maakte in de geboorte van zijn Zoon echt een nieuw begin. Dat doet denken aan het allereerste begin waarover we lezen in Genesis 1. Ook toen was het donker. 'De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed.' Hoe mooi is het om dan Gods stem te horen: 'Er moet licht komen'. Dat is wat God als schepper nog steeds zegt: 'Er moet licht komen'. En wij mogen dat licht zien. Dat is Advent vieren: het licht zien, ook als er nog veel donker is in ons leven en in deze wereld. Zie het licht! Gebed: Heer God, schepper van het licht uit de duisternis, maak het opnieuw licht in mijn leven en in deze wereld. Blijf het scheppend zeggen, Heer: 'Er moet licht komen'! Amen.

  BEMOEDIGINGSSITE

  GOD VAN DICHTBIJ☻
  26 november☻
  Onvoorstelbaar, niet na te rekenen: Gods nabijheid bij mensen, zo persoonlijk dichtbij!
  De zon is bijna onder...
  Nog net op tijd, stuur je ik je een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema: God van dichtbij! Wieger bemoedigt je met een parel in Gods Woord: Wie heeft een God die zo dichtbij wil zijn, als wij? (Deut 4) God die genegenheid koestert voor mensen en hen opzoekt in hun nood en verdriet.
  Met zijn heilig water zal Hij je wassen, met zijn zalfolie je wonden verbinden, met zijn blijde hoop zal hij je perspectief geven, kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.
  Mag de Heer je bemoedigen en versterken, troosten en heilzaam aanraken, in de machtige naam van Jezus!
  Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  MARIA EEN UITZONDERING☻
  11 december☻
  Als jij je deze dagen een uitzondering voelt, een buitenbeentje misschien, anders dan anderen, kijk dan even naar Maria…
  Lieve broer of zus,
  We denken zo snel zo verheven over Maria, maar wat haar overkwam viel toch niet mee: ze werd een grote uitzondering onder haar mensen.
  Hoe voelt dat voor jou, als jij een uitzondering bent? In je familie, op je werk of in je geloofsgemeenschap. Als jij denkt: “Hoe moet ik dit nu uitleggen aan iemand? Wie zal mij geloven? Wie zal me begrijpen?”
  Maria kreeg ‘Elisabeth’, iemand die ook een uitzondering was geworden; zij begreep Maria zonder woorden of uitleg. Bemoedig elkaar op die smalle weg van Jezus; Hij kwam en komt ook vandaag nog steeds voor de uitzonderingen, de UITZONDERLIJKE. Jezus begrijpt meer dan je denkt!
  Een gezegend advent,
  Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  MENS, WAAR LEEF JE VOOR☻
  4 december☻
  Een antwoord op een lastige vraag kan wel eens erg belangrijk voor je zijn!
  Lieve mensen,
  Ho stop, ga er niet vandoor! Je bent hier toch niet zomaar, je leeft ergens voor! (kinderliedje van Elly en Rikkert)
  Waar leef jij voor? Wat de zin van jouw bestaan? Sommigen hebben alles in hun leven, behalve zicht op zingeving. Dan kan het gebeuren dat je alles bezit, alles mee hebt in het leven en toch ongelukkig bent. Anderen hebben zo weinig, zowel fysiek, materieel als in sociaal opzicht. Maar juist het weten waarom ze leven, is voor hen een wapen tegen die nare en depressief makende zinloosheid. Als zij verdrietig zijn om wat ze missen moeten of niet hebben, troosten ze zich met hun doel van hun leven en in hun armoede weten zich tegelijkertijd zo rijk! (2 Kor. 6: 10)
  Waar leef jij voor? Laat deze bemoediging je te helpen het antwoord te vinden.
  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl


  JEZUS ALS KLEIN KINDJE☻
  5 december☻
  Jezus als kindje klein
  Geboren om bij ons te zijn
  Het Licht kwam Hij ons brengen
  Om vergeving aan ons te schenken
  Hij kwam in ons midden
  En wij mogen Hem aanbidden
  Zijn genade kunnen wij ontvangen
  Naar Zijn liefde mogen wij verlangen
  Christus kwam voor ons te lijden
  Dat deed Hij om ons te bevrijden
  Wij mogen daardoor in vrijheid leven
  Onze God heeft het aan ons gegeven
  M.Vlieland


  DONKERE DAGEN IN DECEMBER☻
  5 december☺
  Het zijn donkere dagen in december
  Zo koud, kil, guur en zonder de zon
  Door de koude kilheid moest ook Jezus
  Die het allemaal voor ons overwon
  Met Hem in ons leven
  Kunnen wij ons leven aan
  Gericht blijven op Jezus
  Dat wat onbelangrijk is voorbij laten gaan
  Jezus kan ons geven
  Wat ons hart verlangt
  Maar laat Hem wel toe in je leven
  Want dat is waar het vanaf hangt
  Wanneer je alles met Hem deelt
  Zal Hij het uiteindelijk voor je doen
  Lees Psalm 37 de verzen 4 en 5
  Dat komt aan als een liefdevolle zoen
  De Heer die wacht ook op jou
  Dat jij je leven met Hem deelt
  Ga maar gerust op zoek naar Hem
  Hij zal degene zijn die je hart steelt
  Want Hij wil in jouw hart gaan wonen
  Hij zal degene zijn die je hart verblijdt
  En je mag in alles in je leven bij Hem komen
  Hij wil dat je met Hem je leven leidt
  M.Vlieland


  WEES NIET BANG☻
  5 december☻
  Maria wees niet bang
  Wees niet bevreesd
  Gods boodschap voor jou:
  Ontvang Mijn Zoon
  door de Heilige Geest
  Jozef wees niet bang
  Wees niet bevreesd
  De engel zegt het tegen jou:
  Maria is jou niet
  ontrouw geweest
  Herders wees niet bang
  Wees niet bevreesd
  De engel brengt goed nieuws:
  De Redder is geboren,
  het is Christusfeest
  Jij, Mijn kind wees niet bang
  Wees niet bevreesd
  Jezus zelf zegt tegen jou:
  Ik ben de eerste en de Laatste
  Ik ben er altijd al geweest
  Geef Mij je hart en wees niet bang
  Geloof, wees niet bevreesd
  Ik verliet de hemel
  Om jou te redden, geloof
  door de kracht van de Geest!D.Jansen  DE SCHAKEL☻
  5 december☻
  In het begin was God
  Voor Hem was de mens
  Van grote waarde
  Op Zijn aarde
  En God zag dat het goed was
  In het begin was de mens
  Voor hem was God
  Van minder grote waarde
  Op Zijn aarde
  En de boze zag dat het goed was
  In het begin zocht de mens
  Naar macht zonder God
  Een leven zonder waarde
  Op Zijn aarde
  En de mens zag dat het fout ging
  In het begin zocht God
  De mens weer op
  Hij beloofde Zijn Zoon
  Een Schakel van grote waarde
  En God zag dat het goed was.D. Jansen

  HET LIEVE LEVEN☻
  5 december☻
  Liefste laten we het
  leven vieren
  En in dit levensfeest
  elkaar versieren
  Met mooie woorden en
  fijnzinnige zinnen
  Die ons raken
  diep van binnen
  Laten we elkaar voeden
  met woorden van Leven
  Die door God zelf
  aan ons zijn gegeve
  Dan raken we vol
  van Zijn levenslust
  En is het de Zoon
  die ons kust/D.Jansen


  IMANNUEL☻
  5 december☻
  kind
  in de kribbe
  geen verzinsel maar
  van God gegeven
  kind
  in de kribbe
  Koning
  die dienstknecht werd
  mijn voeten wast
  gebroken leven
  wil herstellen
  mijn hart
  met goedheid
  vullen wil
  kind
  in de kribbe
  met de naam Immanuël
  dichtbij gekomen
  niet alleen voor mij
  en jou
  maar ieder
  die bij deze kribbe buigt
  voor Hem
  hemelse Koning
  kind
  in de kribbe
  Gods handen
  om mij heen.N.Siebel

  SOMBERE DAGEN☻
  5 december☻
  Heb je van die sombre dagen,
  Waarop je geen daglicht kunt verdragen?
  Van die tijden, waarin niets je kan verblijden?
  Wanneer geen blauw meer aan de hemel staat,
  En 't leven leeg aan je voorbij gaat?
  Verdriet geen moment van je wil wijken,
  En niemand meer jou kan bereiken
  Denk dan eens terug aan goede tijden,
  Van liefde en geluk voor beiden,
  Die je ooit mocht delen met elkaar,
  Al heb je 't nu bijzonder zwaar.
  Weet, door wat je destijds hebt verloren,
  Herinneringen zijn geboren.
  Koester steeds zo'n mooi moment,
  Ruim een plekje voor wat sentiment.
  Blijf beseffen dat je in de wereld staat,
  En dat jouw leven verder gaat.
  Je hoeft echter niet alleen te gaan.
  Klop gerust bij Jezus aan.
  Deel met Hem verdriet en zorgen,
  Hij leidt je naar een nieuwe morgen.
  Vertrouw je leven aan Hem toe.
  Hij wordt jouw bidden nimmer moe. G.v Dien

  DENKEN AAN VREDE☻
  11 december☻
  Als ik aan vrede denk
  en aan de wereld van nu,
  dan twijfel ik of ik besta
  en of ik wel leven mag.
  Als ik aan het leven denk
  en aan de mensen van nu,
  dan vraag ik me af,
  of ik nog wel leven kan.
  Als ik aan het leven denk
  en aan de dag van morgen,
  dan bekruipt me de angst,
  of ik wel ademhalen kan.
  Als ik denk over wat ik voel
  en aan het leven van elk mens,
  dan ben ik bezorgd,
  over het lot van ons.
  Als ik dan denk aan God
  en aan Jezus Zijn Zoon,
  dan komt er vrede in mijn hart,
  en vertrouw ik op mijn lot. S.Overdiep

  BIJBELSE RECEPTEN☻

  5498f058d569cb75bea9c6a263a351c3

  KIP IN ABRIKOZEN-SOJASAUS (8-10) PERSONEN☻

  11 december☻

  2 kippen in stukken gesneden 180 gr abrikozenjam 3 eetl sojasaus 4 eetl vloeibare honi ng 3 teentjes knoflook geperst 200 gr gedroogde abrikozen zout en peper Kruid de kip met zout en peper en plaats ze in een ovenschotel. Meng de jam, sojasaus, honing en look en smeer dit mengsel over de kip. Bak een uur op 180 ° tot de kip gaar is en verdeel de abrikozen over de schotel en bak ze even mee. Begiet regelmatig met de braadjus. Dit gerecht kan ingevroren en/of in de saus opgewarmd worden.

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHECK: GAME-OVER?
  11 december☻
  8 keer oneens
  Je bent niet verslaafd aan gamen! Vind jij gamen eigenlijk wel leuk? Waarschijnlijk besteed je weinig tijd aan gamen, je vindt andere dingen namelijk veel belangrijker!
  5 keer of meer oneens
  Je vind gamen leuk en je besteed er ook wel wat tijd aan. Je vindt andere dingen belangrijker dan gamen. Daar besteed je dan ook tijd aan. Je hebt een goede balans tussen gamen en andere hobby’s. Maar let goed op dat je de andere dingen wel belangrijker blijft vinden en daar ook meer tijd aan blijft besteden.
  4 of minder keer oneens
  Je zit in de gevarenzone. Je vindt gamen heel leuk en je besteed er ook veel tijd aan. Het lukt je om een paar dagen niet te gamen. Wil je er niet verslaafd aan raken, dan is het belangrijk dat tijd gaat besteden aan vrienden, buitenspelen en andere hobby’s. Is het een idee om met jezelf en je ouders afspraken te maken over gamen?
  0 keer oneens
  … dan moeten nu alarm bellen gaan rinkelen. Gamen is het belangrijkste voor je. Belangrijker dan school en vrienden. Je bent er veel mee bezig. Speel je het niet dan denk je er wel aan. Gamen bepaalt zo je hele leven. Als dat zo is dan ben je eraan verslaafd. Dat is geen leuk nieuws, maar we hebben ook goed nieuws, je kan er namelijk vanaf komen! Kijk maar naar het verhaal van Kio. Het belangrijkste is dat je erover gaat praten en hulp gaat zoeken, dat kan met je ouders, of op school. Wil je dat niet, dan kun je ook met Chris chatten.

   www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  PETER (71) VERLOOR ZIJN VROUW☻
  11 december☻
  “Ik heb geleerd dat er geen strategie is om gevoelens van verdriet en rouw te voorkomen, maar dat verdriet en pijn bij het rouwproces horen. De gesprekken met de hulpverlener hebben mij geholpen om met mijn rouw om te gaan. Ik merkte dat de hulpverlener snel door had hoe ik in elkaar zit. Met behulp van een whiteboard maakte hij duidelijk dat ik verder wilde zijn dan ik was. Hij zei: ‘Kijk, u zit nog in stap twee maar u wilt al bezig zijn met stap zeven. Dat gaat niet. Laat alle gevoelens van rouw, het verdriet, de pijn, de ontgoocheling eerst maar eens toe. Uw gevoelens zijn niet vreemd; die horen bij een rouwproces.’”

  www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  LISETH WERD MISHANDELD DOOR HAAR MAN☻
  11 december☻
  “Heel diep in mijn hart zou ik graag weer een maatje hebben, een arm om me heen, maar ik durf niet. Ik vertrouw niemand. Altijd zal de achterdocht blijven. Als ik een gelukkig stel zie, geloof ik het gewoon niet.” Wie Liseths verhaal over haar huwelijk hoort, begrijpt dat ze dit zegt. Ze werd geslagen, gebeten, aan de haren getrokken en gekleineerd door haar man.
  “Menno en ik kregen verkering toen ik 23 was. We gingen meestal samen weg, zonder andere vrienden, en bespraken veel met elkaar. Hij had soms, heel onverwachts, boze buien. Ik was verliefd en schonk er niet veel aandacht aan. Na ruim een jaar verwachtten we een kindje en trouwden we.
  We hadden het goed samen, maar er waren altijd wel wrijvingen. Menno was bijvoorbeeld teleurgesteld over onze huwelijksnacht. Maar ik was net zwanger en versleten na zo’n hele dag. Met tussenpozen was er zo steeds iets waarover hij zich boos maakte.‘s Avonds moest ik dan maar op de bank slapen. Die tussenpozen werden echter steeds korter en Menno werd steeds agressiever. Wordt vervolgd
  “Vaak had hij zijn buien ’s nachts. Waarom? Omdat ik in zijn ogen iets verkeerd gedaan of gezegd had. Dat kon van alles zijn, soms hele kleine dingen. Of als hij gedronken had. Dan wist ik dat het een lange nacht zou worden. Ik was heel blij toen we buitenaf gingen wonen. Maar het verergerde het geweld. Menno kon tekeer gaan wat hij wilde, maar er waren toch geen buren die aan de bel trokken. Behalve de kinderen hoorde niemand hem.

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  SLIJPROTS

  ALS CHRISTEN KUN JE HET NIET MAKEN OM TE ROKEN☻ 11 december♥ Roken is schadelijk voor ons lichaam; moeten we er daarom mee stoppen? Net zoals je het niet kunt maken als christen om te roddelen, door rood te rijden, te veel te drinken, te liegen, te… Een christen is een kind van God, zijn lichaam een tempel van de Heilige Geest. Ik ben gestopt, maar meer voor de mensen om mij heen dan voor God. Ik vind het wel een goede stelling. Een kind van Hem zijn, raakt alle aspecten van je leven, dus ook dit...God heeft ons geschapen om Hem te eren met ons lichaam en onze ziel. En daar hoort ook bij dat je verantwoord met je lichaam om moet gaan. Dus niet roken. Dat maakt je lichaam kapot. En als christen moet je daarin juist een voorbeeld zijn voor de ander.

  familie-bewegende-animatie-0007

  HET IS PRIMA OM DE ZONDAGMIDDAG TE GEBRUIKEN ALS RUST OF OM FAMILIE TE BEZOEKEN☻ 5 december☻ Hier hebben de ochtend en de avonddienst een heel verschillende invulling. Mooi om te kunnen kiezen welke viering jou het meest aanspreekt. De rest van de dag heb je dan tijd voor jezelf of voor de familie. Gelukkig kunnen en mogen we zondags twee keer naar de kerk. Dat is een voorrecht. We leven in een vrij land. Andere bezigheden zoals van de schepping genieten met een wandeling, kan ik buiten de kerkdiensten om doen. En anders in de rest van de week. Dat zelfde geldt voor familiebezoek. Het is prima om de zondag te gebruiken voor familie of als rustpunt naast de kerkdiensten maar niet in plaats van de kerkdienst.

  Woordwolken_2_snij

  BIJ ONS THUIS PRATEN WE GEMAKKELIJK OVER SEKS☻ 20 november☻ Uit onderzoek blijkt dat ouders met een christelijke achtergrond niet graag met hun kinderen over seksualiteit praten. Bij mijn ouders werd niet gemakkelijk over seks gesproken. Nu wij zelf ouders zijn, blijft seks nog steeds een onderwerp dat bij ons thuis niet makkelijk ter sprake komt. Dit onderwerp ligt gevoelig en is intiem. Ik denk dat niemand er gemakkelijk over praat.

  DEX&GELOOF☻

  IK KRIJG KRIEBELS ALS IK HAAR ZIE☻ 11 December☻ Volgens mij ben ik verliefd op een meisje uit mijn klas. We zitten ook nog bij elkaar in de kerk, dus we zien elkaar bijna elke dag. Ik krijg kriebels als ik haar zie. En ze is grappig, aardig en kan heel goed voetballen. Ik weet niet of zij mij ook leuk vindt, maar dat hoop ik wel. Binnenkort wil ik haar verkering vragen, alleen dat durf ik niet. Ik heb al aan God gevraagd og Hij mij wil helpen, zodat ik het straks hopelijk toch durf. Dex, 10 jaar

  LAURA&GELOOF☻

  dier-bewegende-animatie-0014

  LIEVE GOD, WILT U VOOR ALLE DIEREN ZORGEN? 5 december☻ Later wil ik graag dierenarts worden, en ook vrijwilliger bij de dierenambulance. Ik vind alle dieren leuk. En als ze ziek zijn of pijn hebben, wil ik ze graag helpen. Soms ga ik met pap naar het asiel, om katten te knuffelen of met een hondje te spelen. Het liefst zou ik ze allemaal mee naar huis nemen, maar dat kan natuurlijk niet. Daarom bid ik ‘s avonds altijd voor ze. Dan vraag ik of God voor alle dieren op de hele wereld wil zorgen. Laura, 7 jaar.

  LARS & GELOOF☻

  jesus_calls_me_friend_classic_round_sticker-rb1f7830f542d4e418f8

  IK VERTEL JEZUS ALTIJD WAAR IK MEE ZIT☻ 20 november☻ Ik ben zo blij dat Jezus mijn vriend is. Hij staat altijd voor me klaar. Dus Hij geeft er niet om als ik even niet blij ben. Hij is er ook gewoon voor mij als ik even een baalmoment heb. Daarom vertel ik Hem altijd waar ik mee zit. Dat lucht lekker op!

  SCHOOL KERSTVAKANTIE☻

  Image and video hosting by TinyPic

  Kerstvakantie 2017 Alle regio's☻23-12-2017☻☻ 07-01-2018

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  download_2

  LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht.

  JARIGEN

  88fd8fdb4b71a80ca32e5de73931d175

  MIJN DAG☻ 20 november☻ JARIGEN IN NOVEMBER/DECEMEBER☻ Vandaag ben ik blij, oh zo blij. Iedereen kijkt naar mij. Vandaag is het mijn dag, ik die alles beslissen mag. Ik krijg kado's in overvloed, als jarige voel ik me supergoed! Spijtig dat ik maar één keer per jaar, verjaar. Iedereen krijgt een stukje taart, omdat ik ben verjaart. Alstublieft en geniet ervan, voor die ene keer per jaar wanneer het kan.Mitte

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  a827b6a6e6f44e557cf3011c34284668

  GENIETEN IS DE WOORD VAN DE ZIEKEN☻ 20 november☻ ga eens in een ziekenhuis en kijk op de lijst wie er allemaal ziek zijn ze zien er misschien sterk uit maar hun hart is breekbaar als porselein die mensen gaan jou duizenden malen zeggen "Geniet van het leven." want op een ogenblik is het gedaan met zweven dan stort je je tegen de grond komt alle ellende op jou, je bots kei hard met je kont dan is het te laat om van het leven te genieten wanneer je dit voor hebt, van een dag op een ander kan je wel verschieten

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  f63165917d85fb9630ab3f4e3c7d043d

  MIJN KLEINE ENGEL☻ 20 november☻ He jij daar klein mensje in mijn buik, hoe hou jij het daar 9 maanden uit. Alles is nog zo klein, wat is het baby leventje toch fijn, In mijn buik een baby zo klein, zwanger zijn vondt ik wel fijn. Lieve Jayden mama zal zweren, dat ze je het leven zal leren. Jayden meisje zo lief en zacht, ze is heel schattig als ze lacht. Kleine voetjes, kleine handjes, in haar mondje nog geen tandjes. Ze steekt haar vingertjes in haar mond, Ik kan zeggen ze is sterk en gezond. Met een lach op haar gezicht, Nu is het UIT met het GEDICHT. Kleine meid gaat nu naar bed, ssst ze slaapt nog maar net./Koetje

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  5acfa165fe8cd89e0c882b1328cdfe0d

  GELUKKIG ZIJN☻ 20 november☻ Wat je hebt is erg leuk en mooi, maar nooit is het volledig. De wereld is te vol als een kooi, wees toch eens heel vredig. Genieten van waar je allemaal aan hecht, voelen hoe veel je wordt geliefd. Het leven geeft het je allemaal, en echt, misschien ben je zelfs verliefd. Joris

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  MONUMENTEN NIEUWS

  IMG_7500

  ACTIEPLAN DUURZAME LANDBOUW MET NATUUR☻ 5 december☻ Landbouw en natuur weer meer met elkaar verbinden. Boeren die nauw samenwerken met groene organisaties. Die zo produceren dat onze leefomgeving er beter van wordt. Zodat er steeds meer soorten planten en dieren te zien zijn in een steeds mooier landschap. En de ondernemers een goede boterham kunnen verdienen. Die droom willen de natuur- en landbouworganisaties in Utrecht werkelijkheid maken met hun Actieplan Duurzame Landbouw met Natuur. Op donderdag 30 november, boden ze het plan aan bij Mirjam Maasdam-Hoevers, landbouwgedeputeerde bij de provincie Utrecht.Uitvoering van het Actieplan is hard nodig. Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw nam de soortenrijkdom in veel landbouwgebieden af. En dan gaat het niet alleen om vogels en planten, maar ook om insecten en het bodemleven. Niet voor niets kondigden onlangs nog 18 landelijke natuur-, landbouw en kennisorganisaties een Deltaplan Biodiversiteitsherstel 2030 aan. De initiatiefnemers in Utrecht hebben al een aanpak voor ogen. Zij willen af van de harde grenzen die zijn ontstaan tussen natuur- en landbouw. En een beweging in gang zetten naar slimme combinaties waar de natuur én de landbouw van profiteren. Door kringlopen op regionale schaal te sluiten en ruimte te geven aan natuurlijke processen nemen de biodiversiteit en de bodemvruchtbaarheid toe. Ook wordt de landbouw minder gevoelig voor ziekten en plagen. Landbouw met natuur kan op allerlei niveaus worden ontwikkeld: van het erf tot een heel gebied. De initiatiefnemers willen in de praktijk aan de slag, boeren inspireren, nieuwe aanpakken testen, ervaringen delen en zodoende verder ontwikkelen.

  Midwinterhoorn

  MIDWINTERHOORNBLAZERS EN MEER OP DE SPRENGENBERG☻ 20 november☻ Ben je op zondag 3 december in de gelegenheid om naar De Sprengenberg in Haarle te komen? Doen! Dan blazen de Haarlese Midwinterhoornblazers voor het eerst dit jaar. Op Erve De Pas zijn Herberg, Informatieschuur en Speelnatuur natuurlijk open! Lange, zware tonen galmen op deze dag door de winterse kou van de Sprengenberg. Traditioneel mag er op de midwinterhoorn worden geblazen vanaf de eerste zondag van Advent tot en met 6 januari, het feest van Driekoningen. Kom tussen 14.00 en 16.00 uur naar Erve De Pas, maak een lekkere wandeling en beleef het mee. Rondom Erve De Pas is van alles te doen: het vuur brandt bij de vuurplaats en je kunt er prima broodjes bakken! Een van de blazers laat zien hoe je zelf een hoorn kunt maken en hoe je er geluid uit krijgt. En natuurlijk kun je bij Herberg De Pas terecht voor een heerlijk kopje koffie, lunch of warme chocolademelk!

  www.natuurmonumenten.nl

  jeruzalem

  KERKLEIDERS JERUZALEM WAARSCHUWEN TRUMP VOOR ONHERSTELBARE SCHADE☻ 11 december☻ Leiders van kerken in Jeruzalem uiten in een speciale brief aan de Amerikaanse president Donald Trump een noodkreet. Ze smeken hem om de 'internationale' status van de stad niet te veranderen. Trump heeft woensdag bekendgemaakt dat de Verenigde Staten Jeruzalem voortaan als hoofdstad van Israël zien. De Amerikaanse ambassade wordt verplaatst van Tel Aviv naar Jeruzalem. De kerkleiders waarschuwen in de brief dat dit leidt tot onherstelbare schade, meldt Christian Today. De huidige 'internationale' status van Jeruzalem helpt joden, christenen en moslims om in één stad samen te leven, stellen de briefschrijvers. Ze vragen Trump om meer tijd te nemen, zodat hij de status van Jeruzalem beter begrijpt. De brief is ondertekend door kerkleiders van katholieke, evangelicale, orthodoxe en apostolische geloofsgemeenschappen. Ook paus Franciscus heeft zijn bezorgdheid geuit. "Ik doe een dringende oproep tot iedereen om de status-quo van de stad en de VN-resoluties te respecteren. Jeruzalem is heilig voor joden, christenen en moslims en heeft een speciale roeping op het vlak van vrede."

  diamant-priester

  DOOR PRIESTER GEVONDEN DIAMANT LEVERT 5,5 MILJOEN DOLLAR OP☻ 11 december☻ Sierra Leone heeft een van de grootste ruwe diamanten ter wereld verkocht op een veiling in New York. De diamant bracht 6,5 miljoen dollar (5,5 miljoen euro) op, laat de NOS weten. De steen werd in maart gewonnen in het oosten van Sierra Leone door een priester. Het gesteente weegt 706 karaat, zo'n 140 gram. De pastoor, Emmanuel Momoh, deed zijn vondst in de mijnen in de Kono-regio, een gebied dat vooral bekend is vanwege zijn bloeddiamanten. Met de opbrengst van die stenen werden in de jaren 90 verschillende burgeroorlogen op het Afrikaanse continent gefinancierd. Ook tegenwoordig worden in de regio nog veel diamanten gewonnen in illegale mijnen. Bron:cip

  NIEUWS

  crowd_1699137_1920

  STEEDS MEER JONGEREN VINDEN SCHOOLUNIFORM EIGENLIJK WEL LEUK☻ 30 november☻ Bijna de helft van de van 4- en 5-havo en 5-en 6-vwo-scholieren vindt een uniform op school zo gek nog niet. Dat schrijft Trouw dinsdag op basis van onderzoek van studiekeuzebureau Qompas. Acht jaar geleden was nog maar één op de drie scholieren te porren voor een uniform. De directeur van Qompas heeft er wel een verklaring voor. “Een uniform appelleert aan samen en verbinding.” Vooral meiden worden steeds enthousiaster voor het uniform. Ook dat kan de directeur wel uitleggen. “Een uniform verlaagt keuzestress. Je hoeft je niet meer af te vragen welke outfit je vandaag weer kiest. Iedereen elke dag hetzelfde aan is wel zo makkelijk” De stijging wordt vooral veroorzaakt door de meisjes, die steeds enthousiaster lijken te worden voor eenvormige kledij. Eustatia heeft daarom ook nog een verklaring in een heel andere richting. “Een uniform verlaagt keuzestress. Je hoeft je niet meer af te vragen welke outfit je vandaag weer kiest. Iedereen elke dag hetzelfde aan is wel zo makkelijk.” Toch zijn er ook dingen die bij pubers niet veranderen. Zo ziet een meerderheid van de jongeren al jaren een kantoorbaan niet zitten. Tussen havo en vwo is nauwelijks verschil te zien. “Een kantoorbaan wordt geassocieerd met iets wat ouders doen en is daarom minder aantrekkelijk. Lelijke gebouwen langs de snelweg; daar wil je niet werken.”

  NIEUWS

  Nelline_Geluk_PU_DSF3596_2

  VIER SCHIPPERSKINDEREN ZIEN HUN OUDERS ALLEEN IN HET WEEKEND EN DE VAKANTIES☻ 30 november☻ Doordeweeks wonen ze bij oom Lieven en tante Netty in Goes. Op zaterdag en zondag zijn de schipperskinderen bij hun ouders. En dat vinden ze prima. De oudste vier kinderen van het negen leden tellende gezin Geluk laten er geen misverstand over bestaan: het leven als schipperskind is prachtig. Verschillende takken van de Zeeuwse familie Geluk varen. En ook door hun aderen stroomt schippersbloed, vinden Nelline (15), Anne (13), Jan (12) en Antonet (9). Eenstemmig: „Mensen die elke dag op dezelfde plek naar huis gaan, en elke dag hetzelfde uitzicht hebben, die zijn zielig.” Nelline verlaat op 6-jarige leeftijd als eerste het binnenvaartschip. Leren lezen en schrijven kun je het beste aan de wal, op een basisschool, besluiten haar ouders na twee jaar thuisonderwijs. De oudste Geluk vindt onderdak bij een ‘echte’ oom en tante. Na een klein jaar wordt tante tijdens de zomervakantie ernstig ziek. Kennissen, het kinderloze echtpaar Boot uit Goes, zijn bereid het meisje een aantal maanden op te vangen. Tijdelijk, zo is in eerste instantie het idee.

  nativity

  PRIESTER ROEPT CHRISTENEN OP OM TERM KERST AF TE SCHAFFEN☻ 30 november☻ Een Noord-Ierse preister heeft christenen opgeroepen om volledig de term ‘Kerst’ achter zich te laten. Hij gelooft dat het van oorsprong Bijbelse feest inmiddels van alle christelijke betekenis is ontdaan. “We zijn Kerst kwijtgeraakt, net als dat we Pasen zijn verloren, en we zouden volledig van het woord af moeten stappen,” zei Fr Desmond O’Donnell tegenover Belfast Telegraph. “We moeten het laten gaan. 'Kerst' is al gekaapt en we moeten dat erkennen en accepteren.” “Ik probeer de werkelijkheid van Kerstmis betekenis te geven door het woordt 'Kerst' te vervangen door een ander woord," voegde hij eraan toe. De priester stelt voor om het woord 'Kerst’ te vervangen door ‘Geboorte’ en ‘Pasen’ door ‘Wederopstanding’.

  NIEUWS

  verloren-stammen-isral

  WARM WELKOM IN ISRAEL VOOR 231 IMMIGRANTEN VAN TWEE VERLOREN STAMMEN☻ 30 november☻ Afgelopen week kwamen 231 immigranten van twee zogenaamde ‘verloren’ stammen aan het vliegveld Ben Gurion bij Tel Aviv: 162 nakomelingen van de stam van Manasse uit India en 69 mensen van de stam Dan uit Ethiopië. Op het vliegveld werden ze welkom geheten door honderden mensen van hun stam die al eerder waren aangekomen in Israël. De afgelopen 15 jaar zijn al 1500 Joodse mensen uit India aangekomen in Israël. Nog 7000 wachten er in India om ook te emigreren. In Ethiopië wachten nog 9000 mensen op vertrek naar Israël. Een groep christenen is ervan overtuigd dat dit laat zien dat God vandaag de dag Zijn volk thuis brengt.

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (100)
 • Feestdagen (4)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • Inhoud blog
 • Vrede op aarde
 • U bent waardevol voor Hem
 • Vertrouwen op God
 • Pastorale hulpverlening
 • Leven
 • Mensen verzetten zich tegen de waarheid
 • Gods vakmanschap
 • Gods eeuwige macht
 • Hij is de enige weg tot de Vader
 • Op zoek naar geluk
 • Licht voor de mensen
 • Vrij zijn
 • De tien geboden
 • Verleiding en gedragingen van de wereld
 • Gered
 • Boosheid en bezorgdheid
 • De mens heeft geen zeggenschap
 • Evangelie folder
 • Hij heeft machtigen van de troon gestoten
 • God zo dringend nodig
 • Kijk eens naar je hart naar binnen
 • God kent iedereen persoonlijk
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
  Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻20 november☻☻ IMG_7535 De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.☻☻☻ B123_RE☻☻☻ Geloof dus in het licht, zolang het licht bij jullie is. Want dan horen jullie bij het licht." Nadat Jezus dit had gezegd, ging Hij weg en verborg Zich voor de mensen. (Johannes 12:36)
  14-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede op aarde

  VREDE OP AARDE?
  Oorlog, Terrorisme, Conflict ver weg en dichtbij, groot en klein: Vrede is ver te zoeken.
  ♥♥
  Maar is er dan niet een begin van een oplossing voor alle geweld en alle haat? Gelukkig wel. De oplossing heeft alles te maken met het feest dat in deze periode van het jaar gevierd wordt.
  ☻☻
  WAAR HET KERSTFEEST OVER GAAT
  Kerstfeest gaat over de geboorte van een jongen. Een geboorte onder armoedige omstandigheden, ruim 2000 jaar geleden. In een onbetekenend plaatsje, Bethlehem. Geen mens zou opdat moment iets bijzonders achter dit kind hebben gezocht. Tot op een spectaculaire manier de aandacht op hem gevestigd werd…
  ♥♥
  ...Dezelfde nacht van de geboorte hielden enkele herders buiten Bethlehem de wacht bij hun schapen. Volkomen onverwacht werden ze omgeven door een fel stralend licht. Een engel uit de hemel verscheen aan hen! De engel zei: Wees niet bang, ik kom juist om jullie goed nieuws te brengen. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren. Christus de Heer. Zo kunnen jullie hem herkennen: Hij ligt in doeken gewikkeld in een voerbak.
  Plotseling zagen de herders nog veel meer engelen. Zij eerden God met lied:
  Ze prezen God en zeiden: "Prijs God in de hoogste hemel! Vrede op aarde voor de mensen waar God blij mee is!(Lukas 2:14)
  De engelen keerden terug naar de hemel en meteen gingen de herders naar Bethlehem. Ze vonden het kind en ook zij eerden God, vol van alles wat ze hadden. Bron:traktaat

  14-12-2017 om 14:40 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Feestdagen
  Tags:andere
  11-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.U bent waardevol voor Hem

  JIJ BENT WAARDEVOL VOOR HEM
  Toen overzag God alles wat Hij gemaakt had en het was heel goed. Het werd avond en het werd weer morgen: de zesde dag.

  God zag dat alles wat Hij gemaakt had, goed was. Jij bent een deel van Gods schepping en Hij is blij met jou zoals je bent. Je kunt je soms waardeloos voelen of van weinig belang. Vergeet dan niet dat God een goede reden had om jou te maken. Jij bent waardevol voor Hem.

  11-12-2017 om 15:22 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  05-12-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vertrouwen op God

  VERTROUWEN OP GOD
  Wie zijn vertrouwen op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld omdat hij geen vertrouwen heeft gehad in de naam van Gods enige Zoon.(Romeinen 3:18)

  Als mensen zich van hun angst willen bevrijden, gaan ze op zichzelf vertrouwen, op hun goede werken of hun geld en bezit. Maar alleen God kan ons redden van het enige waarvoor we echt bang moeten zijn: eeuwige veroordeling. Wij vertrouwen op God als we erkennen dat onze eigen poging tot redding onvoldoende is en we Hem vragen zijn werk in ons te doen. Als Jezus spreekt over wie niet gelooft, heeft Hij het over mensen die Hem volkomen negeren of afwijzen, niet over mensen die momenten van twijfel kennen.

  05-12-2017 om 15:09 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  30-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Pastorale hulpverlening


  En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerten aan elkaar. Mannen die schadelijke dingen doen met andere mannen! Zo ondervinden zij de straf die ze verdienen voor hun afdwalen van God. (Romeinen 1:27)

  Homoseksualiteit wordt in de Bijbel streng verboden. Tegenwoordig wordt homoseksualiteit door velen geaccepteerd, zelfs door sommige kerken. Velen geloven dat homoseksuele gevoelens normaal zijn en dat wie die heeft, en recht op heeft deze te praktiseren. Maar verlangens die in strijd zijn met Gods wetten, zijn zondig en moeten vermeden worden. Als je dit verlangen hebt, moet je je met de hulp van Gods Heilige Geest tegen verleiding verzetten. Vermijd heel bewust plaatsen en activiteiten waarvan je weet dat ze zulke verzoekingen aanwakkeren. Wees standvastig. Onderschat niet Satans macht om jou te verzoeken en bedenk dat het toegeven aan deze verleidingen ernstige gevolgen voor je leven kan hebben. God belooft vergeving ook voor seksuele zonden. Gods genade is groot. Vraag of Hij jou de weg uit de zonde naar het licht van zijn vrijheid en liefde wil laten zien. Gebed, bijbelstudie en een hechte band met andere christenen in een gemeente kunnen je de kracht geven om je te verzetten tegen moeilijke verleidingen. Wanneer je al diep in seksuele zonde betrokken bent geraakt, is het goed hulp te zoeken bij een betrouwbare organisatie die gespecialiseerd is in deskundige pastorale hulpverlening

  30-11-2017 om 15:42 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  26-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Leven

  LEVEN
  Het is zoals Ik zeg: wie naar mijn woorden luistert en gelooft in Hem die Mij gestuurd heeft, heeft eeuwig leven. Over zo iemand wordt geen oordeel uitgesproken, maar die is overgeplaatst uit de dood in het leven.(Johannes 5:24)

  Eeuwig leven-voor altijd met God leven-begint zodra je Jezus Christus aanvaardt als je Verlosser. Op dat moment begint het nieuwe leven binnen in je. Er bestaat nog wel een lichamelijke dood, maar als Christus terugkomt, zal je lichaam tot leven worden gewekt om voor altijd te leven.

  26-11-2017 om 14:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  20-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Mensen verzetten zich tegen de waarheid

  God laat zien dat Hij woedend is over de slechtheid van de mensen. Hij is boos omdat mensen geen eerbied voor Hem hebben, en omdat ze elkaar slecht behandelen. De mensen verzetten zich tegen de waarheid over God. (Romeinen 1:18)

  Waarom moet God zich keren van zondigen mensen? God is heilig en volkomen zonder kwaad. Hij heeft mensen geschapen om van Hem te houden en Hem te eren. Desondanks zijn Adam en Eva in opstand gekomen en volgden hun eigen wil. Nu zijn alle mensen zondig. Behalve Jezus heeft geen mens ooit perfect kunnen leven. De heilige God, die de bron is van alle leven en hoop, kan niet leven met zonde die dood tot gevolg heeft. Hij wil de zonde wegdoen en de zondaar herstellen-als de zondaar tenminste de waarheid niet afwijst. Maar zijn boosheid is bestemd voor mensen die stijfkoppig volharden in een zondig leven.

  Hemels Vader dat mensen gehoor gaan geven aan uw boodschap. Dat ze mogen weten dat alleen God/Jezus perfect zijn en niet de mens. God roept u keer de wereld de rug toe. Leg uw zondige leven af amen.

  20-11-2017 om 16:21 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  08-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods vakmanschap


  Aan de hemel is te zien hoe machtig God is.
  Het heelal vertelt dat God alles heeft gemaakt.
  Elke volgende dag spreekt daarover.
  Elke volgende nacht laat dat weer zien.
  Het is een taal zonder woorden.
  Er is geen stem te horen.
  Toch klinkt hun boodschap over de hele aarde.
  De hele wereld hoort ervan.
  God heeft aan de hemel
  voor de zon een tent neergezet.
  De zon komt stralend naar buiten,
  stralend als een bruidegom die uit zijn slaapkamer komt,
  en vrolijk als een held die op weg gaat naar de wedstrijd.
  Aan de ene kant van de hemel komt de zon op
  en ze gaat verder tot ze de andere kant bereikt.
  Niets kan zich verbergen voor haar hitte. Psalm 19:2-7

  Wij zijn omringd door fantastische beelden van Gods vakmanschap-de hemelen leveren een indrukwekkende bewijs van zijn bestaan, zijn kracht, zijn liefde en zijn zorg. Het is dwaas te zeggen dat het heelal toevallig is ontstaan; ontwerp, complexiteit en regelmaat ervan zijn het bewijs van een persoonlijk betrokken Schepper. Als je kijkt naar Gods vakmanschap in de natuur en in de hemelen, dank Hem dan voor die prachtige schoonheid en de waarheid die het over de Schepper openbaart.

  08-11-2017 om 16:01 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  04-11-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gods eeuwige macht


  Want al kun je God niet zien, je kunt wel zien wat Hij gedaan heeft. God heeft de wereld gemaakt. Zo kan iedereen die verstand heeft, Gods eeuwige macht zien, en begrijpen dat Hij God is. Daarom hebben mensen die God niet eren, geen enkel excuus! (Romeinen 1:20)

  Wat voor God zien we in de natuur? De natuur laat ons een God zien van macht, orde en zorg voor detail; een God van liefde en schoonheid; een God die alle dingen beheerst. Te vaak proberen mensen hun eigen ‘goden’ te maken, die zij zelf kunnen beheersen; liever dan zich te onderwerpen aan God, die alles onder controle heeft.

  God openbaart Zich in de natuur, ook al is het getuigenis van de natuur verstoord door de zondeval. De zonde van Adam leidde tot een vloek van God op de hele natuurlijk orden. Dorens en distels waren het directe gevolg en natuurrampen zijn sinds Adams tijd aan de orde van de dag. Als we iets willen weten over God, kunnen we naar de natuur kijken. Maar als we God willen begrijpen en met Hem omgaan, hebben we meer nodig dan de natuur. Dan hebben wij nodig wat de Bijbel ons vertelt over de openbaring van Zijn Zoon Jezus Christus.

  04-11-2017 om 13:59 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  31-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij is de enige weg tot de Vader

  Jezus zei: Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Johannes 14:6

  Hoe kan ik God vinden? Alleen door Jezus. Jezus is de weg omdat Hij zowel God als mens is. Door uw leven aan dat van Hem te verbinden, bent u verbonden met God. Vertrouw erop dat Jezus je bij de Vader brengt.

  Jezus zegt dat Hij de enige weg tot God de Vader is. Er zijn geen andere wegen te vinden naar een betere leven. Alleen op de enige weg van Jezus naar God de Schepper.

  Jezus zegt dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Als waarheid is Hij de werkelijkheid van al Gods beloften. Als leven verbindt Hij zijn goddelijke leven met dat van u, zowel nu als in de eeuwigheid.

  Beloften:De beloften van God zijn een gesproken of geschreven toezegging. Als God zegt dat Hij iets zal doen, dan doet Hij het ook. Als God zegt dat Hij iets niet zal doen, dan houdt Hij zich ook daar aan. Zijn Woord de Bijbel.

  Lieve Here Jezus dat de mensen horen te weten dat u de bron van het leven bent. Uw woord is de waarheid en is de enige weg naar God de schepper toe. Dat ze deze weg mogen gaan vinden om het echte leven te mogen ontvangen. Amen

  31-10-2017 om 13:08 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  21-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op zoek naar geluk

  Maar jullie (gelovigen) weten dat dat verkeerd is, want jullie kennen Christus.– Efeziërs 4:20

  Vandaag de dag zijn er veel relaties, huwelijken en vriendschappen die stuk gaan door de leugen dat wij mensen recht hebben op geluk. Wij hebben het idee dat onze relatie, onze partner, onze ouders, kinderen, vrienden de verplichting hebben om ons gelukkig te maken. Wanneer dit niet het geval is, dan krijgen zij de schuld. De waarheid is dat geen enkel menselijk wezen op aarde u het ware geluk kan geven. Je kunt alleen het ware geluk in je leven vinden in hetgeen God in je leven wil doen. Dit is een groot probleem binnen de Kerk, in veel gezinnen en huwelijken.

  Neem bijvoorbeeld het huwelijk. God heeft nooit bedoeld dat u uw geluk laat afhangen van uw man, vrouw of kinderen. Want wat gebeurt er als die ander plotseling wegvalt? Als man of vrouw zou u tegen elkaar moeten zeggen: ‘Ik hou van je, maar mijn ware geluk hangt af van mijn relatie met God.’ Als kind moet je zeggen: ‘Ik hou van mijn ouders, maar ook al gaan ze scheiden, mijn geluk hangt niet van hen af, maar het ware geluk vind ik in de Here Jezus Christus.’

  Hij is zó belangrijk dat je dit gaat begrijpen in je leven. Elk mens heeft een basisbehoefte. Deze basisbehoefte bestaat uit water, voedsel en zuurstof. Zonder deze drie dingen kan een mens niet leven. We vergeten echter dat we ook een geestelijke basisbehoefte hebben. Natuurlijk doe je je best om elkaar zo veel mogelijk te helpen om gelukkig te zijn. Maar je kunt niet helpen in de geestelijke nood van je partner of kinderen, buiten God om. Een mens kan je troosten in je verdriet, maar telkens als je eraan denkt, komt het weer terug. Je kunt wel even door drank, drugs, seks enz. je gevoel van leegte wegdrukken, maar alleen God kan je het ware geluk geven. Hij alleen kan u eeuwige vreugde, eeuwige rust en eeuwig leven geven. Jezus zegt: ‘Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar Mijn vrede blijft altijd bij jullie(gelovigen)(Johannes 14:27).

  21-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  17-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Licht voor de mensen


  Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)
  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht ziet uzelf zoals u werkelijk bent, zondaars die een Redder nodig hebben. Als u Jezus-het Licht-volgt, kunt u voorkomen dat u in het donker ronddoolt en zondigt. Hij verlicht uw pad, zodat u kunt zien hoe u moet leven. Hij verwijdert de duisternis van de zonde uit uw leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  Lieve mensen als u nog niet tot berouw en bezinning bent gekomen bewandelt u nog op het pad van het donker/duisternis. U bent nog geestelijke donker. De mens bestaat uit geest.
  God wilt u geestelijke wakker maken.

  God van leven en licht, raakt U de mensen aan zodat U met het licht in hun hart mag gaan schijnen. De keuze maken ze zelf of ze Uw licht wensen te aanvaarden. Amen

  .

  17-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrij zijn

  VRIJ ZIJN
  Wij willen niet langer luisteren naar de Heer/God en zijn koning. Wij willen vrij zijn!Psalm 2:3

  Mensen denken vaak dat zij vrij zullen zijn als zij aan God kunnen ontsnappen. Toch is het onvermijdelijk dat ieder van ons iets of iemand dient, of het nu een aardse koning, een organisatie of ons eigen egoïstische verlangen is. Net zomin als een vis vrij is als hij het water uit komt of een boom vrij is als hij de grond verlaat, zijn wij niet vrij als wij God verlaten. De enig zekere weg naar vrijheid bestaat uit het dienen van God de Schepper met ons hele hart. Hij kan u vrijmaken om de mens te worden zoals Hij bedoeld.

  God van liefde en genade, laat uw bovennatuurlijk licht in hun harten schijnen. Zodat ze verlangens mogen hebben naar die vrijheid van vrede en rust. Amen.

  14-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Overig
  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tien geboden


  U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. (Mattheüs 5:21)

  Soms hoor je mensen zeggen: ik probeer mijn leven in te richten naar de Tien Geboden. Dat is allereerst goed, omdat deze mensen God en Zijn geboden erkennen. Misschien denken ze daarbij in het bijzonder aan het gebod u zult niet doden. Daarover kunnen de meesten gelukkig zeggen: dat heb ik nog nooit gedaan.

  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben. Kwaadheid betekent in dit geval een ziende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reactie en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zijn richt ook geestelijke schade aan.

  Vader God die de hemel en de aarde gemaakt heeft u verafschuwt elke moord en woede. Ik bid voor troost voor alle mensen die een dierbare hebben moeten missen door een van deze daden. De zegen van God voor een ieder die hiermee nog rondlopen. God wil je geestelijk helpen en je genadig zijn. Amen

  08-10-2017 om 16:48 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overig
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleiding en gedragingen van de wereld

  Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5)

  Het doel van Johannes prediking was de mensen voor te bereiden om Jezus als Gods Zoon te aanvaarden. Hij riep de mensen op hun zonden persoonlijk te belijden. Voor het eerst liet hij hen op een heel andere manier nadenken over hun relatie met God. Om vergeving te kunnen aanvaarden, moet je erkennen dat je vergeving nodig hebt; oprecht berouw en echt geloof in Jezus Christus gaan dus samen. Berouw betekent dat wij ons afkeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld, die u uiteindelijk op een dood spoor brengen en schade doen.

  Lieve Vader in de Hemel God van genade u roept de mensen op om tot berouw te komen en hun aftekeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld. Schijnt U Uw bovennatuurlijke licht in hun harten zodat ze gered mogen worden van de dood spoor. Amen

  03-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  30-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gered


  Het is warm en droog: hoogzomerse middaghitte. Ik rijd op mijn fiets door het bijna uitgestorven stadspark. Plotseling zie ik onder een boom een waterschildpad liggen en ik stap af. Hoe komt die hier, ver weg van de vijver in het park= In zijn levensgevaarlijke situatie probeert het beest zich met zijn laatste kracht van zijn plaats te bewegen, naar het reddende water. Tevergeefs, de last van zijn schild is te groot en zijn poten zijn te zwak. Om het beestje heen getuigen de sporen op het droge gazon van de nutteloze pogingen.

  Terwijl ik toekijk, komt er een wandelaar voorbij± Ach, het arme dier komt om bij deze hitte, zegt ze medelijdend. Ziet u, zeg ik, hoe hij werkt om zichzelf te bevrijden= Hopeloos, zonder hulp is hij verloren.

  Voorzichtig pak ik de schildpad op, draag ik hem terug naar de vijver en laat ik hem te water. Ogenblikkelijk duikt hij onder en zwemt hij zwemt weg.

  Dat was zijn redding uit grote nood. We kwamen en hielpen hem. God handelt net zo bij ons mensen. Al onze eigen moeite is nutteloos. Jezus Christus kwam in de wereld om ons te redden, omdat u zelf hulpeloos bent.

  Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddeloze gestorven. Romeinen 5.6- Het Goede Zaad

  30-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  27-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boosheid en bezorgdheid

  BOOSHEID EN BEZORGDHEID

  Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst. Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.

  27-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/gevoelsleven
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens heeft geen zeggenschap

  Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:
  Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!
  Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.
  Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…
  Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.
  Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.
  Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

  Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

  Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

  Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:
  Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15

  Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)

  16-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie folder


  Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

  Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

  U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.

  O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

  Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.

  Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaad

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zo dringend nodig

   

  Met haar rug licht gebogen staat de oude vrouw voor de deur van haar winkel. De verf bladdert van de raamkozijnen. Haar gezicht is duidelijk getekend door de vele levensjaren; haar haren zijn sneeuwwit. In de niet meer gebruikte etalages naast de deur hangen een paar papieren aan een prikbord. Terwijl ik die papieren bestudeer, legt de oude dame me uit dat ze een paar mensen had toegestaan verkoop briefjes in haar etalage te hangen.

  Deze korte gebeurtenis brengt me aan het nadenken over het ouder worden, een thema waar niemand zich graag mee bezighoudt, al helemaal niet degenen die nog midden in het leven staan.

  God: Leer ons zo onze dagen tellen! (Psalm 90) Waarom is het zo belangrijk om over onze levensdagen na te denken, ze te tellen?

  Dit is ten eerste belangrijk omdat dagen, maanden en jaren zo snel voorbijgaan en ten tweede omdat de tijd niet onszelf, maar onze God als Schepper toebehoort.

  Ieder mens zal zich eens tegenover God moeten verantwoorden voor wat hij met zijn tijd op aarde heeft gedaan. Hebben wij onze dagen steeds alleen aan het goede besteed? Hebben we dag aan dag God gediend?

  Nee, dat hebben we niet gedaan. Daarom zijn de bewuste ommekeer en gerichtheid op God zo dringend nodig. Hij wil ons door Jezus Christus naar een werkelijk zinvol ingevuld leven leiden, en als we Christus volgen, verliezen alle waardeloze of zelfs slechte bezigheden hun aantrekkingskracht voor ons. (Bron:HetGoedeZaad)

  27-08-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk eens naar je hart naar binnen

  KIJK EENS NAAR JE HART NAAR BINNEN

  Kijk eens in je hart naar binnen

  wat je ziet en wat daar woont.

  Ga met d' opruiming beginnen

  die van zonde en schuld verschoont.

   

  Zet je hart voor Jezus open

  vraag Hem Heer neem alles weg.

  Blijf als mens er niet mee lopen

  spreek tot Hem van schuldbesef.


  Vraag de Heiland om vergeving

  opdat Hij van zonden wist.

  Merk d' opluchting de beleving

  er geen kwaad meer in je gist.

   

  Als Hij je hart zal verschonen

  komt er ruimte vrede en rust.

  Nodig Hem in je te wonen

  van Zijn liefde en trouw bewust.

   

  Sluit de deur voor al het kwade

  verleen het geen toegang meer.

  Dan lijd je als mens geen schade

  door bewoning van de Heer.

  Justus A. van Tricht

  20-08-2017 om 14:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God kent iedereen persoonlijk

  Eindelijk vakantie. Snel de koffer gepakt, met de trein naar het vliegveld, inchecken, paspoortcontrole enzovoorts, de bekende gang van zaken. Dan krijg je in het vliegtuig je zitplaats toegewezen. De piloten moeten nog even wachten op toestemming om te vertrekken.

  Een ruk, dan de vlotte versnelling, die je in je stoel duwt. Ten slotte voel je hoe het vliegtuig het contact met de grond verliest. Plotseling zie je in één van de zijraampjes de zich steil aftekenende horizon. Huizen, straten en bomen worden steeds kleiner. Van de mensen is na een korte klim al niets meer te herkennen.

  jezus-snapback-cap.jpg

  Met elke hoogtemeter verliest het leven van alledag betekenis. Als de vlieghoogte bereikt is en je hele bergketens en grote vlaktes kunt overzien en zelfs de ronde vorm van de aarde zich aan de horizon laat zien, ben je bijna verwonderd over wat je een paar uur geleden nog in beslag nam. In dat opzicht heeft het vliegen iets wat je oplucht, iets bevrijdends.

  Maar de vlucht duurt lang. Je vliegt over veel landen, meren en bergen, maar vooral over ontelbare mensen. Opeens komt het hierboven geciteerde Bijbelvers in gedachten. Ondanks de uitgestrektheid, die voor ons oneindig lijkt, neemt God notie van Zijn kleine schepsel. Alleen Hij kent iedereen persoonlijk en weet van zijn levensomstandigheden.

  God heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Zich in de Persoon van Zijn Zoon en door Christus offerdood genadig naar ons neergebogen. Hij ziet, hoort en kent ons en onze situatie en biedt ons hulp en redding aan. (HetGoedeZaad)

  07-08-2017 om 16:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij


  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  10-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens


  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God


  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie


  HAAR LEVEN WAS EEN HEL☻
  5 december☻
  Diana had een leven vol pijn en verdriet. Zij was seksueel misbruikt en zei: ‘Mijn leven was een hel door
  drugs, drank, mishandeling en vernedering door mannen.’ Haar leven was zo duister, dat Diana steeds
  depressiever werd door alle verdriet en wanhoop. Dit had meer woede en haat tot gevolg. Zo zag het
  leven eruit voor deze wanhopige vrouw. Toen kwam Diana in een genezingsdienst waar haar innerlijk
  het uitschreeuwde van de pijn waar ze zo graag van verlost wilde worden.
  Die avond werd haar grote verandering. Ze hoorde de woorden: ‘Laat iedereen die een nieuw hart wil
  ontvangen en van pijn verlost wil worden, nu uit de rij vandaan komen’. Diana stond op en liep naar het
  podium; daar bad zij het gebed mee om een nieuw hart te ontvangen. Haar hart werd aangeraakt en
  haar innerlijk werd vernieuwd. Diana: ‘Toen schreeuwde ik het uit en bad tot God. Ik werd verlost van
  alle pijn. Ik voelde dat het kwade verdreven werd en de last van mijn verleden werd weggenomen.’ Zo
  vond het grootste wonder in haar leven plaats: Diana was nieuw!

  GENEZINGSGETUIGENIS
  HET OVERWINNEN VAN DRUGSVERSLAVING☻
  20 november☻
  Toen ik een kind was geloofde ik in God maar begreep niets van de Bijbel. Op ongeveer elf jarige leeftijd keerde ik me af van dit geloof naar een wereld vol drugs en feesten. Maar niets of niemand was in staat de leegte, binnenin me te vullen. Toen besloot ik dat een kort leven met drugs beter was dan een lang leven zonder, totdat ik Georg ontmoette…Nadat ik tot deze conclusie kwam in mijn leven ontmoette ik op een dag op straat een christen die Georg heette. Hij vertelde me samen met een andere man, over Jezus en dat God zijn hele leven compleet veranderd had, zie het getuigenis van Georg.
  God heeft mijn fysieke verslaving compleet weggenomen. Niet alleen dat: mijn geestelijke onderwerping aan deze drug is ook verdwenen. Ik bemerkte dat alles anders was geworden. Ik wist dat God met mij was. In die tijd kwam er altijd een schrift in mijn gedachten: 2 KORINTHE 5:17 “Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuwe schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden." en ik wist dat het precies zo is, zo als de schrift het zegt. De herinneringen van mijn oude leven waren nog steeds aanwezig maar ik wist hoewel er slechts een paar dagen voorbij waren gegaan dat dit alles tot het verleden behoorde. www.cai.org

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  GENEZEN VAN ZWARE CHROMOSOOMAFWIJKING☻
  20 november☻
  Als Mirjam twintig weken zwanger is van haar derde kindje, wordt er een zware chromosomen-
  afwijking geconstateerd dat een breed spectrum beslaat. Algehele spierzwakte, onvoldoende
  groei, afwijkingen aan de vitale organen, handen, voeten, gezichtje, hersenen, niet kunnen drin-
  ken en een laag IQ, behoren tot de vooruitzichten. In vier weken tijd moet besloten worden het
  kindje wel of niet te laten komen. Haar eerste reactie is dat het niet Gods wil is om een leven dat
  Hij geschapen heeft, af te breken. Mirjam en haar man Patrick houden al van hun ongeboren
  kind en er is een diep verlangen om het te houden.
  Als Jan Zijlstra bidt dat alles naar de scheppingsorde hersteld zal worden, doet God Zijn werk.
  Tijdens controles blijkt alles goed te zijn en tot de verbazing van de artsen wordt er een kernge
  zonde dochter geboren. Er is geen afwijkend celmateriaal te vinden in het bloed en foto’s wijzen
  uit dat alle vitale organen gezond zijn.

  www.wingsofhealing.nl


  gastenboek-bewegende-animatie-0055

  Teken mijn gastenboek


  Gastenboek
 • Aan iedereen een gezellige donderdag en stillekes sluipt het weekend dichterbij !!!!!
 • Een gezellige namiddag vriendin
 • Dag Patricia
 • gezellige donderdag
 • Goede Morgen.

  Druk oponderstaande knop om een berichtje achter te laten in mijn gastenboek


  GELOOFT
  WAAROM ZIJN MENSEN ZIEK☻
  11 december☻
  De aarde is vervloekt, de dood is in de wereld gekomen. Alle ellende is de schuld van de mens. Toch is God Liefde, en daarom zond HIJ Jezus naar de aarde. Jezus heeft ons gered van de eeuwige dood. Ook genazen en genezen mensen van de meest vreselijke aandoeningen, dankzij Jezus!
  “Hij genas hen van alle ziekten en kwalen. Ze brachten hem ALLEN die er slecht aan toe waren, mensen met allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, lijders aan vallende ziekte en verlamden, en hij maakte hen beter.” (naar Mattheus 4)
  “Ze brachten verlamden, blinden, kreupelen en doofstommen mee en nog veel andere zieken en legden die aan zijn voeten neer. En hij genas hen.” (naar Mattheus 15)
  “Blinden en verlamden kwamen daar bij hem en hij genas hen.” (naar Mattheus 21)
  Maar ook de volgelingen van Jezus genazen mensen, altijd in naam van Jezus! Eigenlijk komt het erop neer dat Jezus geneest, maar mensen daarvoor gebruikt. Dat gebeurde toen (2000 jaar geleden), maar nu nog steeds. Het is zelfs een opdracht aan de volgelingen van Jezus!


  EEN WOORD VOOR JONGEREN☻
  11 december☻
  De laatste paar dagen heb ik me gedwongen gevoeld om het volgende te schrijven aan de jongeren die deze publicatie in handen zouden krijgen. Ik vraag je om biddend deze dingen te overwegen als je ze leest. Als je enige waarheid vindt in wat is geschreven, spoor ik je aan om je leven dienovereenkomstig aan te passen. Verspil je leven niet!
  Denk aan de kortheid van het leven
  De eerste mens werd geschapen naar het beeld van God. Als hij zich had onderworpen aan de wil van God, zou hij onsterfelijk zijn geworden. Hij zou de jaren van zijn oneindige bestaan hebben doorgebracht door van kracht tot kracht te gaan, zonder achteruitgang of verval. Het verstrijken van de tijd zou hem hebben gebracht tot grotere rijpheid, tevredenheid en vreugde. Zijn bestaan zou overgevloeid hebben van doel en heerlijkheid.
  Met de komst van de zonde was dit alles verloren en het menselijke bestaan werd onherkenbaar tragisch verdraaid en vervormd. De mens werd een sterfelijk wezen met een korte levensduur, vermoeidheid en zwakte. Hij leeft nu zijn leven tot alle levenskracht is weggevloeid, alle doel is vernietigd en het lichaam tenslotte terugkeert tot het stof waaruit het voortkwam. Het is niet zonder reden dat de prediker het uitschreeuwt:

  EEN WOORD VOOR JONGEREN
  HET LEVEN IS MAAR LUCHT
  11 december☻
  Alles is maar lucht en leegte, zegt Prediker. Niets heeft werkelijk zin! Het hele leven is maar lucht en iets onbegrijpelijks(Pred. 1:2).
  Als jonge man of vrouw moet je constant vechten tegen de verleiding om de kortheid van het leven en de ijdelheid van zelfs het langste leven buiten Gods wil te vergeten. Je moet uit de Schriften leren dat je leven minder is dan een damp. Je moet overtuigd worden van deze waarheid en daarna moet je die jezelf voorhouden als iets om constant te herinneren. Je bent sterfelijk en je dagen zijn geteld!
  Ons leven duurt maar éven.
  Een mens lijkt op een bloem in het gras:(Psalm 103:15)
  Maar jullie weten niet eens hoe je leven er morgen uit zal zien! Want een mens lijkt op een mistwolk: een poosje is hij er, en dan is hij weer verdwenen.(Jak. 4:14)
  Je weet dat de Schriften waar zijn. Je weet dat de dood zeker is voor je. Elke grafsteen en elk afscheidwoord getuigt van de onontkoombare realiteit dat je zult gaan sterven. Hoe komt het dan toch dat je dat zo snel vergeet en jezelf overgeeft aan de voorbijgaande ijdelheden van dit leven?Het is omdat je wordt omringd door een cultuur die alles doet wat in haar macht is om elke gedachte over het einde van het leven te vermijden. Het is omdat de god van deze eeuw met al zijn sluwheid aan het werk is om je constant te vermaken en af te leiden.
  Het is omdat, hoewel je verlost bent, je nog steeds woont in een lichaam van gevallen vlees dat achter alles wat vleselijk en tijdelijk is, aanrent. Omdat je deze dingen weet, zou je er goed aan doen om het volgende vers uit je hoofd te leren en vaak te bidden:


  SHOUT BOX


  OP GODS TIJD
  11 december☻
  Eens, in de volheid van de tijd,
  heeft God Zijn Zoon gegeven
  geboren uit een reine maagd
  om zondeloos te leven.
  Hij werd in haar een kindje klein
  en wilde mens als mensen zijn,
  voor hen Zijn leven geven.
  De tijd was rijp in Bethlehem,
  om Jezus te begroeten,
  voorzegd door een profetenstem,
  zij zullen Hem ontmoeten.
  Een kribbe was zijn plekje hier,
  een voederbak voor menig dier,
  zó kwam Hij in ons leven.
  Toen brak de tijd van lijden aan,
  Zijn sterven kwam steeds nader,
  om aan het vreselijk kruis te gaan,
  verlaten door Zijn Vader.
  ‘O Heiland, U kwam in de tijd,
  heeft mij een eeuwig huis bereid
  en al mijn schuld vergeven!’
  Galaten 4:4 - Micha 5:1 - Johannes 14:2
  Melodie: Ik kniel aan Uwe kribbe neer A. Lingen

  JE BENT IN GODS HANDEN GEBORGEN
  11 december☻
  Je bent in Gods handen geborgen
  Hij omspant je met veiligheid.
  Vaderlijk zal Hij voor je zorgen
  luistert naar jou en neemt de tijd.
  De aandacht die God je zal geven
  die overtreft al je gevoel.
  Hij heeft interesse in jouw leven
  bespreekt met jou je levensdoel.
  De Heer Hij helpt je oog te richten
  waarheen Zijn rechtervinger wijst.
  Van zorgen wil Hij je verlichten
  wat Hij je dagelijks bewijst. J.A v Tricht


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: God in de hemel, dank U wel voor uw bijzondere geschenk, uw Zoon Jezus. Dank U wel voor wat Hij geeft: dat ik U kan leren kennen als Vader, dat ik vrijgesproken kan worden, dat ik eeuwig leven kan krijgen. Graag wil ik dit alles ontvangen. Daarvoor ben ik ook bereid om mijn egoïstistische verlangens opzij te zetten en te luisteren naar uw aanwijzingen voor mijn leven. Wijs mij de juiste richting, geef mij kracht en bescherm mij. Laat mij U en uw Zoon Jezus steeds beter leren kennen. Amen


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.  IK GELOOF IN☻
  11 december☻
  Ik geloof in
  een God,
  die bewogen is
  met mijn lot.
  Hij zal altijd met
  mij meegaan,
  en weet dat Hij
  naast mij zal staan.
  Er zijn momenten
  dan zie ik dit niet,
  dan zit ik vol
  vragen en verdriet.
  Op deze momenten
  voel ik mij alleen,
  en bid: “Heere, help mij
  waar kan ik anders heen”.
  Maar na het donker wordt
  het altijd weer licht,
  daarom hou ik mijn
  ogen op Jezus gericht. J.Troost

  DUISTERNIS☻
  11 december☻
  Je hebt van die dagen in je leven,
  dan heb je het gevoel alleen te staan,
  je denkt, zal God nog wel om mij geven,
  of is Hij van mij weggegaan.
  Ga God niet de schuld geven,
  maar begin eerst in je eigen leven,
  leg je leven voor God neer,
  en zeg:”Vergeef mijn zonden o Heer”.
  Dan zul je gaan zien,
  dat er wel een God is.
  God heeft je altijd wel gezien,
  al was het voor jou duisternis.J.Troost  GESCHEIDEN VAN GOD☻
  11 december☻
  Ik zie uit naar het licht,
  Maar de duisternis houd me tegen.
  Ik verwacht een mooi uitzicht,
  Maar de dag lijkt veraf gelegen.
  Midden in de dag struikel ik,
  Alsof het donker is.
  Wat houdt me tegen?
  Van die grote zegen?
  Ik heb van mijn zonde afgekeerd,
  Daarom verlost de Here mij.
  Hij liet mij altijd ongedeerd,
  Toen ik riep, hoorde Hij mij.
  De Here zal komen,
  Met Zijn krachtige hand.
  Barmhartigheid zal Hij tonen,
  Zijn liefde kent geen afstand.
  Twizza Arrindell


  TE MOEILIJK☻
  11 december☻
  ’t Was op een bijbelkring,
  het ging over vergeving,
  één van de mannen traande
  ik kan het niet, het heeft te diep geraakt,
  hij had de oorlog meegemaakt.
  ’t Was in een kringloopwinkel,
  men sprak over vergeving,
  je weet toch wat er in de Bijbel staat,
  de vrouw barstte in huilen uit,
  ze was haar hele jeugd misbruikt.
  We zitten in een grote kring,
  ontvangen Zijn verzoening,
  Hij weet van onze zwartste nacht
  en wat niet lukt uit eigen kracht
  heeft Hij voor ons volbracht.
  Coby Poelman - Duisterwinkel  HET LICHT☻
  11 december☻
  Het was donker om mij heen
  tranen vertroebelden mijn zicht
  alle hoop verloren
  duisternis.
  Een tinteling
  een zachte fluistering
  kijk omhoog
  hier is het Licht
  het Licht der Liefde
  geef Mij je pijn.
  Aarzelend keek ik omhoog
  en zag het Licht
  de warmte ervan
  verdampte mijn tranen.
  Ik ademde het Licht
  een warme stroom
  doorkliefde mijn koude hart.
  Ik stond op het strand
  het Licht stroomde door mij heen
  tot in de diepste wateren
  en nam mij mee
  waar ik speelde met de vissen.
  Ik ademde het Licht
  en ik verdronk niet.
  Toen kwam de duif
  nodigde mij uit
  voor een vlucht
  ik vloog mee op zijn rug
  mijn handen in de lucht.
  Ik ademde het Licht
  en ik viel niet.
  Toen brak de Hemel open
  de Aarde werd omarmd
  door het Licht
  en er was Vrede.
  RiaSchipper


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

 • RELATIE EN OPVOEDING 

  IS ZIJN WERK BELANGRIJKER DAN ZIJN RELATIE? 8 november☻ Al zijn hele leven werkt mijn man hard. Elke avond is hij bezig; voor de kerk, voor zijn bedrijf, met klusjes in ons huis. Soms lijkt het alsof hij liever werkt dan bij hij bij mij is. Ik zou graag willen dat hij eens een avondje spontaan bij mij op de bank plofte. Laat met kleine momentjes weten dat je aan elkaar denkt. Een knuffel, samen een glas wijn, een appje tussendoor.


  GAAN WE MET ONS GEZIN NAAR EEN ANDERE KERK, OF NIET?
  20 november☻
  Ons gezin met vier kinderen is zo ongeveer de hofleverancier van de jeugd in de kerk. Het gevolg? Ik ben de tienerleider, mijn dochter van 16 en mijn zoon van 12 zijn de jeugdgroep. We denken erover een andere gemeente te zoeken. Maar, als wij vertrekken is er niet meer. Wat te doen?
  Ga eens na welke mensen het geloof van je tiener positief beïnvloeden. Waarom je tiener niet uitdagen het ook eens op papier te zetten en dan met elkaar te vergelijken? Zorg dat er frequent contact is en waardeer deze relaties. Ik ken een dominee die ervoor gekozen heeft om-in overleg met de ouders en de jongeren zelf-te kijken welke jeugdgroep uit een andere kerk in zijn stad een thuisbasis zou kunnen zijn. De drie jongeren gaan nu elk naar een jeugdgroep van een andere kerk. op deze manier werd er gezocht naar een aanbod op maat.
   Bron:eo


  POEZIE

  WAAR JE WOONT IN DEZE WERELD☻
  20 november☻
  Waar je woont op deze wereld
  tussen bloemen of beton
  Elke dag is er nieuw leven
  elke dag een nieuwe zon!
  Elke dag een nieuwe kans ook
  om opnieuw op weg te gaan
  en te zoeken naar de ander
  naar de God in ons bestaan

  POEZIE

  ZO IS HET GOED ZO MOET HET ZIJN☻
  20 november☻
  Zo is het goed, zo moet 't zijn
  in het licht van God,
  het donker vergeten
  en kind bij God te zijn.


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND/12 t/m 15 januari 2018/Thema:'Loslaten of vasthouden' Er zijn allerlei zaken die ons vasthouden. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk het belangrijkste is. Het is goed bezig te zijn met alles wat eeuwigheidswaarde heeft. Eén ding moeten we vasthouden, dat geeft zekerheid: Jezus alleen! Zuster Anneke Kempers, Jellina Braaksma e.a.

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  MEDITEREN MET HENK NOUWE☻
  vr 8 Dec 2017 19:30 t/m zo 10 Dec 2017 14:30/THUISKOMEN: Thuiskomen bij jezelf is thuiskomen bij God☻☻
  Henri Nouwen was katholiek priester. Eerst was hij hoogleraar in de Verenigde Staten, later werd hij pastor in L’ Arche, een woongroep voor opvang en verzorging van mensen met een ernstige handicap in Canada. Zijn boeken zijn een vrucht van meditatie. We willen van hem leren meer met aandacht te leven. Zijn weg heeft een menselijk gezicht, is mild en vruchtbaar.
  Begeleiding: Erik Smit & Welmoed Dijkstra

  DE SPIL

  THEMA RETRAITE☻
  OP ZOEK NAAR JE GRONDTOON☻
  vr 1 Dec 2017 19:30 t/m zo 3 Dec 2017 14:30/
  “Ieder heeft zijn eigen grondtoon. Die moet je ontdekken. En dan pas kun je jezelf zijn, en dan heb je pas de basis van de harmonie die je wilt bereiken. Samen met de mensen om je heen breng je dan een symfonie voort.” Begeleiding: Anita Stigter en Maarten Goossensen

  www.retraitecentrum.nl


  DE SPIL

  STILTEWEEK/zo 12 Nov 2017 17:00 t/m vr 17 Nov 2017 17:00☻
  Thuiskomen bij God en jezelf? Dan biedt deze periode van 5 dagen je de mogelijkheid om meer tijd te nemen voor jezelf en de ontmoeting met God. In de BBC documentaire ‘The Big Silence’ pleit de Benedictijnse abt Christopher Jamison, voor dagelijkse stiltemomenten in onze drukke en jachtige samenleving. Hij noemt stilte het ‘medicijn voor de ziel’.
  Begeleiding: Marianne Groen, Everlien van Blijderveen & Jan Wolswinkel


  ☻☻11 december☻☻  ALS JE VERDRIET HEBT
  11 december☻
  Ik wil je liefde geven
  Ik weet het doet zo’n pijn
  Je mamma verliet het leven
  Kan nu niet meer bij je zijn.
  Ik wil je blijheid geven
  Ik zie zo vaak een traan
  Er is een vriend in ’t leven
  Die je elke dag ziet staan.
  Als je soms moet huilen
  Omdat mama er niet is
  Mag je bij Hem schuilen
  Vertel Hem dat je haar mist.
  Hij zal voor je mamma zorgen
  Al zie je haar niet meer
  Geloof, er komt een morgen
  Dan zien je haar weer.
  Ik wil je liefde geven
  Je vertellen van de Heer
  Die je liefheeft heel je leven
  Voor je zorgt elke dag maar weer.
  I.vd Welle  ALLES TEGELIJK
  11 december☻
  Is het waar dat U alles ziet,
  maar dat kan toch niet.
  U kunt overal tegelijk zijn,
  maar is dat wel fijn!
  Dan heeft U wel een druk leven,
  maar hebt U dan nooit eens even,
  tijd voor een kop koffie of thee,
  of moet U niet een keer naar de wc?
  Mijn pa kan maar één ding tegelijk,
  mijn moeder vaak iets meer,
  maar als ik het dan goed bekijk,
  vergeet ze af en toe wel iets Heer.
  U kunt luisteren en praten tegelijk,
  dat is natuurlijk ook belangrijk,
  ik wordt hier zo blij van,
  dat dit allemaal kan.
  Kunt U mij deze gave ook geven,
  dat ik meer dingen tegelijk kan in mijn leven
  want U heeft het zelf beloofd
  alles is mogelijk voor wie gelooft. J.Troost

  DE AUTO EN DE BIJBEL
  11 december☻
  In de Bijbel waren er al auto’s
  waarom gingen ze dan lopen,
  of waren de mensen dan zo
  arm dat ze geen auto konden kopen.
  Maar Mozes ging
  in zijn eentje de berg op,
  en als juf het vertelt geloof
  ik dat het ook klopt.
  Ik denk, al heeft ze het
  niet tegen ons gezegd,
  Mozes heeft de stenen
  op de achterbank gelegd.
  Waarom was er dan
  een vuur- en wolkkolom,
  want eigenlijk vind ik
  het wel een beetje dom.
  Waarom ging U niet
  in het eendje vooraan,
  zodat het volk achter
  U aan kon gaan!
  J.Troost


  IK BID
  11 december☻
  Als het avond is
  kniel ik neer voor mijn bed
  ik vouw mijn handen
  en bid …
  Voor iedereen die ik lief heb
  mijn vrienden en familie
  ik hoop dat ze altijd een deel van mij
  mogen zijn
  ik bid voor vreugde en zonneschijn
  Ik steek een kaarsje aan
  en nog
  zijn mijn handen gevouwen
  ik bid nog steeds
  voor hen, die het echt nodig hebben
  Hopelijk luistert god
  en brengt hij licht
  in iedereens leven
  De mensen die mij lief hebben
  de mensen die ik op handen draag
  hopelijk heef ik hen zo de kracht
  om samen mij door te gaan. Gedichten lady


  BIJNA KERST
  11 december☻
  kerstmis in zicht
  alle huisjes verlicht
  dennen met ballen
  bijna feest voor ons allen
  een kribbe vol met stro
  de os en de ezel op de piano
  voorbereiding voor kerstnacht
  want het kindje wordt verwacht
  losgeslagen volk in de zaken
  iedereen wil het meemaken
  vrouwen sleuren met zakjes
  met daarin gekleurde pakjes
  cadeautjes onder de boom
  voor alle kinderen hun droom
  warmte in huis gaat verhogen
  door de lichtjes in hun ogen
  kom op en maak allen plezier
  let wel, ieder op zijn manier
  want ieder gezellig huisje
  heeft zijn eigen kruisje!
  Metske,2016


  GEEN PLAATS VOOR HEM
  11 december☻
  Het Kind in de kribbe
  Heerser van t'Heelal
  Lag hulpeloos te wezen
  in Bethlehem's stal
  Geen plaats voor Hem
  bij Groten Der Aarde
  Klein als een kind
  zonder enige waarde
  Geloof is er nodig
  om d'Heiland te zien
  Want zonder geloven
  wordt kijken een criem
  Als wij Hem aanbidden
  de Koning van t'Heelal
  dan is er plaats
  in Bethlehem's Stal!
  © Dirk Bakker  STUKJES VREDE
  11 december☻
  de bommen
  zijn bijna op
  het wapentuig
  is moegestreden
  tussen grijs
  en groen ontluiken
  in donkere dagen
  de stukjes vrede
  toch produceren
  fabrieken weer hun
  dodelijke waar nieuwe
  afzetmarkten zijn al klaar
  de koude oorlog
  wordt weer opgestookt
  militaire budgetten
  gaan ijlings omhoog
  alleen onder de
  opgetrokken aanslagrook
  van bethlehem gloort
  nog onze nieuwe hoop
  W.Melker


  STILLE NACHT
  11 december☻
  Het was een stille, donkere nacht
  In Bethlehem heerste een diepe rust
  Mensen waren zich van niets bewust
  Niemand had iets bijzonders verwacht.
  Maar in deze nacht is het geschied
  Jezus, Gods zoon werd geboren
  En allen zouden het moeten horen
  Want de mensen wisten het niet.
  Jezus, geboren in een stal te Bethlehem
  Zijn wieg was een simpele voederbak
  Geen luxe, alles wat nodig was ontbrak
  Elders was helaas geen plaats voor Hem.
  Een koude, donkere stille nacht
  Waarin plots een heldere ster verscheen
  Een prachtige ster die niet meer verdween
  En die de wijzen naar Bethlehem bracht.
  De plaats waar Jezus geboren was
  De Redder van de mensheid
  De engelen zongen terzelfder tijd
  Zo zuiver en helder als glas:
  “Ere zij God in de hoogste hemel
  En vrede op aarde voor alle mensen
  die Hij lief heeft”.F.Nicolai

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

     CHRISTENFEEST
  11 december☻
  De welbekende stal in Bethlehem
  maakt wijzen en ruige herders eensgezind.
  Vol eerbied staan ze om het verwachte Kind,
  vredig horend naar zingende Hemelstem.
  God zond de Heiland. Hoe gedenkt men hem?
  Zich behoeden voor koude natte wind;
  weelde of smullen, wat een ieder zint?
  Het geld drukt met vriendelijke klem.
  De geliefde Kerst geeft geborgenheid,
  is slechts een kleine, gedienstige heraut
  van de ware Koninklijke feesttijd.
  Pasen wacht tot het barre getij verflauwt,
  spreekt dan over geloofs- en levensstrijd,
  die verderf lijdt, steeds nieuw bestaan opbouwt. H.Messie  JEZUS GEBOORTE
  11 december☻
  Een goede gezondheid komt met een lach,
  Dat ervaart men elke levensdag,
  Van Jezus' geboorte wel gehoord,
  In het begin vond ik het verhaal gestoord,
  Toch kwam op een dag het geloof.
  Mijn gedachten bleven zweven,
  Over die geboorte in Bethlehem
  Hij zou voor een nieuw leven,
  Op deze aarde gaan zorgen
  Een leven zonder zonde en zo.
  Toch vier ik elk jaar Zijn geboorte
  In mijn hart en in mijn leven
  Hij heeft mij toch meer gegeven
  Jezus' leven was niet voor niets
  Het doet mij veel, het doet mij zeker iets.
  Klaas48


  WAARDEVOL
  11 december☻
  ik ben een nul
  uit mezelf
  tot niets in staat
  wat ik ook probeer
  elke keer
  ga ik op mijn plaat
  Jezus is daarentegen
  de Verlosser
  de nummer één
  Zijn leven was perfect
  maakte verschil
  echt voor iedereen
  nu schaar ik mij
  naast Jezus
  ja, en sindsdien
  ben ik opeens waardevol
  naast die Één
  ben ik een dikke tien! W.M.Voorman

  JEZUS REDT
  11 december☻
  lege woorden
  worden gesproken
  beloftes verbroken
  landen woeden
  het recht
  is ver te zoeken
  de schepping zucht
  mensen verlangen
  naar redding
  waar komt onze hulp vandaan?
  Jezus heelt
  gewonde harten
  Jezus strekt
  Zijn hand uit
  voor onze redding
  bevrijd ons
  van onze zonden
  verbreekt
  de kettingen
  van onrecht
  Redding in Jezus’ naam!
  W.M. Veerman  JEZUS LEEFT
  11 december☻
  Jezus, Hij is waarlijk opgestaan
  Met Pasen mogen we dit gedenken
  En alle aandacht aan Hem schenken
  Die alles voor ons heeft voldaan.
  Jezus heeft de dood overwonnen
  Hij die voor ons zijn leven gaf
  Verrees na drie dagen uit het graf
  Een nieuw leven is begonnen.
  Nu mogen we vrolijk zingen
  Want Jezus heeft alles volbracht
  En aan al zijn schepselen gedacht
  Hij blijft ons met liefde omringen.

  We mogen juichen tot Gods eer
  Hem danken voor het leven
  Dat door Jezus ons is gegeven
  Onze zaligmaker, onze Heer. F.Nicolai

     HOOP
  11 december☻
  Een lichtje in het donker,
  Of een sterretje in de nacht
  Een kind dat naar je lacht
  Ja, dat is hoop voor morgen.
  Vrienden altijd om je heen
  In moeilijke en goede tijden
  Dan voel jij je niet alleen
  Dan hoef jij niet meer te lijden.
  Vestig jij je hoop, dat is Jezus,
  Dan hoop jij ook op God.
  Het is een prachtig begin,
  Met een oneindig slot.
  Dat er betere tijden komen
  laat je leven en beleven,
  Blijf niet alleen maar dromen
  Ga bewust verder met je leven.
  Dat is hoop, ja, dat is hoop! Klaas48


  JEZUS ALSTUBLIEFT HELP ME☻
  11 december☻
  Jezus, ik ben niet sterk
  ik ben maar een zwakke persoon
  kan je me helpen, dat is toch je werk
  je weet toch waar ik woon
  Jezus, help me!
  verlos me van mijn innerlijke pijnen
  als jij het niet wegneemt
  zal het nooit verdwijnen
  Ik kan niet meer
  elke dag lopen er constant tranen uit mijn ogen
  kom alstublieft neer
  dan hoef ik geen tranen meer te drogen
  Lieve heer, laat hem komen
  hij zal een engel voor mij zijn
  dat is waar ik al weken van lig te dromen
  hij kan mij echt verlossen van mijn pijn  LEVENSWEG☻
  11 december☻
  Ik zie twee sporen
  Een van god en een van mij
  Zoals het zou horen
  Staat god aan mij zij
  Maar in de zware tijden
  En bij alle problemen
  Tijdens mijn lijden
  Is er een spoor verdwenen
  Dus ik vroeg aan hem
  Waarom laat u me alleen
  En ik hoorde van zijn stem
  Ik draag je door die tijden heen.Sarissa


  WEET MAGAZINE
  WAT VOLGDEN DE WIJZEN OP HUN WEG NAAR BETHLEHEM☻
  11 december☻
  In iedere kerstperiode kun je wel een planetariumshow bezoeken over de ster van Bethlehem. Dat is een mooie manier om wetenschap aan de Bijbel te koppelen, want de posities van sterren en planeten kun je heel nauwkeurig berekenen, zelfs tot duizenden jaren geleden. Zo is het mogelijk om te bekijken hoe de hemel eruitzag rond de tijd van Jezus’ geboorte.
  Het begon bij Kepler
  In 1603 zag de Duitse astronoom Johannes Kepler een samenstand (conjunctie) van de planeten Jupiter en Saturnus. Kort daarop verscheen er ook een nieuwe ster (nova) aan de hemel; vanaf de aarde gezien stond die vlak bij de conjunctie. Kepler berekende dat zo’n samenstand in een ‘vuur-sterrenbeeld’ (zie kader) ongeveer elke 800 jaar plaatsvond; dus ook rond de geboorte van Jezus, namelijk in 7 v.Chr.
   www.weet-magazine.nl


  WEET-MAGAZINE

  KAMELEON KATAPULT☻
  11 december☻
  Als je goed kijkt kun je de hand van God overal in de schepping zien. Kijk bijvoorbeeld eens naar de tong van een kameleon. Die kan bliksemsnel worden afgevuurd. Hoe? Kameleons hebben een heus katapultmechanisme in hun keel. Daar is over nagedacht!
  Kameleons zijn prachtige dieren. Ze staan erom bekend van kleur te kunnen veranderen, hun ogen onafhankelijk van elkaar te kunnen bewegen en… hun plakkerige tong met uiterste precisie naar een nietsvermoedend insect te kunnen lanceren. Hoe ze dat doen? Door middel van een serie slimme ontwerptrucs.
  In hun keel hebben kameleons (en ook mensen, overigens) het zogenaamde tongbeen. Bij kameleons bestaat dit uit drie botten: twee die in een V-vorm met de punt naar beneden in de keel hangen, en een langwerpig derde bot dat vanaf de punt van de V naar voren wijst, de mond in. Rondom dat derde bot zit de tong. Kameleons kunnen de twee V-botten met grote kracht naar voren flippen, waardoor het langwerpige bot, met de tong eromheen, uit de mond schiet.
  Een tweede manier om extra snelheid voor de kleverige tong te verkrijgen, is doordat er een serie kringspieren in de tong zelf zitten. Door die snel na elkaar aan te spannen, lanceert de kameleon z’n tong van het bot af; een beetje zoals een tweetrapsraket. Zo vormt zich een ‘raket’ die met dodelijke precisie insecten kan vangen. Eet smakelijk!


  Image and video hosting by TinyPic

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 6. december
  20:00
  Gemeente-avond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 10. december
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Genezingsdienst Warmond (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 11. december
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 13. december
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 17. december
  10:00
  Adventsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Onderwijsdienst over Geloof en Goddelijke genezing met gebed voor de zieken (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 20. december
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 24. december
  10:00
  Kerstwijdingsdienst 'Vreugde op aarde' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Kerstavond 'De vrede vinden' (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 25. december
  14:00
  Familie Kerstmaaltijd (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 27. december
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 31. december
  10:00
  Oudejaarsdienst met uitreiking van nieuwjaar-tekst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  Wanneerzo, 31. december, 10:00 – 12:00

  Image and video hosting by TinyPic

  KERST BIJ JOKE☻ Met ‘Kerst bij Joke’ doet de zangeres wat ze voor veel Johannes de Heer liederen deed; oude liederen smaakvol en aantrekkelijk bewerken tot nieuwe, Nederlandstalige muziek. Concertreeks ‘Kerst bij Joke’ – Joke Buis & band 1 december 2017, Leeuwarden 2 december 2017, Groningen 7 december 2017, Veenendaal 8 december 2017, Zwolle 9 december 2017, Rotterdam 14 december 2017, Arnemuiden 15 december 2017, Scheveningen 21 december 2017, Gouda 22 december 2017, Ermelo Kaarten voor de optredens in december zijn te bestellen via www.truetickets.nl/jokebuis.

  251029_kerst-website WIE ZIE JIJ? KERSTVIERING 2017☻ Op vrijdag 15 december 2017 is de jaarlijkse kerstviering van Tot Heil des Volks. Voor ons als organisatie is deze viering altijd een bijzonder moment. Wij hopen dan ook dat je dit jaar weer of misschien voor de eerste keer komt. Je bent in elk geval van harte welkom! Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 48, Amsterdam Kerk open: 19.00 uur, aanvang avond: 19.30 uur. Einde rond 21.30 uur.

  Poster-_Kerst-tour-2017-_Celebrate-_Christmas

  CELEBRATE CHRISTMAS☻ De samenwerking tussen brass band Brass4Christ en koor & orkest United4Christ, tijdens kerstoptredens vorig jaar, was een succes. Zoveel blijkt wel uit de vele reacties, die vaak om een verdere tour vroegen. Die wens wordt vervuld: Brass4Christ en United4Christ verzorgen op 8, 9 en 10 december gezamenlijke kerstconcerten met de titel ‘Celebrate Christmas’. De toegang is gratis. Er dient wel vooraf gereserveerd te worden voor deze concerten. Vrijdag 8 december – Icthuskerk, Richel 2, Urk Zaterdag 9 december – De Basiliek, Wiltonstraat 56, Veenendaal Zondag 10 december – Victory Outreach, Mijnsherenplein 9, Rotterdam https://christelijkpodium.nl/

  Josef

  KERSTTOURNEE MIGHTY IMPULSE☻ Van 11-26 december tourt Mighty Impulse Movement met hun programma “Heaven meets Earth” door heel Nederland. In een liefdevolle, emotionele en indrukwekkend programma, van 30 min. spelen zij het gehele kerstverhaal uit dmv dans drama en mime. Een voorstelling die zeer geschikt is voor jong en oud. Voor scholen, kerken en andere evenementen.

  Image and video hosting by TinyPic

  TRINITY KERSTALLEN TOURS☻3 december 2017 om 15:30 uur/ Trinity wil graag Kerst met jou vieren. Een multiculturele, wereldwijde Kerst. Niet in kerken of theaters, maar in een echte stal, waar het allemaal begon. In de stilte en kou van de winternacht gaan we ons warmen aan het verhaal van de ultieme verbinding tussen mens en God. Van Vrede op aarde voor iedereen. Dikke jas mee dus. Maar koud zul je het, al swingend, vast niet krijgen. En er is glühwein bij het vuur. Felíz Navidad! Meerstraat 131a, 9000 Gent (B)

  Image and video hosting by TinyPic

  WETENSCHAP IN DE KERK☻14 december 2017 om 19:30 uur / De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap? Kastanjeweg 2, 6706 BE Wageningen

  2429d22eba2d9a5782375bc7 KERSTRONDLEIDING MUSEUM SPEELKLOK IN UTRECHT☻ In de kerstperiode, 12 december t/m 7 januari, hoor je in Museum Speelklok non-stop kerstmuziek vanuit alle hoeken van het museum! De straatorgels, orchestrions en speeldozen spelen hun beste kerstplaten, boeken of rollen en de zelfspelende muzikale kerstboom is ook dit jaar weer aanwezig. 12 december t/m 7 januari 2018 | Museum Speelklok | Utrecht

  4a402a7f385af9bdf78a5cdb

  KERSTBAL FESTIVAL IN UTRECHT☻ Let’s make it a December to remember! Kom met je familie, vrienden of collega’s naar hét winter festival van Utrecht: Kerstbal Festival. Met een prachtige indoor 90’s & 00’s ballroom, crazy christmas karaoke podium, silent disco area en pop-up Kerstmarkt vier je de feestdagen nergens beter. 22 december 2017 | Berlijnplein | Utrecht 82785c1abc0bdf145031ccc7

  WARME WINTERWEKEN IN AMERSFOORT☻ Deze kerstvakantie is DierenPark Amersfoort omgetoverd tot een hartverwarmend winterpark. Tijdens de Warme Winterweken ligt er gegarandeerd sneeuw, kun je marshmallows roosteren boven een Warm Wintervuur. Ga met een gids mee op een bijzondere Wintertour langs de dieren, warm op met chocolademelk en geniet van duizenden lampjes. Deze kerstvakantie geniet je met het hele gezin van een sfeervol dagje uit tussen de dieren.23 december t/m 7 januari 2018 | DierenPark Amersfoort | Amersfoort

  d577ca1611e989a1db1ded3b

  KERSTVERHALEN ESTAFETTE IN EZINGE☻ Een sfeervolle middag in Museum Wierdenland. Op tweede kerstdag worden door medewerkers van het museum bekende en minder bekende verhalen voorgelezen in een feestelijke sfeer met warme chocolademelk en glühwein. De verhalen zijn niet lang, zodat bezoekers op ieder moment kunnen aanschuiven.Museum Wierdenland Van Swinderenweg 10 9891 AD Ezinge/www.uitzinnig.nl


  NIEUWS

  shoppen-kerst

  ZWITSERSE KERKEN KEREN ZICH TEGEN SHOPPEN OP KERSTAVOND☻ 11 december☻ Zowel de Zwitserse katholieke als de protestantse kerken vragen respect voor de zondagsrust op kerstavond (zondag 24 december) en kerstdag zelf, laat Kerknet weten. Met de sluiting van winkels en grootwarenhuizen maken eigenaars duidelijk dat zij hun personeel respecteren, door hen niet te verplichten om vlak voor Kerstmis te werken. De Federatie van Protestantse Kerken onderstreept in haar pastorale brief dat de samenleving momenten van rust en bezinning nodig heeft. Het Netwerk van Evangelische Kerken vreest dat zondag 24 december verandert in een BlackFriday in kerstsfeer. Economie en winstbejag hoeven wat hen betreft niet altijd het laatste woord te hebben en sluiting toont respect voor zowel het personeel als voor de christelijke traditie.

  archaeology

  EEUWENOUDE MOZAIEK-ONTDEKKING DUIDT OP PROMINENTE ROL VAN VROUWEN IN VROEGERE KERK☻ 20 november☻ De ontdekking van eeuwenoud mozaïek wijst op een prominente rol van vrouwen in de vroege kerk. Het Griekstalige mozaïek werd ontdekt in West-Galilea en dateert uit de vijfde eeuw. Het kunstwerk is afkomstig van een vrouw met de naam ‘Sausann’ of Shoshana, die een van de schenkers was die hielp bij de bouw van een kerkelijke dorp, volgens The Times of Israel. De inscriptie van Sausann is onafhankelijk van een echtgenoot of mannelijke voogd, wat ongebruikelijk is in een patriarchale samenleving. Deze Saussann is waarschijnlijk een vrouw van aanzien geweest, die wellicht in de voetsporen treedt van haar veronderstelde naamgenote, de vrouwelijke discipel Susanna, meldt The Times of Israel. Die Susanna wordt genoemd in Lukas 8:3, als een van de vrouwen die Jezus en Zijn discipelen dienden met hun eigen bezittingen. NIEUWS algemene-ledenvergadering-unie-van-baptisten

  BAPTISTEN GEMEENTEN NEMEN VOORGANGER ALS WERKNEMER IN DIENST☻ 20 november☻ Baptistengemeenten die aangesloten zijn bij de Unie van Baptisten kunnen vanaf 2019 hun voorgangers als werknemer in dienst nemen, laat het Nederlands Dagblad weten naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering die deze week heeft plaatsgevonden. De Unieraad moedigt gemeenten aan hun voorgangers als werknemer in dienst te nemen, omdat daarmee voorgangers een betere rechtspositie krijgen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en onvrijwillig ontslag. Plaatselijke gemeenten bepalen straks zelf of zij hun voorganger daadwerkelijk als werknemer in dienst nemen.

  salvator-mundi

  PORTRET VAN JEZUS DUURSTE KUNSTWERK OOIT☻ 20 november☻ Salvator Mundi, een schilderij van Leonardo da Vinci, heeft op een veiling in New York 400 miljoen dollar (339 miljoen euro) opgeleverd. Het is daarmee het duurste kunstwerk ooit, meldt de NOS. Het schilderij, in het Nederlands Verlosser van de wereld, is een portret van Jezus. Het werd rond het jaar 1500 geschilderd. In 1958 leverde het schilderij bij een veiling maar 50 euro op. Toen waren het gezicht en het haar van Christus nog overgeschilderd. "De zaligheid is niet te koop, maar de Verlosser van de wereld kun je kopen voor 400 miljoen euro," reageert ds. Alfred Post via Twitter. Collega-predikant ds. J. Holtslag voegt toe: "De Verlosser Zelf betaalde een hoger bedrag. Hij betaalde met Zijn leven."

  NIEUWS

  adventskalender-zij-lacht

  NIEUWE ADVENTSKALENDER ZIJ LACHT VOOR 2017; GOD KEERT ALLES OM☻ 20 november☻ Na het publiceren van (gratis) Bijbeloverdenkingen en het uitgeven van inspirerende leesplannen voor jonge vrouwen, neemt Zij Lacht een volgende stap: een online shop. Met als kers op de taart: de adventskalender voor 2017. De kalender bestaat uit 26 losse kaartjes waarop voor iedere dag tussen 1 en 26 december een Bijbelleestip en stof tot nadenken staat. Thema: God keert alles om Het thema van de kalender luidt ‘God keert alles om’. Met de geboorte van Jezus keerde God letterlijk alles om: Hijzelf werd het offer en voorzag ons van genade – voor altijd. Maar dit is niet de enige manier waarop dit ‘omkeren’ zichtbaar werd in Jezus’ leven. In de kalender ontdek je iedere dag één manier waarop Jezus de wereld op zijn kop zette (en nog steeds zet!). 26 losse kaartjes De kalender bestaat uit een set van 26 losse kaartjes, vormgegeven door van Huis van Mijn. Op de voorkant staat een cijfer (1 t/m 26 december) en op de achterkant vind je een leestip en de kerngedachte van die dag. Het leesplan is samengesteld door Mandy Wittekoek – den Dekker en Liza de Jonge. Liza: “Omdat het 26 losse kaartjes zijn, kan de kalender op verschillende manieren worden gebruikt. Zo kun je er zelf een touwtje doorheen halen om de kalender op te hangen, of je kunt de kaartjes naast elkaar met een knijpertje ophangen. Maar je kunt de kaartjes natuurlijk ook los in je Bijbel stoppen, of versturen naar een vriendin.” Bestellen De 26 kaartjes zijn via een pre-order voor €9,95 te bestellen via zijlacht.nl/shop. De pre-order loopt op 20 november ten einde.


  TWITTER HET GELOOF  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!