NIEUW: Blog reclamevrij maken?

☻☻☻☻14 oktober☻☻☻☻

GODS WOORD

JEZELF AANVAARDEN☻ 8 oktober☻ Gisteren zagen we de eerste twee stappen naar het ervaren van Gods aanvaarding: 1. Vergeven; 2. Radicaal alle bitterheid, haat en rebellie afleggen. Vandaag kijken we naar de derde stap: door een daad van geloof mag je aannemen en zeker weten wat God in de Bijbel zegt: jij bent aanvaard in Christus! De Bijbel leert ons dat het Gods eeuwige bedoeling was om ons tot zijn kinderen te maken, en Hij heeft zijn doel bereikt. Hij heeft dat mogelijk gemaakt door Jezus’ dood aan het kruis voor ons (zie Efeze 1:4-6). Als je tot God komt door Christus, dan zal Hij je aanvaarden. Hij zal je niet afwijzen.

HET WOORD VAN GOD

GODSWOORD☻

ZONDE AAN HET LICHT BRENGEN☻
8 oktober☻
We zagen al: gemeenschap is de plaats van licht. Dat is ook de reden dat gemeenschap met andere gelovigen een plaats is waar God ons karakter test. Hoe intiemer de gemeenschap, hoe stralender het licht, en uiteindelijk zullen er geen donkere schuilhoeken meer zijn. In waarachtige gemeenschap zijn geen schaduwen; er wordt niets onder het tapijt geveegd en niets is verborgen en bedekt. Voor de vleselijke mens kan dit een beangstigende plaats zijn. Maar het is de enige plaats waar het bloed van Jezus volledig Zijn reinigende werk kan doen. Als je verlangt naar reiniging, dan komt alles in het licht. Als je op wat voor manier dan ook niet recht staat tegenover God, of er staat iets tussen jou en je naaste in, dan ben je niet volledig in het licht. En het bloed zal nooit volledig doorwerken, tenzij in het volle licht.
Wat moet je doen? Kom in het licht! Wat betekent dat? Het betekent dat je je zonden belijdt en ze open en eerlijk erkent voor Gods aangezicht. Voor vleselijke mensen is dat een van de moeilijkste opgaven. Het licht lijkt zo fel. Misschien denk je: Ik kan die verschrikkelijke herinnering of dat zondige geheim niet in het licht brengen. De natuurlijke mens krimpt ineen bij de gedachte aan het licht. Maar de waarheid is dat als we het in het licht brengen, de zonde verdwijnt, omdat het bloed het daar wel kan reinigen. In het licht ervaar je de genade! Maar als je iets niet in het licht brengt, dan blijf je er zelf mee rondlopen. Wat een belangrijke waarheid. Het bloed werkt alleen in het licht.
GEBED:Hemelse Vader, dank U voor het bloed van Jezus. Ik belijd dat ik alle vreselijke herinneringen van verborgen zonden (noem ze op) in het licht breng, en ik stel ze open voor het licht van Jezus en de reiniging door Zijn bloed. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt mij voortdurend van alle zonde. Amen.


HET WOORD VAN GOD

LEVEN OOK WANNEER JE STERFT☻
8 oktober☻
Wie graag wil leven ook nadat hij is gestorven, zou kennis moeten maken met Hem Die zegt: "Ik ben de opstanding en het leven." Toen de broer van Marta, Lazarus, gestorven was, had Marta een gesprek met Jezus, Die een goede vriend van de familie was. Ze wist dat Jezus de dood van Lazarus had kunnen voorkomen. Jezus vertelde haar Wie Hij werkelijk was, en vroeg of ze dat geloofde.
21 Marta zei tegen Jezus: 'Als u hier geweest was, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.' 23 Jezus zei: 'Je broer zal uit de dood opstaan.' 24 'Ja,' zei Marta, 'ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.' 25 Maar Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?'
Johannes 11:21-26 (NBV)

GEBED☻
27 september☻
Heer ik bid voor hen
die niets zeggen
alles is te veel
niet meer kunnen huilen
overmand door het geschreeuw
Te veel gezien en leed
meegemaakt
niets meer bezitten dan een gebroken hart
dat is verscheurd door oorlog
en wreedheid
verdord van smart
Heer wilt U genezen
wat de mens heeft verscheurd
het is een hoop ellende wat daar
is gebeurd
Geen huis meer geen water
alleen honger en angst
een verschroeide aarde
alles is steen en zand
Alleen Uw liefde kan genezing geven
aan mensen die daar zijn
O, Heer verlos hen van hun
angsten en pijn
geef hen kracht Heer opdat zij
weten dat God alles ziet
Hij zal recht doen
dat zij dat mogen zien/E.Brunelli

GEBED♣

WILT U MIJ GEDENKEN☻
8 oktober☻
Gedenk aan mij
als het zonlicht
niet meer straalt
als donkere wolken
mij omringen
en ik niet meer voor
U kan zingen
mijn gedachten in
de war zijn
en ik niet meer weet
wie ik ben
wilt U mij gedenken
ook al gaat het
bidden niet
dat Uw liefde mij omringt
ook als ik blind ben
en U niet zie E.Brunelli

GEBED
SAMEN MET MIJ GAAN☻
27 september☻
Heer ik ben bang
bang voor het onbekende
bang dat ik mezelf bedrieg
bang voor die diepe
duisternis
Bid tot U
geef mij kracht
want spoedig
moet ik gaan
door de doods jordaan
wilt U samen met mij
gaan E.Brunelli

GEBED

ZIJN GENADE☻
8 oktober☻
Uw genade Heer
is het enige wat wij hebben
Uw Zoon is het offer dat U gaf
met het bloed kocht U ons
U gaf Uw zoon als offer
voor onze zonden
U die zoveel om ons gaf
wat kunnen wij dan zeggen
alleen dank U Heer
dat wij U niet beschamen
maar U dienen elke dag-E.Brunelli

GEZEGDES☺

8 oktober☻
Wil je er zijn voor een ander, wees er dan eerst voor jezelf. Hoe sterker jij staat, hoe meer je voor een ander kunt betekenen...

QUOTES**

8 oktober☻
Hij die je de dag geeft, zal je ook de dingen geven die je voor de dag nodig hebt - Gregory of Nyssa

PSALM☻

8 oktober☻
"Maar ook omdat Hij de dorstige mensen te drinken heeft gegeven en de hongerigen heeft voorzien van voedsel." (Psalm 107:9)


KORTE GEDACHTE**

8 oktober☻
Een gelijke mate van vertrouwen schenken aan alle volken op aarde, en niet aan slechts enkele, dat opent een weg van vrede. In elk volk vindt men wel een klein aantal krankzinnige personen die in staat zijn om, wanneer zij aan de macht komen, massa’s anderen mee te slepen in het raderwerk van haat en oorlog. Van uiterst belang is dan ook om nooit landgenoten met de nek aan te kijken als een paar van hun leiders onwaarschijnlijke wreedheden in gang hebben gezet. Is dit wel genoeg bekend? Het ene volk draagt niet méér schuld dan een ander; zoiets bestaat niet, noch nu, noch in de toekomst!

KORTE OVERDENKING**

8 oktober☻
Hoeveel keer heb je het "verkeerde" gezegd? Voor mij is het vaker dan dat ik mij zou willen herinneren. Jezus' woorden over dit onderwerp zijn inderdaad veroordelend tegen mij: "De overvloed van het hart doet de mond spreken." Met andere woorden, slechte woorden en slechte timing in ons spreken zijn meer aspecten van ons hart dan inzicht van sociale vaardigheden en fatsoen. Laten we God vragen te zuiveren, te herstellen en ons hart opnieuw te richten op zijn wil en passies.


CITAAT☻

8 oktober☻
Als je mensen oordeelt heb je geen tijd om ze lief te hebben!
Citaat Moeder Teresa


EVANGELISCHE TEKST**

8 oktober☻
"in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen." Titus 2:13-14


Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (91)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • BIJBELSE TEKST**

  8 oktober☻
  "Wie weigert zijn kruis op te nemen en Mij te volgen, is niet waard mijn discipel te zijn. Wie zijn leven niet wil opgeven, zal het verliezen. Maar wie zijn leven opgeeft voor Mij, zal het behouden."


  SPREUKEN☺☺

  8 oktober☻
  Gisteren is een herinnering. Vandaag is een geschenk. Morgen is in Gods hand.

  CHRISTELIJKE MEDITATIE☺☺

  MEDITATIE☻

  DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN☻
  8 oktober☻
  De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.
  Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

  MEDITATIE

  DE VERGEVING VAN ZONDEN☻
  27 september☻
  (1 Johannes 1:9)
  Op een dag kwam de koning op bezoek in een propvolle gevangenis. Het was zijn begeerte om mensen die daar gevangen zaten de vrijheid terug te geven. Maar voordat hij hen vrij liet wilde hij hen eerst eens afzonderlijk ontmoeten. De gevangenen hadden allemaal wel een rede waarom zij in de gevangenis zaten, ze hadden ook allen vele verontschuldigingen en sommigen wisten te vertellen hoe onrechtvaardig de rechter was. Anderen beweerden dat zij niet echt schuldig waren. De koning kwam ook in een cel waar een man zat. De koning vroeg hem: 'maar man, wat zit jij hier ellendig?' 'Ja koning', zo was zijn antwoord 'ik heb gezondigd en het is mijn eigen schuld dat ik hier zit. Straks zal ik rechtvaardig de doodstraf ontvangen'.
  Nog vele andere gevangenen heeft de koning bezocht, allen hebben zij hun best gedaan om zich goed voor te doen. Toen kwam de koning bij de baas van de gevangenis en sprak tot hem. 'Ik heb met alle gevangenen gesproken, de gevangenen hadden allemaal een uitvlucht bedacht om aan de straf te ontkomen maar één man heb ik ontmoet, die bekende schuldig te zijn. Op mijn bevel, laat hem vrij!'
  In deze waargebeurde geschiedenis ligt een les opgesloten die we zo door kunnen trekken naar de toestand van een ieder van ons.

  TIJD MET JEZUS

  MIJN ZIEL DORST☻
  8 oktober☻
  Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, wanneer mag ik nader komen en Gods gelaat aanschouwen? (Psalm
  Als je Psalm 42 bidt, wordt ook je eigen dorst voelbaar. Want als je meebidt met een gelovige die van binnenuit verlangt naar God, begin je ook je eigen dorst op te merken. Maar waarnaar dorst je dan? Naar de levende God! Niet naar God zonder meer, maar naar de God die een en al leven is, bron van leven en van licht. We zijn geschapen voor het leven en dat leven is alleen te vinden bij God. Tegelijk gaat het ook om een verlangen naar de nabijheid van die levende God. 'Wanneer mag ik nader komen?' In zijn nabijheid mag je ervaren dat zijn gelaat naar je toe is gewend, dat hij je liefdevol en barmhartig aankijkt. Want dat is 'Gods gelaat aanschouwen': zien dat hij je ziet en dat hij je liefheeft en je het leven gunt.
  GEBED: HEER, levende God, mijn ziel verlangt naar u. Laat me uw gelaat aanschouwen en genieten van uw nabijheid. Amen.
  VRAAG: Waaraan merk jij dat je verlangt naar God?

  TIJD MET JEZUS☻☻

  VAN U IS DE DAG☻
  27 september☻
  Van u is de dag, van u is de nacht, u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven.(Psalm 74:16)
  Als er in je leven veel aan de hand is, als het stormt, als er tegenslagen en moeiten zijn, als jou onrecht wordt aangedaan, dan is het goed om je te binnen te brengen wie God is. Als je geconfronteerd wordt met je eigen machteloosheid ga je namelijk ook zomaar twijfelen aan Gods macht. Maar door het meebidden met de woorden van Psalm 74 zul je weer onder de indruk raken van wie hij is. Je zegt het mee: 'Van u is de dag, van u is de nacht.' Alle dagen en nachten zijn in de hand van de Heer. Niemand die daar invloed op kan uitoefenen. 'U hebt maan en zon een vaste plaats gegeven.' Dat kan alleen hij, de machtige schepper van aarde en hemel, de God die jou kent en jouw leven leidt. Vertrouw je toe aan hem.
  Gebed: Heer, machtige God, wat bent u groot en geweldig. Leer me u kennen en ervaren zoals u werkelijk bent: de krachtige schepper van al wat is. Amen.

  Image and video hosting by TinyPic

  BEMOEDIGINGSSITE

  GA VOOR HERKANSING☻
  30 september☻
  Ga voor herkansing en ga voor een beter resultaat!
  Lieve mensen,
  Een fout is makkelijker gemaakt dan hersteld!
  Ga voor het herkansen en maak een herkansing vooral samen met jouw Heer. Deze bemoediging wordt gezaaid in onze harten waar we soms zelf dringend een herkansing nodig hebben. Of iemand anders vraagt ons om een nieuwe kans. Ga je die geven?
  Mag ik je met deze bemoediging aanmoedigen om te geloven in de kracht van het herkansen. Genade biedt herkansingen. Genade daagt uit: maak je opdracht overnieuw en nu met een beter resultaat. Ga voor het herkansen en beleef de kracht van genade.
  Gods rijke zegen je toegebeden, Gerry

  BEMOEDINGSSITE♣♣

  VREDESTICHTERS☻
  14 oktober☻
  Zalig zijn de VREDE STICHTERS, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
  LIEVE MENSEN,
  Vrede... het is soms ver te zoeken. In de wereld, in de samenleving, in de huizen, in relaties, op het kerkelijk en christelijk erf. Wij zijn geroepen om vrede te brengen waar geen vrede is! Dat is het vrede stichter zijn.
  Een prachtige bemoediging van Wieger Sikkema.
  Wieger is deze week met een groep mannen en vrouwen in Sri Lanka om daar onze broers en zussen te bemoedigen en het werk van Open Doors te steunen met een marathonloop. (lees meer... )
  Laat je bemoedigen en neem ook deel aan deze grote opdracht meer vrede te brengen om je heen!
  Liefs, Gerry

  BEMOEDIGINGSSITE**

  HIJ IS ONZE VREDE☻
  8 oktober☻
  Breek het werk van God niet af, ter wille van wat u eet, of weet, of wat u vindt, denkt, doet of juist nalaat...
  LIEVE MENSEN,
  Hij is onze vrede die de twee uitersten weet te verbinden, die verschillen weet te overbruggen, die mensen die elkaar niet verstaan helpt om elkaar wel te begrijpen. Jezus de middelaar, de verzoener, de wegbereider, die nieuwe wegen aanbiedt die naar vrijheid en ruimte leiden.
  Met deze prachtige gedachte uit Efezen 2 wil ik je in de eerste plaats bemoedigen. Want wat hebben we deze weg van Jezus hard nodig om de vrede te vinden en te bewaren.
  Ik wil je ook deelgenoot maken Eva 2.0, een online bijbelcursus naar de betekenis van Gods werk op de beide seksen. We beginnen bij Genesis en eindigen bij Openbaring.
  10 woensdagavonden, online, gewoon bij je thuis, van 20.00 tot 21.00. We starten 18 oktober, a.s.
  Benieuwd naar deze cursus of wil je meedoen, kijk dan op een andere site van me: https://bijbelstudie.gerryvelema.nl/
  Mag de Heer je bemoedigen en jou voorgaan op de weg naar het hart van die ander, in vrede en leven!
  Met liefs, Gerry

   www.bemoedigingssite.nl

  EENZAAM☻
  27 september☻
  De dagen rijgen zich aaneen
  ik voel me eenzaam en alleen
  ik zit te wachten want al weken
  heb ik geen bezoek gekregen
  het doet mij zo'n verdriet en zeer
  want jij hebt mij niet nodig meer
  weet jij nog wel wat ik je leerde
  naar bed toe bracht, je boterham smeerde
  of als er eens iets tegenzat
  een luisterend oor steeds voor je had
  ik dronk met jou een kopje thee
  ik droomde met jouw dromen mee
  wist alles van jouw leven
  waar is die tijd gebleven
  een bezoekje is al vaak te veel
  en als je komt is het formeel
  alles moet tegenwoordig snel
  je hebt het druk ik weet het wel
  ik ben teneergeslagen
  Ik zit hier alle dagen
  mijn kind, ik smacht
  naar jou, ik wacht, ik wacht T.den Hoedt
  Algemeen/Maatschappij/Kritisch

  HIER VERSTAAN WIJ☻
  27 september☻
  Je vraagt je af waarom je zo moet lijden
  Waarom er strijd is, zorgen zijn en pijn
  Waarom er aardbevingen en hongersnoden zijn
  Waarom de mensen elkaar zo benijden
  Ik heb geen antwoorden op deze vragen
  En God zorgt dat klinkt telkens zo cliché
  Ik weet niet waarom jij dat kruis moet dragen
  Waarom jou 't tegenzit en anderen alles mee
  Soms krijgen wij geen antwoorden op aarde
  Maar zullen het hierna pas echt verstaan
  Dan zien wij pas waarom God ons niet spaarde
  Hoe hij onze moeiten zag en wist van iedere traan T.den Hoedt
  verdriet


  ALS DE DAGEN SOMBER LIJKEN☻
  27 september☻
  Als de dagen somber blijken
  door verduistering van ‘t licht.
  Dat daarvoor heeft moeten wijken.
  en met tegenzin gezwicht.
  Dan gaat pas de strijd beginnen
  wie van elk de sterkste is.
  ‘t Licht zal zeker overwinnen
  tot het niet meer duister is.
  ‘t Licht ontvangt van God impulsen
  om de strijd mee aan te gaan.
  En haar krachten aan te vullen
  om het duister te verslaan.
  ‘t Licht doorbreekt steeds donkere wolken
  waar ‘t het duister mee verdrijft.
  Laat op die manier vertolken
  dat zij overwinnaar blijft.
  Duisternis gaat het afleggen
  tegen de kracht van het licht.
  Want zoals God ‘t ons laat zeggen
  is Hij drager van het Licht. J. v Tricht
  Troost en Bemoediging  ONZE OGEN ZIJN DEUREN VAN ONS BESTAAN☻
  27 september☻
  Onze ogen zijn deuren van ons bestaan
  die met hun blikken heel ver kunnen gaan.
  Zij boren duidelijk in het verschiet
  wat op hun netvlies 't beeld geeft wat men ziet.
  Zij zijn het kostbaarste wat men bezit
  beiden genoemd als ons familielid.
  Hier onderhouden wij mee onze band
  hiermede volgen wij des Heren hand.
  Als spiegels van de ziel is onze blik
  toont onze aard en 't wezen van ons ik.
  Die ook de stemming van ons hart verklaart
  waar ons gevoel zeer veilig wordt bewaard.
  Wat 't menselijk oog met zijn blikken verraad
  straalt het haar liefde uit of al haar kwaad.
  Zorg dat de blik de liefde nooit verliest
  maar die altijd boven het kwaad verkiest.A.v Tricht
  Bezinning

  BRUGVERBINDING☻
  27 september☻
  brug
  verbinding tussen
  twee gebieden
  Jezus Christus
  brugverbinding
  tussen
  twee personen
  onbereikbaar
  voor elkaar
  brugverbinding
  tussen
  een volmaakt God
  en een gebroken mensheid
  Hij overbrugt
  die kloof
  niet slechts met woorden
  maar met zijn leven
  Hij vergeeft
  mijn verleden
  herschrijft
  mijn toekomst
  en wie zijn voeten
  vol vertrouwen zet
  op deze brug
  ontdekt dat hij
  van dag tot dag
  steeds dichter nadert
  tot het doel van leven
  dat God met je
  voor ogen heeft
  zelfs leven
  tot in eeuwigheid-N.Siebel
  Bewogenheid

  LEVEN IS LIEFHEBBEN☻
  27 september☻
  leven
  op je tenen
  in een hectische wereld
  en tijden
  najagen van idealen
  negeren van signalen
  en prioriteiten
  leven is
  liefhebben
  zonder voorwaarden
  is meer dan
  lief alleen
  leven is
  thuis komen
  geliefd weten
  bij Hem
  die grenzeloos
  liefheeft
  die je Vader is
  leven is
  Hem liefhebben
  en lief te hebben hen
  die je lief zijn
  en elk-ander
  betekent loslaten
  al wat achter je ligt
  weten dat je
  vanuit Zijn visie
  en perspectief
  elke dag
  opnieuw mag beginnen.N.Siebel
  Geloof hoop en liefde


  ZINLOOSHEID☻
  8 oktober☻
  bommen
  die fluiten
  kinderen
  die huilen
  uit wanhoop
  omdat anderen
  niet meer fluiten
  niet meer huilen kunnen
  omgekomen
  in het geweld
  van weer een dag
  verwoesting
  en zinloosheid


  en wij …
  sluiten dit jaar af
  met een kortstondig
  oorverdovend bombardement
  van kostbare zinloosheid/N. Siebel

  EEN RUSTIGE AVOND☻
  8 oktober☻
  Het verhaal danst
  door de kamer
  in een verloren tijd
  heeft de avond de hectiek
  van de dag overgenomen
  nog is de stilte niet gekomen
  en wij maar denken
  dat de rust nu zijn intrek
  heeft genomen
  maar nee het is de tv. I.vd Welle

  Inhoud blog
 • Licht voor de mensen
 • Vrij zijn
 • De tien geboden
 • Verleiding en gedragingen van de wereld
 • Gered
 • Boosheid en bezorgdheid
 • De mens heeft geen zeggenschap
 • Evangelie folder
 • Hij heeft machtigen van de troon gestoten
 • God zo dringend nodig
 • Kijk eens naar je hart naar binnen
 • God kent iedereen persoonlijk
 • Wie is Jezus
 • De levende God zoeken
 • Jezus gaat onze deuren voorbij
 • Het brood des levens
 • De troost en kracht van God
 • Ons leven=een damp
 • Vrede met God
 • De prijs voor de redding
 • Laat gaan
 • God heeft zijn liefde
 • Omkeren
 • Hoe en waartoe Jezus stierf
 • De Bijbel het unieke boek

  STICHTING CHRIS

  Image and video hosting by TinyPic

  PRATEN OVER DE AANSLAG IN MANCHESTER☻

  14 oktober☻

  Ben je ook geschrokken van de aanslag in Manchester bij een concert van Ariane Grande? Er zijn kinderen en tieners gestorven. En er zijn er veel gewond. Het is heel erg dat iemand op zo’n manier zoveel schade aanbrengt aan anderen. Het jongste slachtoffer was 8 jaar oud. Heel verdrietig! Het is goed om daarbij stil te staan. Ook mag je bidden voor de slachtoffers en de mensen die achterblijven. Natuurlijk zeggen mensen dan dat je je niet bang moet laten maken. Maar het is niet gek om verdrietig of bang te zijn. Iedereen reageert er weer anders op! De één wordt er onzeker van, de ander leeft rustig door. Hoe wordt er over gepraat in jouw klas? Of met jouw vrienden en vriendinnen? Het is goed om hierover te praten, bijvoorbeeld thuis of in de klas. Als je door wilt praten, ben je welkom in de chat! www.chris.nl

  SCHUILPLAATS

  ZELFACCEPTATIE☻
  14 oktober☻
  Jezelf accepteren: dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwoordig is het een populair thema: je moet blij zijn met jezelf, positief over jezelf denken. Maar hoe doe je dat eigenlijk, jezelf accepteren? En hoe doe je dat op een Bijbelse manier? Gebrokenheid
  Als eerste is het goed om stil te staan bij waar je moeite met zelfacceptatie vandaan komt. Als je jezelf niet accepteert, heb je een laag zelfbeeld, denk je negatief over zichzelf en heb je weinig vertrouwen in jezelf. Als gevolg hiervan trek je je vaak terug en voel je je onzeker. Deze gedachten en dit gedrag kunnen voortkomen uit wat je meegemaakt en meegekregen hebt. Iedereen heeft van zijn ouders, familie en vrienden boodschappen meegekregen over zichzelf. Over je eigenwaarde bijvoorbeeld. Als je omgeving veel negatieve boodschappen aan je geeft, kun je een negatief zelfbeeld gaan vormen. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je gepest bent, doordat je ouders je weinig liefde hebben gegeven of doordat je in andere relaties nare dingen hebt meegemaakt.

  www.stichtingschuilplaats.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  DE VLUCHTHEUVEL☻

  SIGNALEN/GEVOLGEN☻
  14 oktober☻
  Nederland telt ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. Daarmee is het de meest omvangrijke vorm van geweld in onze samenleving. Het lastige van huiselijk geweld is dat signalen meestal niet in één oogopslag te herkennen zijn. Vaak zijn het indirecte signalen die aangeven dat het niet goed gaat met iemand, bijvoorbeeld verwondingen, oververmoeid zijn, slechte verzorging, lusteloos, emotieloos of angstig zijn. Ook andere signalen kunnen wijzen op vormen van huiselijk geweld. Gevolgen
  Huiselijk geweld kan leiden tot lichamelijke gevolgen (blijvende handicaps of verwondingen) en zelfs tot de dood. Het leidt vooral tot emotionele problemen, met name bij slachtoffers van seksueel geweld en bij vrouwen. Ook de gevolgen voor andere relaties of relaties op latere leeftijd moeten niet onderschat worden. Een kind dat slachtoffer van huiselijk geweld is geweest, verliest het vertrouwen in zichzelf en anderen, ervaart vaker problemen met intimiteit en seksualiteit en vindt het moeilijker om relaties aan te gaan. Kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunnen last krijgen van depressie, plotselinge gedragsverandering, concentratieverlies, baldadigheid, angst en boosheid.

  www.stichtingdevluchtheuvel.nl

  HERFSTVAKANTIE

  images

  HERFST VAKANTIE☻ REGIO NOORD/21 t/m 29 oktober/REGIO MIDDEN & ZUID/14 t/m 22 oktober☻☻

  GENEZINGSDIENSTEN/met evangelist Jan Zijlstra/Genezingen in Handelingen, omdat Hij leeft/ (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  www.wingsofhealing.nl

  ☻woensdag, 18. oktober
  CAMPAGNE CURAÇAO (House of Worship; Erosweg 52 Kòrsou; +(599-9) 738-4344; www.how-online.org)
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻donderdag, 19. oktober
  CAMPAGNE CURAÇAO (House of Worship; Erosweg 52 Kòrsou; +(599-9) 738-4344; www.how-online.org)
  ☻vrijdag, 20. oktober
  CAMPAGNE CURAÇAO (House of Worship; Erosweg 52 Kòrsou; +(599-9) 738-4344; www.how-online.org)
  ☻zaterdag, 21. oktober
  CAMPAGNE CURAÇAO (House of Worship; Erosweg 52 Kòrsou; +(599-9) 738-4344; www.how-online.org)
  13:30
  Mannenmiddag (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 22. oktober
  CAMPAGNE CURAÇAO (House of Worship; Erosweg 52 Kòrsou; +(599-9) 738-4344; www.how-online.org)
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻maandag, 23. oktober
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻woensdag, 25. oktober
  20:00
  Gebedsdienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  ☻zondag, 29. oktober
  10:00
  Eredienst (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)
  19:00
  Rotterdam Genezingsdienst (Koningskerk; Stieltjesstraat 30; 3071 JX; Rotterdam; 010-4866348; www.koningskerk.org)
  ☻maandag, 30. oktober
  19:30
  Discipelschapstraining Wings of Healing - Armand Lefeu (Veerpolder 6a, 2361 KV; Warmond)
  ☻dinsdag, 31. oktober
  19:30
  SPECIAAL SEMINAR: Het gelovig gebed ontvangt (Veerpolder 6a; 2361 KV; Warmond)

  download_2

  LUTHER☻22 september 2017 t/m 28 januari 2018/ Op 31 oktober 2017 is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur in Wittenberg bevestigde, waarmee hij de grootste revolutie in de Europese kerkgeschiedenis ontketende. Museum Catharijneconvent sluit bij deze memorabele gebeurtenis aan met dé tentoonstelling over deze veelbesproken ‘man van het jaar’. Museum Catharijneconvent/Utrecht.

  500x405_Banner_RESERVEER_EVW17

  EVAS VRIENDINNEN WEEKEND☻ Het Eva-programma loopt van 17 t/m 19 of 24 t/m 26 november. De cottage of hotelkamer bij CenterParcs reserveer je t/m de maandag na het weekend, dus t/m 20 of t/m 27 november. Vanaf dinsdag 12 september om 10.00 uur kun je starten met reserveren. www.eva.eo.nl

  SLIJPROTS

  IK WORD SOMBER VAN DE HERFST☻

  14 oktober☻

  Ongeveer veertig procent van de bevolking voelt zich in de donkere en koude maanden onprettig en minder energiek dan in de zomer. Geldt dat ook voor u? Het nare sombere gevoel begint bij mij al in de herfst en eindigt in februari. Het meest vervelend vind ik de korte, donkere dagen. Ik wil het liefst slapen van november tot maart. Somber is een groot woord, maar ik merk zeker dat ik minder energie heb ik de donkere maanden. Waarom zou je somber worden van de herfst. Het hoort bij de seizoenen, en niets is prachtiger dan de schitterende kleuren in een herfstbos.

  Place Of Worship

  IK DE KERK PRAAT IK LIEVER NIET OVER MIJN FOUTEN☻

  8 oktober☻

  In de kerk zou er ruimte moeten zijn om fouten te maken, maar juist daar voelen mensen druk om te voldoen aan het perfecte plaatje. Herkenbaar? Fouten erkennen, elkaar vergeven en er samen van leren zou een vast uitgangspunt moeten zijn in de kerk. Fouten en zonden bespreek je met mensen die je vertrouwt en dicht bij je staan, en dus niet zomaar in een groep. Ook niet in de kerk. Maar het kan bevrijdend zijn om dat juist wel te doen. Ook in de kerk is niemand volmaakt. Helaas blijft dit wel moeilijk voor veel kerkgangers.

  images

  MOSLIMS ALS BUREN/ GEEN PROBLEEM☻

  27 september☻

  Uit het onderzoek blijkt dat een op de vijf Europeanen niet naast een moslim wil wonen. Zou u er moeite mee hebben? Ook moslims moeten ergens wonen. Je zou beter kunnen vragen: Willen moslims wel naast Christenen wonen? Het maakt mij niet uit wat voor buren ik heb of krijg, mits ze normaal doen en zich aan onze mentaliteit aanpassen. Dit geldt overigens ook voor de Nederlanders. Gedraag je fatsoenlijk en heb respect voor je medemens. Geen enkel probleem. Wij hebben Marokkaanse achterburen en het is echt een super lief gezin. Ik zou willen dat ze naast ons woonden, want ik zou me geen betere buren kunnen wensen. Zij zijn net als wij. Ook zij hebben Jezus nodig!

  JARIGEN

  d3b178c674a0ac3a6e346e4b46b8d2a5

  JARIGEN IN OKTOBER/NOVEMBER☻ JARIG ZIJN☻ 17 oktober☻ Vandaag is het feest, gezellig bij elkaar zijn, samen dit te mogen vieren met groot en klein. Dankbaar en blij dat Hij mij dit heeft gegeven, Hij is de Schepper van mijn leven. J.Troost

  Klik hier voor meer gratis plaatjes

  Hopelijk krijg je veel kadootjes En is alles mooi versierd En is iedereen heel blij vandaag Omdat jij je verjaardag viert!J.de Clercq

  BETERSCHAP

  4ba18906f3e5524764f5de7eab053589 STEUN☻ 17 oktober☻ Soms komt uit onverwachte hoek, de steun die je net nodig hebt, op het moeilijkste moment in je leven, waar de moed allang is weg geëbt. Die steun die kan zoveel betekenen, dus grijp het met beide handen aan en schaam je niet om om hulp te vragen, het alternatief is, alleen komen te staan. J.v Schot

  Na de laatste nacht Komt de grote clown die lacht. Met rooie frisse lelies: Wonderen die verwonderd mirakels doen. Want zij vergeten alle tragedies!R.Blauwveld

  GEBOORTE

  dd9d8175475402c42afd0670399ef0f6 WAT EEN SCHAT☻ 17 oktober☻ "Een baby, een meisje!" riep mama van uit de keuken met de telefoon in haar hand. "en ik ben de meter!" riep ze weer, ze maakte een buiging, heel galant. "het is vast een schat" riep ze voor de derde keer, van plezier draaide ze rondjes, heen en weer. "Deze geboorte is een wonder! deze geboorte is bijzonder!" En mijn mama had gelijk, jouw geboorte is bijzonder.Want mama, ik en heel de familie kunnen niet meer zonder.

  Zoveel liefde in dit kind verweven zoveel geluk aan ons gegeven zoveel blijdschap om een mensje zo klein zoveel moois om God dankbaar voor te zijn.geboortecollectie

  HUWELIJK

  74a1cc7cd167a564d2857b863e8f61de ER IS ALTIJD EEN WEG☻ 17 oktober☻ Er is altijd een weg… Welke keuzes je ook maakt… Er is altijd een weg… Naar liefde en geluk… Kies de juiste weg… En je zult vinden wat je zoekt/Janet

  Voor twee gelukkige mensen onze hartelijke wensen wij hopen dat deze stralende dag in liefde en voorspoed verder gaan mag/Ged.Stad

  Image and video hosting by TinyPic

  BONNENPOLDER IS UNIEKE KANS VOOR MEER NATUUR IN ZUIDHOLLAND☻

  14 oktober☻

  De toekomst van de Bonnenpolder is al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is een van de gevaren die hier, in de Randstad, continu op de loer ligt. Er ligt nu een mooie kans om een groot gedeelte van het gebied veilig te stellen. Daarom werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de omgeving naar een passend ontwerp met meer ruimte voor natuur waarbij de karakteristieke openheid van het polderlandschap behouden blijft. De boswachters van Natuurmonumenten maken zich daarom hard voor dit plan om meer natuur veilig te stellen én hogere natuurwaarden te creëren in de Bonnenpolder. “Op dit moment is de Bonnenpolder niet toegankelijk, maar daar kan verandering in komen. Stel je voor dat je straks wandelt tussen bloeiende bloemen in de open polder. Bij de brede boerensloot hoor en zie je van alles zoemen en kwaken. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het naastgelegen Staelduinse bos waar je kunt genieten van het gezang van bosvogels zoals de wielewaal en nu in de herfst van allerlei soorten paddenstoelen.”

  Image and video hosting by TinyPic

  EIGEN FRUITOOGST? KOM FRUIT PERSEN IN LOENEN☻ 30 september☻ Heb je fruitbomen in de tuin en zijn je appels of peren binnenkort rijp, bewaar het fruit dan. Want op woensdag 25 oktober komt de mobiele sap-pers weer langs op boerderij de Groote Modderkolk in Loenen (Veluwe) en kun je je eigen sap maken. Valt bij jou de oogst dit jaar ook kleiner uit als gevolg van de nachtvorst en het koude voorjaarsweer? Tip: je kunt het fruit ook combineren met groente, of van groente je eigen sap laten persen. Bewaar je fruit en/of groente op een koele, donkere plek of oogst het kort van tevoren. Op de fruitpersdag neem je je fruit mee. Dat wordt gewassen, gesneden en geperst. Na kort pasteuriseren wordt het sap verpakt in een handige saptap. Zo blijft het minstens een jaar houdbaar!

  Image and video hosting by TinyPic

  GEEN GROOTSCHALIGE KASSENBOUW IN NATIONAAL LANDSCHAP VELUWE☻ 30 september☻ Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap en Gelderse Natuur en Milieufederatie hebben grote bezwaren tegen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijf Vitalis bij Voorst. Het bedrijf wil onder meer 10.000 vierkante meter aan kassen bijbouwen, alsook een nieuw logistiek centrum bouwen voor de zaadproductie- en handel aan de Hengelderweg. De locatie ligt in het Nationaal Landschap Veluwe, deelgebied Twello. Volgens de provinciale verordening staat bescherming van de kernkwaliteiten in het nationaal landschap voorop. Ook staat het provinciale beleid niet toe dat buiten speciaal daarvoor aangewezen gebieden nieuwe kassen worden opgericht. Vitalis doet een beroep op een uitzonderingsregel in de verordening maar volgens de natuurorganisaties, omwonenden en diverse deskundigen is dat onterecht. Zij zijn van mening dat de beoogde uitbreiding ook heel goed mogelijk is op locaties buiten het Nationaal Landschap. We moeten zuinig omgaan met de mooie plekjes die we hier nog over hebben. Nota bene is niet ver van hier door de provincie een glastuinconcentratiegebied aangewezen, dus waarom gaat de ondernemer daar niet heen?”

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  DEMONSTRATIE OMDAT THOMASKERK VERANDERT IN MOSKEE☻ 8 oktober☻ Demonstranten van de nationalistische actiegroep Voorpost hebben woensdagavond gedemonstreerd tegen de komst van een nieuwe moskee in Den Haag, laat Hart van Nederland weten. De voormalige St. Thomaskerk aan de Harmelenstraat is sinds 2014 niet meer als protestantse kerk in gebruik. Het gebouw is gekocht door de vereniging Ahmadiyaa Anjuman Isha’at-e-Islam (Lahore) Nederland. Zij willen het gebouw als moskee in gebruik nemen. PVV-leider Geert Wilders vindt dit "knettergek". De PVV benadrukt in Kamervragen dat de gemeente Den Haag moet worden duidelijk gemaakt dat het haar taak niet is om "de islam te faciliteren." De rechtse actiegroep ‘Voorpost’ heeft rond de 2000 pamfletten in de buurt verspreid, waarin zij buurtbewoners oproepen om mee te komen demonstreren. De moskee zelf benadrukte eerder juist in gesprek te willen gaan met de buurt en open te staan voor andersdenkenden.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  MAN VERANDERT VAN AGNOST IN STERK GELOVIGE NA SCHIETPARTIJ VEGAS☻ 8 oktober☻ Een jongeman heeft een verbazingwekkend eerlijk interview gegeven op CNN, waarin hij vertelt hoe hij erin slaagde om de schietpartij in Las Vegas te overleven. Van agnost is hij nu 'sterk gelovig'. Bij de aanslag kwamen meer dan 58 mensen om het leven. Taylor beschreef bij CNN zijn ervaringen. Taylor Benge herinnert zich hoe zijn zusje bovenop hem dook, om haar broer te beschermen voor de kogels die op de menigte werden afgevuurd. “Mijn zus, nobel als ze is, gooide zich bovenop me en ze zei: 'Ik houd van je, Taylor, ik houd van je.' Dat zal ik nooit vergeten," herinnert Taylor zich. Taylor en zijn zus wisten uiteindelijk de aanslag te overleven. Als het interview tot een einde komt, zegt hij iets uitzonderlijks. “Ik was agnost, maar geloof nu in God. Na alles wat er is gebeurd en dat ik het gered heb, ben ik zo gezegend omdat ik vandaag nog in levende lijve ben en met je kan praten.”

  KW_Basisschool

  DOOR GRIEP STRAKS KLASSEN ZONDER LERAAR☻ 27 september☻ Als er deze herfst een flinke griepgolf in Nederland komt, komen basisschoolklassen zonder juf of meester te zitten. Daarvoor waarschuwt de Algemene Onderwijsbond (AOb). Er zijn namelijk niet genoeg invalmeesters en -juffen beschikbaar. Dat is natuurlijk geen probleem als alle leraren fit zijn. Maar als er met het koude weer een griepgolf komt, dan is het een groot probleem dat er niet genoeg invallers zijn. Dan komen klassen zonder juf of meester te zitten, vreest de bond. Steeds vaker En de AOb denkt dat het probleem in de toekomst steeds vaker voor gaat komen. Steeds meer leraren stoppen met werken, omdat ze te oud zijn. En er zijn niet genoeg vervangers om deze plekken voor de klas op te vullen. Staken Op 5 oktober zitten veel schoolklassen sowieso zonder een juf of meester. Zij gaan die dag staken omdat ze meer geld willen krijgen voor hun werk.

  NIEUWS

  Kindermiljoenennota-2017_1

  MEER GELD VOOR DE NATUUR☻ 27 september☻ Een dag voordat de échte Miljoenennota aan de Tweede Kamer gepresenteerd wordt, reikten honderd leerlingen de Kindermiljoenennota uit. En die ziet er best een beetje anders uit. De miljoenennota is het jaarlijkse plan van de regering waar in staat welke dingen meer en welke dingen minder geld gaan krijgen. In totaal valt er 213 miljard euro te verdelen.. Natuurbescherming Bij de kinderen krijgt vooral ‘natuur’ meer geld dan vorig jaar. In totaal zouden kinderen liefst 24 miljard euro aan natuurbescherming uitgeven. Dat is 1,2 miljard meer dan in 2016. En dat is véél meer dan in het volwassen plan. Daarin gaat 'maar' één miljard naar natuur. Ook willen kinderen graag meer geld besteden aan Defensie (het leger) en aan hulp voor ontwikkelingslanden. Zie hier de verdeling van de miljarden zoals die in de Kindermiljoenennota staat: Beschermen Bruins vroeg aan de kinderen waarom ze zoveel geld willen geven aan het leger en veiligheid. Hun antwoord: ‘Omdat tanks en straaljagers erg duur zijn, en de politie en het leger ons wel goed moeten kunnen beschermen’. Het afgelopen jaar vulden meer dan negenduizend kinderen uit groep 7 en 8 uit heel Nederland in de Kindermiljoenennota in. Ze mochten het geld verdelen over negen posten.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  CHRISTELIJKE MAGAZINE EVA ORGANISEERT TOUR☻ 27 september☻ Met een gloednieuw evenement wil christelijk magazine Eva vrouwen inspireren om verschil te maken in hun omgeving. Onder de naam ‘Eva on tour’ trekt de redactie van het magazine begin oktober door Nederland, samen met zanger Matthijn Buwalda en Willemijn de Jong (Exxpose). Op vier locaties kunnen bezoekers eten, winkelen en luisteren naar inspirerende sprekers en mooie muziek. Eva-hoofdredacteur Minella van Bergeijk zal de avonden presenteren. Eva wil vrouwen uitdagen om verschil te maken door hun stem te gebruiken en op de juiste manier te handelen in de kleine dingen. Niet ver weg, maar juist heel dichtbij, in het leven van vandaag. “Eva on tour gaat over moed,” licht Van Bergeijk toe. “Moed om anders te zijn. Moed om voor de ander op te komen. Moed om je mening te uiten. Juist op die momenten ontstaat er vaak iets moois. Dat zagen we ook bij Jezus. Hoe en op welk moment hij handelde, zorgde voor verwondering bij omstanders. Diezelfde verwondering hopen we ook met Eva on tour krijgen.” Friends, faith & food Eva on tour belooft een heerlijk avondje uit te worden. Vrouwen kunnen er terecht voor ontspanning en ontmoeting, fair trade shops met leuke, duurzame accessoires en een walking dinner met lekker én eerlijk eten. (Lied)schrijver en verteller Matthijn Buwalda zingt over het leven met elkaar en met God en inspirerende sprekers delen hun verhaal over verschil maken in het dagelijks leven. Zo spreekt Willemijn de Jong over een actueel onderwerp: grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen.Bron:cip)

  Categorieën
 • Bijbel tekst en uitleg (22)
 • E-card teksten (3)
 • Evangelie (91)
 • Feestdagen (3)
 • Getuigenis (3)
 • Gevoelsleven (17)
 • Gods liefde (9)
 • Het leven (5)
 • Natuur/schepping (9)
 • Zieken (2)
 • Laatste commentaren
  Blijdschap

  ☻☻12 oktober☻☻ Image and video hosting by TinyPic
  17-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Licht voor de mensen


  Al het leven komt van Hem. Het leven dat Hij brengt, is het licht voor de mensen. (Johannes 1:4)
  Jezus Christus was de Maker van het leven en zijn leven brengt het licht naar de mensen. In zijn licht ziet uzelf zoals u werkelijk bent, zondaars die een Redder nodig hebben. Als u Jezus-het Licht-volgt, kunt u voorkomen dat u in het donker ronddoolt en zondigt. Hij verlicht uw pad, zodat u kunt zien hoe u moet leven. Hij verwijdert de duisternis van de zonde uit uw leven. Heb jij toegelaten dat het licht van Christus in je leven schijnt? Dan hoef je nooit meer te struikelen in de duisternis.

  Lieve mensen als u nog niet tot berouw en bezinning bent gekomen bewandelt u nog op het pad van het donker/duisternis. U bent nog geestelijke donker. De mens bestaat uit geest.
  God wilt u geestelijke wakker maken.

  God van leven en licht, raakt U de mensen aan zodat U met het licht in hun hart mag gaan schijnen. De keuze maken ze zelf of ze Uw licht wensen te aanvaarden. Amen.

  17-10-2017 om 16:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  14-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrij zijn

  VRIJ ZIJN
  Wij willen niet langer luisteren naar de Heer/God en zijn koning. Wij willen vrij zijn!Psalm 2:3

  Mensen denken vaak dat zij vrij zullen zijn als zij aan God kunnen ontsnappen. Toch is het onvermijdelijk dat ieder van ons iets of iemand dient, of het nu een aardse koning, een organisatie of ons eigen egoïstische verlangen is. Net zomin als een vis vrij is als hij het water uit komt of een boom vrij is als hij de grond verlaat, zijn wij niet vrij als wij God verlaten. De enig zekere weg naar vrijheid bestaat uit het dienen van God de Schepper met ons hele hart. Hij kan u vrijmaken om de mens te worden zoals Hij bedoeld.

  God van liefde en genade, laat uw bovennatuurlijk licht in hun harten schijnen. Zodat ze verlangens mogen hebben naar die vrijheid van vrede en rust. Amen.

  14-10-2017 om 16:34 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Natuur/schepping
  Tags:Overig
  08-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De tien geboden


  U hebt gehoord dat tegen onze voorouders gezegd is: U mag niemand doodslaan en wie iemand doodslaat, zal veroordeeld worden. (Mattheüs 5:21)

  Soms hoor je mensen zeggen: ik probeer mijn leven in te richten naar de Tien Geboden. Dat is allereerst goed, omdat deze mensen God en Zijn geboden erkennen. Misschien denken ze daarbij in het bijzonder aan het gebod u zult niet doden. Daarover kunnen de meesten gelukkig zeggen: dat heb ik nog nooit gedaan.

  Moord is een vreselijke zonde, maar woede ook, want ook dat is in strijd met Gods opdracht om elkaar lief te hebben. Kwaadheid betekent in dit geval een ziende, voortwoekerende bitterheid tegen iemand. Het is een gevaarlijke emotie, die kan leiden tot het uitbarsten van onbeheerste reactie en tot geweld, geestelijke pijn, spanningen en andere schadelijke gevolgen. Zijn richt ook geestelijke schade aan.

  Vader God die de hemel en de aarde gemaakt heeft u verafschuwt elke moord en woede. Ik bid voor troost voor alle mensen die een dierbare hebben moeten missen door een van deze daden. De zegen van God voor een ieder die hiermee nog rondlopen. God wil je geestelijk helpen en je genadig zijn. Amen

  08-10-2017 om 16:48 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overig
  03-10-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Verleiding en gedragingen van de wereld

  Uit Jeruzalem en de provincie Judea kwamen vele mensen naar Johannes toe. Zij beleden hun zonden en lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan. (Marcus 1:5)

  Het doel van Johannes prediking was de mensen voor te bereiden om Jezus als Gods Zoon te aanvaarden. Hij riep de mensen op hun zonden persoonlijk te belijden. Voor het eerst liet hij hen op een heel andere manier nadenken over hun relatie met God. Om vergeving te kunnen aanvaarden, moet je erkennen dat je vergeving nodig hebt; oprecht berouw en echt geloof in Jezus Christus gaan dus samen. Berouw betekent dat wij ons afkeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld, die u uiteindelijk op een dood spoor brengen en schade doen.

  Lieve Vader in de Hemel God van genade u roept de mensen op om tot berouw te komen en hun aftekeren van de zondige verleiding en gedragingen van de wereld. Schijnt U Uw bovennatuurlijke licht in hun harten zodat ze gered mogen worden van de dood spoor. Amen

  03-10-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  30-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Gered


  Het is warm en droog: hoogzomerse middaghitte. Ik rijd op mijn fiets door het bijna uitgestorven stadspark. Plotseling zie ik onder een boom een waterschildpad liggen en ik stap af. Hoe komt die hier, ver weg van de vijver in het park= In zijn levensgevaarlijke situatie probeert het beest zich met zijn laatste kracht van zijn plaats te bewegen, naar het reddende water. Tevergeefs, de last van zijn schild is te groot en zijn poten zijn te zwak. Om het beestje heen getuigen de sporen op het droge gazon van de nutteloze pogingen.

  Terwijl ik toekijk, komt er een wandelaar voorbij± Ach, het arme dier komt om bij deze hitte, zegt ze medelijdend. Ziet u, zeg ik, hoe hij werkt om zichzelf te bevrijden= Hopeloos, zonder hulp is hij verloren.

  Voorzichtig pak ik de schildpad op, draag ik hem terug naar de vijver en laat ik hem te water. Ogenblikkelijk duikt hij onder en zwemt hij zwemt weg.

  Dat was zijn redding uit grote nood. We kwamen en hielpen hem. God handelt net zo bij ons mensen. Al onze eigen moeite is nutteloos. Jezus Christus kwam in de wereld om ons te redden, omdat u zelf hulpeloos bent.

  Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddeloze gestorven. Romeinen 5.6- Het Goede Zaad

  30-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  27-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Boosheid en bezorgdheid

  BOOSHEID EN BEZORGDHEID

  Boosheid en bezorgdheid zijn verwoestende emoties. Zij tonen een gebrek aan geloof dat God alles beheerst. Er zijn vele mensen die hieronder gebukt gaan. Hebben slapeloze nachten. Wij moeten ons nooit zorgen maken, maar op God vertrouwen. Geef u aan Hem over om u door God te kunnen laten gebruiken en bewaard. Als u zich blijft overgeven aan uw problemen, zult u ongerust en boos worden. Maar als u zich gaat concentreren op God en zijn goedheid zult u vrede vinden.

  27-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gevoelsleven
  Tags:Liefde/gevoelsleven
  16-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De mens heeft geen zeggenschap

  Een man van 63 liet zich een nieuwe tandprothese aanmeten. Aansluitend ontspon zich het volgende gesprek:
  Patiënt: De oude tand brug heeft het 25 jaar volgehouden!
  Tandarts: Hopelijk houdt de nieuwe het net zo lang vol.
  Patiënt: Als ik het zelf zo lang volhoud…
  Tandarts: Ja, dat is de bange vraag die ons allemaal bezighoudt.
  Patiënt: Ik geloof in Jezus Christus, dat maakt me rustig.
  Tandarts: Ja, dat begrijp ik. Zo heb ik het ook in de lectuur gelezen die u me heeft gegeven.

  Iedereen weet dat hij eens moet sterven, maar niemand heeft zeggenschap over de dag van de dood. De tandarts had erover gelezen dat Christenen, bij alle onzekerheid over het tijdstip van de dood, door het geloof in Jezus Christus vrede en rust hebben.

  Voor de tandarts zelf was het toch een bange vraag gebleven. Het is niet voldoende erover te lezen of bij anderen te zien wat het Bijbelse geloof bewerkstelligt. Je moet zelf het ogenblik beleven waarop je voor God erkent dat je een zondaar bent en Jezus Christus en Zijn verzoeningsoffer in het geloof aanneemt.

  Voor wie door Jezus Christus met God is verzoend, is de bange vraag voor eens en voor altijd opgelost. Hij kan zeggen:
  Maar ik vertrouw op U, Heere God. Ik zeg U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand. Psalm 31:15

  Geen mens heeft macht over de wind. Niemand kan hem laten ophouden met waaien. En niemand heeft macht over de dood. Niemand kan hem tegenhouden wanneer hij komt. De strijd is al bij voorbaat verloren. Ook slechte mensen ontkomen niet.(Prediker 8:8)

  16-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  09-09-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Evangelie folder


  Achteruit alstublieft, klinkt het uit de luidspreker. De deuren sluiten zich en de metro zet zich alweer in beweging. Tegenover een zelfbewuste, jonge vrouw is een plaats vrij. Ze bijt net in een croissantje. Zo’n verse croissant smaakt altijd, begin ik het gesprek. Die is niet vers, die is keihard, lacht ze.

  Het contact is gelegd. Mag ik je ook iets voor de innerlijke mens geven, een Evangelie-folder? vraag ik. Het gaat om de goede boodschap dat God iedereen aanneemt en vergeeft die Hem zijn zonden belijdt en in Jezus Christus gelooft.

  U komt toch niet met dergelijke ouderwetse en achterhaalde begrippen als zonde? antwoordt de vrouw lachend.

  O, zonde is niet achterhaald of ouderwets. Zonde is heel modern, heel actueel. Je hoeft alleen maar de krant open te slaan, dan springt de zonde je direct in het oog!

  Klopt, geeft ze spontaan en geraakt toe. De metro stopt. Een kort afscheid en de vrouw verdwijnt uit mijn mijn blikveld. Ze gaat op in de mensenmassa.

  Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem(1 Johannes 4:9) Liefde verklaart: waarom God de Schepper is: omdat Hij liefheeft; daarom schiep Hij mensen om lief te hebben; dat God om mensen geeft: Hij houdt van hen. Hij geeft om zondige mensen; wij hebben een vrije keus: Hij wil dat wij uit liefde op Hem reageren;Bron:HetGoedeZaad

  09-09-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:andere
  31-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij heeft machtigen van de troon gestoten

  De politieke omwentelingen van de laatste twintig jaar zijn verbazingwekkend: persoonlijkheden die door het systeem en politieapparaat volledig verzekerd leken van hun macht, verloren in no time hun invloedrijke positie, hun vrijheid of zelfs hun leven.

  Sommigen zeggen trots dat de vreedzame revolutie van de volken dat teweeg heeft gebracht. Dat klopt, en ook de economische neergang van de diverse staten heeft een heel grote rol gespeeld. Maar geen van beide was de belangrijkste oorzaak.

  God heeft de mensheid opnieuw Zijn opvatting laten zien, die Maria, de moeder van de Heere Jezus, al lang geleden opmerkte: God stoot machtigen van hun tronen! Wat dat betreft, hebben de verslaggevers van deze revolutionare geberutenissen, meestal onbewust, getuigd van Gods grootheid.

  Gods Woord geeft ons op sommige plaatsen een kijkje achter de schermen van de wereldgeschiedenis. Bijbellezers ontvangen daardoor een dieper inzicht in de gebeurtenissen van deze tijd en kunnen daar voor zichzelf profijt van trekken. Aan deze grote God moeten ze hun leven toevertrouwen, want Hij weet wat er allemaal in de wereld gaat gebeuren. Ook de toekomst van iedereen persoonlijk, dichtbij of ver weg, is Hem bekend. En niet alleen dat, maar God heeft alle gebeurtenissen nu en in de toekomst in de hand, zodat alles voor Zijn kinderen meewerkt ten goede. Daarom hoeven ze niet meer te twijfelen.

  Nederigen heeft Hij verhoogd. Iedereen die zich vandaag nederig onder ons Gods machtige hand buigt, zal Hij verhogen(1 Petr. 5:6), doordat Hij hen naar Zich toetrekt en Zijn liefde bewijst. Dat kunnen ook mensen gaan ervaren die vandaag nog ver Hem af staan.(Bron:HetGoedeZaad)

  31-08-2017 om 14:17 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Het leven
  Tags:Politiek
  27-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God zo dringend nodig

   

  Met haar rug licht gebogen staat de oude vrouw voor de deur van haar winkel. De verf bladdert van de raamkozijnen. Haar gezicht is duidelijk getekend door de vele levensjaren; haar haren zijn sneeuwwit. In de niet meer gebruikte etalages naast de deur hangen een paar papieren aan een prikbord. Terwijl ik die papieren bestudeer, legt de oude dame me uit dat ze een paar mensen had toegestaan verkoop briefjes in haar etalage te hangen.


  Deze korte gebeurtenis brengt me aan het nadenken over het ouder worden, een thema waar niemand zich graag mee bezighoudt, al helemaal niet degenen die nog midden in het leven staan.

  God: Leer ons zo onze dagen tellen! (Psalm 90) Waarom is het zo belangrijk om over onze levensdagen na te denken, ze te tellen?

  Dit is ten eerste belangrijk omdat dagen, maanden en jaren zo snel voorbijgaan en ten tweede omdat de tijd niet onszelf, maar onze God als Schepper toebehoort.

  Ieder mens zal zich eens tegenover God moeten verantwoorden voor wat hij met zijn tijd op aarde heeft gedaan. Hebben wij onze dagen steeds alleen aan het goede besteed? Hebben we dag aan dag God gediend?

  Nee, dat hebben we niet gedaan. Daarom zijn de bewuste ommekeer en gerichtheid op God zo dringend nodig. Hij wil ons door Jezus Christus naar een werkelijk zinvol ingevuld leven leiden, en als we Christus volgen, verliezen alle waardeloze of zelfs slechte bezigheden hun aantrekkingskracht voor ons. (Bron:HetGoedeZaad)

  27-08-2017 om 15:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  20-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Kijk eens naar je hart naar binnen

  KIJK EENS NAAR JE HART NAAR BINNEN

  Kijk eens in je hart naar binnen

  wat je ziet en wat daar woont.

  Ga met d' opruiming beginnen

  die van zonde en schuld verschoont.

   

  Zet je hart voor Jezus open

  vraag Hem Heer neem alles weg.

  Blijf als mens er niet mee lopen

  spreek tot Hem van schuldbesef.


  Vraag de Heiland om vergeving

  opdat Hij van zonden wist.

  Merk d' opluchting de beleving

  er geen kwaad meer in je gist.

   

  Als Hij je hart zal verschonen

  komt er ruimte vrede en rust.

  Nodig Hem in je te wonen

  van Zijn liefde en trouw bewust.

   

  Sluit de deur voor al het kwade

  verleen het geen toegang meer.

  Dan lijd je als mens geen schade

  door bewoning van de Heer.

  Justus A. van Tricht

  20-08-2017 om 14:30 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Gods liefde
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-08-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God kent iedereen persoonlijk

  Eindelijk vakantie. Snel de koffer gepakt, met de trein naar het vliegveld, inchecken, paspoortcontrole enzovoorts, de bekende gang van zaken. Dan krijg je in het vliegtuig je zitplaats toegewezen. De piloten moeten nog even wachten op toestemming om te vertrekken.

  Een ruk, dan de vlotte versnelling, die je in je stoel duwt. Ten slotte voel je hoe het vliegtuig het contact met de grond verliest. Plotseling zie je in één van de zijraampjes de zich steil aftekenende horizon. Huizen, straten en bomen worden steeds kleiner. Van de mensen is na een korte klim al niets meer te herkennen.

  jezus-snapback-cap.jpg

  Met elke hoogtemeter verliest het leven van alledag betekenis. Als de vlieghoogte bereikt is en je hele bergketens en grote vlaktes kunt overzien en zelfs de ronde vorm van de aarde zich aan de horizon laat zien, ben je bijna verwonderd over wat je een paar uur geleden nog in beslag nam. In dat opzicht heeft het vliegen iets wat je oplucht, iets bevrijdends.

  Maar de vlucht duurt lang. Je vliegt over veel landen, meren en bergen, maar vooral over ontelbare mensen. Opeens komt het hierboven geciteerde Bijbelvers in gedachten. Ondanks de uitgestrektheid, die voor ons oneindig lijkt, neemt God notie van Zijn kleine schepsel. Alleen Hij kent iedereen persoonlijk en weet van zijn levensomstandigheden.

  God heeft niet alleen het heelal geschapen, maar Zich in de Persoon van Zijn Zoon en door Christus offerdood genadig naar ons neergebogen. Hij ziet, hoort en kent ons en onze situatie en biedt ons hulp en redding aan. (HetGoedeZaad)

  07-08-2017 om 16:02 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  21-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Wie is Jezus


  Wist je dat hoe jij Jezus ziet, bepaalt wat je van Hem ontvangt? Als je Jezus als jouw genezer ziet, ontvang je genezing. Als je Jezus als jouw toevluchtsoord ziet, ontvang je bescherming.

  In Nazareth, de woonplaats van Jezus, zagen de mensen Jezus in het natuurlijke. Mattheüs 13 bevestigt dit:

  Is Dit niet de Zoon van de timmerman? En heet Zijn moeder niet Maria, en Zijn broers Jakobus en Joses, en Simon en Judas? En Zijn zusters, zijn zij niet allen onder ons? Waar heeft Deze dan dit alles vandaan?  Ze zagen Jezus in het natuurlijke. Ze zagen Hem niet als God in het vlees. Het gevolg was dat Hij in Nazareth niet veel machtige werken kon doen, zoals we in Mattheüs 13 kunnen lezen:

  En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun ongeloof.

  Vandaag zien veel mensen, waaronder sommige filosofen, Jezus van Nazareth als een goed persoon die een voorbeeldig leven leidde. Zij denken dat als iedereen zo zou leven dat de wereld er veel beter uit zou zien. En, zeker is dit waar, maar, is dit de manier waarop we Jezus moeten zien? Het antwoord is volmondig nee, omdat mensen Jezus niet zien als het brood van God dat uit de hemel kwam (Johannes 6:33), of als Degene die kwam om hun levend water te geven, zodat ze nooit meer dorst zouden hebben (Johannes 4:14), of als het Lam van God, Degene die de zonde van de wereld wegneemt (Johannes 1:29). Zij ontvangen niet van Hem wat ze nodig hebben omdat ze Hem niet erkennen als Verlosser.

  Jezus kwam niet slechts om een goed voorbeeld te zijn. Hij kwam als onze Verlosser (Galaten 3:13), om ons rechtvaardig te maken (1 Korintiërs 1:30). Hij kwam als onze Herder, zodat we geen enkel gebrek hebben (Psalm 23:1). Jezus vroeg Zijn discipelen: "Maar u, wie zegt u dat Ik ben?", en hoe jij deze vraag beantwoordt, hangt af van hoe jij Jezus ziet! En hoe je Jezus ziet zal bepalen hoe en wat je van Hem ontvangt. Zie Hem dus als jouw God, jouw Beste Vriend, Verlosser, Schepper, Geneesheer, kortom, als Degene die Hij beweert te zijn in Zijn Woord! Hij zal krachtige werken in jouw leven doen! Bron:Gelooft.com)

  21-07-2017 om 15:04 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  Tags:Overige
  17-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De levende God zoeken

  Tijdens een vakantie met mijn gezin in Zwitserland gingen we winkelen. Daarbij kwamen we plotseling tot de ontdekking dat één van onze vier kinderen ontbrak. De jongen was geïnteresseerd bij een etalage blijven staan en had helemaal niet gemerkt dat wij verder waren gegaan.

  Toen onze zoon de inhoud van de etalage grondig in zich had opgenomen, viel het hem ineens op dat hij alleen was.


  Hij bedacht hij moest en belde naar ons vakantie-onderkomen. Daar kreeg hij de raad om op de plek te blijven waar hij ons voor het laatst had gezien. Wij zouden zeker die weg terug nemen. Zo ging het ook: onze zoon keek nog maar net naar ons uit, toen hij ons al zag en wij hem vonden.

  Zo vergaat het de mensen die de levende God zoeken.. Eerst komen ze tot het inzicht dat andere interesses hun aandacht hebben opgeëist, waardoor ze God uit het oog hebben verloren.

  Daarbij hoeft het niet eens om zonden te gaan. Wij kunnen ons er al door familie, beroep, sport enzovoort van laten afhouden God de plaats in ons leven te geven die Hem toekomt.

  Als we dan het gemis bemerken, als we ons omkeren naar God, Hem zoeken en met heel ons hart naar Hem vragen, komen we erachter dat God al lang op zoek is naar ons, door Zijn Zoon Jezus Christus. (Bron:HetGoedeZaad)

  Want de Mensenzoon is gekomen om mensen die bij God weggelopen waren, te zoeken en te redden."(Lukas 19:10)

  Wat betekent zonde: Zonde betekent letterlijk: je doel missen. Zonde blokkeert mensen om in een relatie met God te leven. Het brengt afstand tussen God en de mens.

  17-07-2017 om 14:58 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  10-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Jezus gaat onze deuren voorbij

  JEZUS GAAT ONZE DEUREN LANGS

   

  Jezus gaat onze deuren langs,

  belt aan en hoopt op Zijn ontvangst.

  Hij wil graag met ons een gesprek

  aan liefde heeft Hij geen gebrek.

   

  Maar vaak blijven veel deuren dicht,

  Zijn liefdesboodschap van gewicht,

  kan hij als Heiland vaak niet kwijt,

  dat is wat Jezus vreselijk spijt.

   

  Toch houdt Hij vol en heeft succes,

  dat lukte op menig adres.

  Waar Hij Zijn liefde heeft betoond,

  zijn velen met zegen beloond.

   

  Wat Hij spreekt is een wijze les,

  die ook thuishoort op ons adres.

  Hij toont ‘t belang van liefde aan

  om daarmee aan het werk te gaan.

   

  Hij geeft ons ‘t voorbeeld hoe dat moet,

  liefde schenkend in overvloed.

  Zij maakt verharde harten zacht,

  wint door haar overwinningskracht.

   

  Dus als Jezus bij uw deur stopt,

  heeft aangebeld of aangeklopt.

  Doe open laat Hem binnengaan,

  dan biedt Hij u Zijn liefde aan.J.A v Tricht

  10-07-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Andere
  05-07-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Het brood des levens

  HET BROOD DES LEVENS

  Jezus antwoordde: "IK BEN  dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Johannes 6:35)

  Mensen eten brood om de honger te stillen en hun lichaam te laten functioneren. We kunnen geestelijke honger alleen stillen en daardoor een geestelijke leven op gang houden als we een juiste relatie met Jezus Christus hebben. Het is dan ook niet vreemd dat Hij Zichzelf ‘het brood dat leven geeft’ noemde. Maar brood moet gegeten worden om leven te kunnen geven en Christus moet in ons dagelijks leven uitgenodigd worden om ons geestelijk leven te geven.

  05-07-2017 om 14:31 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overige
  30-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De troost en kracht van God

  DE TROOST EN KRACHT VAN GOD

  Want mijn leven verdwijnt als een rookwolk.

  Ik voel me opgebrand als hout in de haard.

  5 Mijn hart is dor en droog als gras.

  Ik vergeet zelfs om te eten.(Psalm 102:4,5)

  Als we met ziekte en wanhoop worden geconfronteerd, gaan onze dagen blindelings voorbij en geven wij niet meer om de basisbehoeften in ons leven. In deze periodes is alleen God onze troost en kracht. Zelfs als we te zwak zijn om te vechten, kunnen we op Hem leunen. Vaak komt Gods grootste kracht beschikbaar als wij onze zwakheden onderkennen.

  Ken je God om ook iedere dag Zijn grote troost en kracht te mogen ervaren in je leven?

  30-06-2017 om 15:47 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Overig
  25-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Ons leven=een damp

  ONS LEVEN=EEN DAMP!

  Hebt u wel eens de mist geobserveerd? Hoe vergankelijk is die. De zon laat het verdampen en na een tijdje zie je er niets meer van.

  Dat is ons leven: een nevel die na een korte tijd verdwenen is.

   

  Er lag een man op zijn sterfbed. Hij was tachtig jaar oud en tot op de laatste dag gezond geweest. Zuchtend lag hij daar. Plotseling riep hij: Ik heb tevergeefs geleefd. Wat moet ik God zeggen als ik Hem ontmoet?

  Deze man merkte kort voor zijn dood dat hij zijn leven had verspild. Hoeveel mensen lijken wel niet op hem!

  Gelukkig herinnert de Bijbel ons niet alleen aan de korte duur en vergankelijkheid van ons leven op aarde. Hij laat ook onze bestemming zien, zodat we aan het einde niet hoeven te zeggen: Ik heb tevergeefs geleefd.

  Eerst moeten we ons realiseren dat ons leven begrensd is en we aan de eeuwigheid moeten denken. In dit leven wordt bepaald hoe we na de dood de eeuwigheid zullen doorbrengen: bij God in Zijn heerlijkheid of ver van Hem in het oord van de kwelling. We zullen alleen bij God zijn als we ons in dit leven met Hem verzoenen.

  Hoe is dit mogelijk? Door het geloof in de Verzoener en Verlosser Jezus Christus. Die door Zijn offerdood aan het kruis de basis voor onze verzoening met God heeft gelegd. Wie Hem zijn leven toevertrouwt, komt met God in het reine en heeft zekere hoop voor de toekomst.(HetGoedeZaad)

  25-06-2017 om 14:12 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:filosofie
  11-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Vrede met God

  Frans is dol op blaasmuziek. Met een paar vrienden heeft hij een kleine muziekband opgericht. Omdat hij heel begaafd is, wordt hij hun dirigent.

  Dan maakt Frans iets mee wat hem ten diepste raakt: hij hoort de goede boodschap dat iedereen die in Jezus Christus gelooft, vrede met God vindt.

  Frans is aangetrokken door de Bijbelse boodschap. Hij erkent: wat ik hoor, is de waarheid; deze weg moet ik gaan. Zo bekeert hij zich.

   

  Al snel moet hij vaststellen dat zijn muziek collega’s deze weg niet met hem willen gaan. En als ze voor de volgende repetitie bij elkaar zijn, komt het tot een beslissing. De kameraden begrijpen dat zijn veranderde instelling en de optredens met de band om verschillende redenen niet goed bij elkaar passen. Ze smeken hem vurig om zijn nieuwe ideeën te laten varen en verder te gaan met hun muziek, maar Frans wil bij zijn beslissing blijven.

  Zo neemt hij afscheid en gaat hij op weg naar huis.

  Hij is al een heel stuk op weg, als de band weer begint te spelen. Het is één van de mooiste stukken die ze tot dan toe hebben geoefend. Frans blijft staan. Nog maar een laatste keer naar de klanken luisteren waar hij zo van houdt.

  Zo denkt hij, maar… tien minuten later gaat de deur van de oefenruimte open. Ik wil toch jullie dirigent blijven, zegt Frans als de muzikanten zich verwonderd omdraaien. Verheugd kloppen ze hem op de schouders.(HetGoedeZaad)

  11-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Liefde/Gevoelsleven
  07-06-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De prijs voor de redding

  Na een preek over de goede boodschap van Jezus Christus zei een mijnwerker: Ik zou alles, geven als ik zou kunnen geloven dat God Mijn zonden vergeeft. Maar ziet u, ik kan niet geloven. U zegt dat de verlossing voor niets te krijgen is. Maar dat is te goedkoop. Was u vandaag aan het werk? vroeg de prediker. Jazeker, ik was vandaag beneden, in de groeve. En hoe bent u gekomen? Hebt u daar iets voor betaald?

  Nee, natuurlijk niet. Ik ben met de lift naar boven gegaan.

  Was dat niet goedkoop voor u? wilde de predikant weten.

  Waarom zou ik dan moeten betalen? Dat is toch een zaak van de kolenmijn.

  Daar hebt u gelijk in. Het geld voor de dure lift heeft u baas namelijk betaald.

  De mijnwerker begreep deze vergelijking en nam Gods Zoon als Redder en Heere aan in zijn leven.

  God redt ons gratis: Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. (Openbaring 22:17). Maar hoeveel heeft het God gekost om ons dit heil aan te kunnen bieden. Hij heeft Zijn enige Zoon gegeven en Jezus Christus heeft Zichzelf voor u opgeofferd.

  Wat een onmetelijke waarde heeft dit verzoeningsoffer voor God.

  God biedt u de vergeving aan, en het kost u niets!

  Hij doet het op basis van het bloed van Jezus, Zijn eigen Zoon.

  Neem de vergeving door Zijn plaatsvervangende offer in geloof aan!(HetGoedeZaad)

  07-06-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  Tags:Religie
  29-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Laat gaan

  Na het oversteken van de Rode Zee kwam Mozes met zijn volk, na drie dagen lopen, zonder water te vinden bij Mara. Het water dat ze daar vonden was bitter. Mara betekent bitter. Het volk vroeg "Wat moeten wij nu drinken?", waarop God het water zoet maakte:

   

  Hij riep tot de HEERE, en de HEERE wees hem een stuk hout. Dat wierp hij in het water. Toen werd het water zoet. Daar heeft Hij het volk een verordening en een bepaling gegeven, en daar heeft Hij het op de proef gesteld.

  Direct daarna openbaart God Zich als onze Heelmeester:

  dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.

  Waarom? Wat hebben ziektes te maken met bitter water?

  Als je wrok koestert jegens mensen, als je verbitterd bent of niet kunt vergeven, kan deze bitterheid soms tot ziekte leiden. Dus als je bitter bent over iets of iemand, is het tijd om het te laten gaan! Jouw gezondheid, vreugde en leven zijn belangrijker! Als je al ziek bent en je weet dat die bitterheid er iets mee te maken heeft, laat het gaan! Accepteer Jezus als je genezer. Hij draagt jouw verbittering en boosheid, Hij is jouw Geneesheer!(Bron:Gelooft.com)

  29-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  20-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.God heeft zijn liefde

  God is te rein om kwaad te kunnen zien. Hij had ons mensen kunnen vernietigen, want wij hebben allemaal zonder uitzondering gezondigd. Onze veroordeling zou terecht zijn geweest, maar hij heeft het niet gedaan.


  Hij heeft Zijn enige, geliefde Zoon als Mens naar de aarde gestuurd, en Deze heeft aan al de rechtvaardige eisen voldaan die God aan de mensen had gesteld. De Ene hing aan het kruis, waar God met Hem afrekende vanwege onze zonden, zodaT DE STRAF DIE WIJ VERDIEND HADDEN, hEM TROF. oMDAT DOOR HET OFFER VAN zIJN zOON IN IEDER OPZICHT AAN gODS EISEN IS VOLDAAN, VERLANGT hIJ NU NIETS meer van ons. Integendeel, Hij geeft uit de volheid en liefde van Zijn hart.

  God heeft Zijn liefde bewezen doordat Hij de Heere Jezus gaf om op de aarde aan het kruis te sterven voor onze zonden. De Zoon van de Vader, de Schepper en Behouder van alles, kwam in diepe vernedering op aarde, om aan het einde de verwachte dood aan het kruis te ondergaan. Hebt u enig idee hoe geweldig groot Gods gave is?

  Als u diep in uw hart begrepen hebt, begrijpt u beter waarom de Vader/God gelovigen zoekt, in plaats van aanbidding te eisen. Hoe meer waarde wij toekennen aan de Zoon/Jezus, des te duidelijker wordt het u dat de Vader/God een antwoord in uw hart zoekt. Geef u uw hart aan Hem/God?(HetGoedeZaad)

  20-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  13-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Omkeren

  Een predikant betrad eens een discotheek. De eigenaar kwam op hem af: Meneer, hier evangeliseren is zinloos!

   

  Integendeel, antwoordde de evangelist, juist hier is het belangrijk om mensen de weg naar echt geluk te laten zien. Ook u moet u naar God omkeren, anders bent u voor eeuwig verloren.

   

  De eigenaar weerlegde: Ik geloof niet in het bestaan van een hel. Als er één is, dan is dat hier.

   

  Nee, beste vriend, de hel is niet hier en ik zal u ook zeggen waarom niet.

   

  Ten eerste geloof ik in de Heere Jezus, en in de hel zijn geen gelovigen.

   

  Ten tweede heb ik een Bijbel, en in de hel zijn geen Bijbels.

   

  Ten derde: u verkoopt hier drinken, maar in de hel is er een dorst die niemand kan lessen.

   

  En als laatste: ik zal weer weggaan uit dit gebouw, maar uit de hel kan niemand meer ontsnappen.

   

  Over de hel moet niemand grappen maken: hij bestaat werkelijk. Jezus Christus heeft er Zelf voor gewaarschuwd, en niet alleen in ons dagvers.

   

  Eigenlijk is de hel gemaakt voor de duivel en zijn engelen (Matteus 25:41☻☻ Daarna zal Hij tegen de mensen links van Hem zeggen: 'Ga weg van Mij. Jullie zijn vervloekt. Ga naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen is klaargemaakt. ). Zondige mensen echter wil God redden van het eeuwige verderf( 1 Timotheus 2:4☻☻ En Hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. )

  Als iemand toch verloren gaat, ligt dat niet aan God. Hij heeft Zijn eigen Zoon gestuurd, zodat iedereen gered kan worden, om een plaats in de hemel te ontvangen.

   

  Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult behouden worden(Handelingen 16:31☻☻Paulus antwoordde: "Geloof in de Heer Jezus. Dan zul je worden gered, met iedereen die in je huis woont.")


  Deze mensen zullen voor eeuwig gestraft worden. Maar de mensen die hebben geleefd zoals God het wil, zullen het eeuwige leven krijgen."(Matteus 25:46)☻☻Alle mensen die weigerden zich te bekeren, zullen na hun dood en het laatste oordeel de eeuwige straf ondergaan in de hel.(Bron:HetGoedeZaad)

  13-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  06-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hoe en waartoe Jezus stierf

  HOE EN WAARTOE JEZUS STIERF

  Want op de tijd die God had bepaald, is Christus voor ons gestorven. Op dat moment waren we nog hulpeloos en trokken we ons nog niets van God aan.(Romeinen 5:6)


  Wij waren en zijn hulpeloos omdat wij niets konden doen om onszelf te redden. Er moest iemand komen om ons te redden. Niet alleen is Christus op een bepaald ogenblik in de geschiedenis gekomen; Hij kwam precies op het juiste ogenblik, het moment dat God bepaald had. God heeft de hele geschiedenis in zijn hand en Hij had ook in de hand wanneer, hoe en waartoe Jezus stierf.

  06-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  03-05-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.De Bijbel het unieke boek

  De hemel en de aarde zullen ophouden te bestaan. Maar mijn woorden zullen altijd blijven.(Matteus 24:35)

  De Bijbel is een persoonlijk Boek. De Bijbel betekent voor één niets, voor de ander alles. Hier volgt het getuigenis van een gelovige op de vraag: Welke waarde heeft de Bijbel voor u?

  Sinds mijn kindertijd heb ik de Bijbel gelezen, maar het bleef voor mij een gesloten boek. Het was zeker een interessant en een veelzijdig boek, wijs, serieus, veelzeggend en uniek, maar vooral een dood boek.


  Opeens sprak het mij heel persoonlijk aan. Ik merkte dat God met mij sprak. Zo erkende ik door de Bijbel welke betekenis Jezus Christus voor mij leven heeft. Sindsdien is de Bijbel mijn meest geliefde Boek.

  Natuurlijk heb ik ook veel andere boeken gelezen. Er zijn ook veel goede en waardevolle boeken, maar de Bijbel is oneindig veel meer. Het is God Woord, het Woord waarin ik houvast voor mij leven heb gevonden, de vaste grond waarop ik kan steunen.

  In de Bijbel zag ik hoe ik vergeving van mijn schuld kon krijgen. Ik vond vrede met God, echte innerlijke vrede, die ik in de wereld tevergeefs gezocht had. Ik heb nu omgang met God, de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest. Daardoor ben ik nooit eenzaam.

  Omdat de Bijbel mij al het belangrijke en nodige voor mijn leven heeft gegeven, heb ik daar volledig vertrouwen in. Het is voor mij het ware en onfeilbare Woord van God.

  Wilt u ook regelmatig de Bijbel lezen? (HetGoedeZaad)

  03-05-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Bijbel tekst en uitleg
  28-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Op de eenzame weg

  Een jonge man met humanistische opvoeding wordt aangetrokken door avontuur. Met de fiets wil hij door Noord-Amerika heen trekken, van het oosten naar het westen. Het verre land overrompelt en bedrukt hem tegelijk. Als hij op de eindeloos lange highway van Canada rijdt en af en toe een auto tegenkomt of ingehaald wordt, overvalt de eenzaamheid hem ineens met volle kracht. Soms wordt hij er neerslachtig van.


  Plotseling wordt hij zich op de eenzame weg, te midden van dichte bossen, bewust van het feit dat er een God in de hemel is. Thuis heeft hij daar niets over gehoord, maar nu merkt hij Gods aanwezigheid. Het maakt hem rustig. De jonge man spreekt met Hem, hij bidt voor de eerste keer in zijn leven en God luistert.

   

  Er gebeurt niets wereldschokkends, maar hij vindt wel elke avond een dak boven zijn hoofd. Gelukkig maar, want zijn tent blijft door de regen niet overeind in de natte grond, omdat het dat jaar veel regent in Canada.


  De Heere leidt hem vaak naar kerken waar hij kan overnachten. Als zijn fiets kapot gaat, vindt hij aardige mensen die hem helpen. Hij voelt zich helemaal zeker door Gods steun. De ervaringen laten hem niet meer los, maar er zullen nog een aantal jaren voorbijgaan voordat hij erkent hoe hij zelf geschapen is en dat God hem door Jezus Christus wil redden. Pas als student wordt hem op een nacht duidelijk dat God hem de hele tijd al zocht en eindelijk laat hij zich vinden!(Bron:HetGoedeZaad)

  28-04-2017 om 14:53 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (1 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  24-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Maar een stap

  MAAR EEN STAP

  Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die naar Mij luistert en gelooft in de Vader die Mij heeft gestuurd, heeft het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Want zo iemand is niet langer dood, maar is het leven binnen gegaan. (Johannes 5:24)

  Er zat een drukke groep jonge mensen in de bus. Een passagier nam plaats in hun buurt en opende zijn Bijbel. Om de anderen aan het lachen te maken, vroeg een grappenmaker hem met een ernstig gezicht: Sorry, kunt u me zeggen of het nog ver is van hier naar het paradijs?


  De man keek de jongen in de ogen en antwoordde op een vriendschappelijke maar ernstige toon: Het paradijs, beste vriend, is maar een stap van je verwijderd. Wil je deze stap niet nu zetten? Dat was alles, maar deze gewone woorden en de manier waarop ze gesproken werden, achtervolgden de jonge man. Steeds weer drongen ze zich aan hem op, en hij vond geen rust tot hij deze ene stap naar Jezus Christus, de Redder, had gezet.

  Ook ieder van u moet deze ene stap zetten om van de dood over te gaan in het leven. Niemand anders kan dat voor u doen. Als iemand ouders of vrienden heeft die in Jezus Christus geloven, kan ook hun geloof het eigen geloof niet veranderen. Het enige wat een mens voor de ander kan doen, is hem naar de Heere Jezus leiden. Want er is één God. Er is ook één bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen(1Timoteus 2:5-6)

  Wie zich tot Hem wendt en zijn zonden belijdt, vindt vergeving, want Christus heeft aan het kruis Zijn leven gegeven als losprijs voor iedereen die dit gelovig aanneemt.

  Niemand van u lezers moet nog langer twijfelen om deze stap te zetten. (Bron:HetGoedeZaad)

  Lieve Vader in de Hemel, helpt u de lezers op deze stap te gaan zetten voor hun eeuwige redding bij U.

  24-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  21-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Hij die dorst heeft

  Ieder mens heeft van Zijn Schepper een wil gekregen. Daarmee kan hij beslissen. Door de herhaalde uitdrukking  ‘wie wil ... ‘ worden we in de Bijbel opgeroepen om dat te willen wat God van ons vraagt.


  Laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets. Hier gaat het om een oproep om de Heere Jezus als Redder aan te nemen en van de eeuwige dood naar het eeuwige leven te komen. Wie deze stap zet, heeft zekerheid. Hij wordt een kind van God.

  En de wereld met alles wat ze belangrijk vindt, zal verdwijnen. Maar als je doet wat God wil, zul je eeuwig leven. (1 Johannes 2:17) Als wij erg aan dingen gehecht zijn, is het moeilijk te beseffen dat die op een dag verdwenen zullen zijn. Het is misschien nog moeilijker te geloven dat iemand die de wil van God doet, voor eeuwig zal leven. Het besef dat deze slechte wereld en de zonde eenmaal zullen eindigen, geeft ons de moed om God te blijven volgen. (bron:hetgoedezaad)

  21-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  17-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Uit genade door geloof

  Jezus Christus, Gods Zoon, kwam eens op deze aarde en werd waarachtig Mens. Maar Hij was en bleef zonder zonde. Toen Hij ongeveer 33 jaar was, offerde Hij Zijn leven vrijwillig op voor zondige mensen. Hij was bereid voor anderen Gods toorn over hun boze daden te verdragen en dan te sterven, want ‘het loon van de zonde is de dood’.


  Sinds deze gebeurtenis, toen de Heiland aan het kruis van Golgotha stierf, biedt God door het Evangelie aan alle mensen Zijn genade aan. Omdat een Ander hun schuld voor God betaald heeft, wil Hij u nu redden. Maar de mens moet komen en dit heilsaanbod in geloof aannemen, anders heeft het voor hem geen zin.

  Maar wat moeten we onder ‘geloof’ verstaan? Wat heeft dat u te zeggen? Ten eerste gaat dit om de erkenning dat u helemaal verloren bent en niet in staat bent uzelf te verlossen. Ten tweede moet u iedere poging uzelf te redden, opgeven en alle verloren zondaar tot Christus komen en helemaal op Hem en Zijn genade vertrouwen. Dat is geloof.

  In de Heere Jezus Christus vindt een zondaar alles wat hij nodig heeft, maar hij moet bij Hem komen. Deze stap is de uitwerking van het geloof. De redding is uitsluitend het werk van Gods genade. We kunnen er niets aan bijdragen, het alleen dankbaar in geloof aannemen.(Bron:HetGoedeZaad)

  17-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie
  11-04-2017
  Klik hier om een link te hebben waarmee u dit artikel later terug kunt lezen.Geloof-Kruis

  GELOOF-KRUIS

  In de Bijbel staat dat Jezus Christus gestorven is aan een kruis, en dat Hij daarna levend is geworden - ‘opgestaan’  noemen we dat. Daar denken we aan met het Paasfeest. Toen Jezus aan het kruis hing, heeft God Hem gestraft voor de verkeerde dingen die alle mensen doen. God strafte Jezus, die niks verkeerd gedaan had, in plaats van alle mensen, zodat wij die straf niet hoeven te dragen en we nu dicht bij God mogen komen. In Jezus geloven betekent dat je zegt: ja, dat heeft Jezus ook voor mij gedaan.(Bron:levennu)

  11-04-2017 om 00:00 geschreven door linecia  

  0 1 2 3 4 5 - Gemiddelde waardering: 0/5 - (0 Stemmen)
  Categorie:Evangelie


  Wauw, wat gebeurt er?
  30 september☻
  Een jongen uit Lelystad komt met zijn vriend op ons af, terwijl we net onze hesjes aandoen met ´Bidden Helpt´. Hij zegt: “Ik zie dat jullie voor mensen bidden, kunnen jullie misschien voor mijn rug bidden? Ik heb spit gekregen en ik moet straks nog in de snacktent helpen.” We bidden voor zijn rug, en hij reageert enthousiast: “Wauw, wat gebeurt er allemaal? Ik krijg kippenvel over mijn hele lichaam!” We vragen of zijn rug nu beter is. Hij beweegt langzaam zijn rug en zegt: “Ik voel helemaal geen pijn meer, en ook de pijn in mijn voet, dat had ik nog niet gezegd, is nu weg!” Zijn vriend omhelst hem vol vreugde, en ook wij krijgen een omhelzing. www.prayerstation.nl

  GENEZINGSGETUIGENIS
  ZWAKKE DARMEN☻
  14 oktober☻
  Regina had zwakke darmen en had heel
  vaak diarree. Na een aantal jaren kreeg ze
  ernstige darmbloedingen en ze leed vre
  selijk veel pijn. Dit alles maakte haar zwak
  ker en zwakker. De diagnose was de ziekte
  van Crohn, een chronische darmontste
  king en dat ook nog in een extreme vorm.
  Het is ongeneeslijk en er bestaan geen
  doeltreffende medicijnen voor.
  Op vrijdag 7 maart 2008 was er een ingrij-
  pende operatie gepland. Regina zou een
  stoma krijgen, men zou de dikke darm en
  de endeldarm verwijderen. Een week voor
  de operatie hoorde Regina van de Gene
  zingsdiensten, en ging daar enkele dagen
  later naar toe waar ze wonderbaarlijk door
  de kracht van Jezus werd genezen. De
  operatie is niet meer doorgegaan vanwe
  ge het wonder dat tot haar was gekomen.

  GENEZINGS GETUIGENIS☻

  KNIE PROBLEMEN☻
  14 oktober☻
  Drieëndertig jaar lang leed Eskea aan ern-
  stige knieproblemen, haar linker knie was
  “verrot”. Na enige tijd kreeg zij ook proble
  -men in de rechter knie. De prothesen die
  zij in de knieën kreeg hielpen niet, maar
  veroorzaakten ondragelijke pijnen. Na
  vier
  en
  dertig operaties was er nog steeds
  niets verbeterd, eerder was de situatie
  verergerd. “Je hebt verrotte knieën”, kreeg
  Eskea te horen.
  Totdat de kracht van Jezus Christus haar
  in één van de Genezingsdiensten volko
  men genas. Wat een Wonder

  www.wingsofhealing.nl

  GASTENBOEK 


  DE DEUR IS OPEN
 • Goede Morgen.
 • Een fijne donderdag
 • Hallo lLinecia,
 • Lieve groetjes vanwege DEWESTHOEK001
 • hai

  Druk op onderstaande KNOP om een berichtje achter te laten in mijn GASTENBOEK


  OPENHANDS

  DURF JE ECHT TE GENIETEN☻

  14 oktober☻
  Wonderen zijn er overal, elke dag.
  Toch rennen veel mensen er koortsachtig voorbij.
  Op zoek naar het grote geld.
  De ultieme liefde.
  Stress en onrust zijn het resultaat.
  Een leven lang soms.

  Toch is het ultieme geluk dichtbij.
  In de natuur.
  In de Bijbel.
  Bij God.
  Bij Jezus.


  OPENHANDS

  NIEMAND KAN TOT DE VADER KOMEN DAN DOOR MIJ☻
  14 oktober☻
  Johannes 14:6b
  Het zijn niet de woorden van mij, Alfons.
  Maar de woorden van God voor jou!
  Neem ze aan.
  Alleen dan verandert je leven.
  Dwars door moeilijkheden heen.
  Zelfs door je sterven heen.
  Want na je sterven stopt het niet.
  Dan is er volgens de Bijbel een oordeel.
  Voor iedereen, dus ook voor jou.
  Maar alleen als je in Jezus gelooft
  ben je geborgen en veilig.
  En ga je door naar de hemel.
  Een bovenmenselijk mooi uitzicht.
  Wil jij je leven ervoor openen?

  www.openhands.nl


  GELOOFT
  DE TWAALF WATERBRONNEN EN ZEVENTIG PALMBOMEN☻
  30 september☻
  In Exodus 15 vinden we een belangrijke Bijbelse sleutel voor goddelijke gezondheid. Nadat God Zijn volk uit Egypte geleid heeft, zegt Hij:
  Ik ben de HEERE, uw Heelmeester
  De Israëlieten kwamen bij Elim, waar zij twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen aantroffen. De plaatsnaam Elim betekent "Grote bomen". De waterbronnen en palmbomen spreken van verfrissing. De Israëlieten rustten en werden daar verfrist. Maar waarom "twaalf" en "zeventig"? Dit zijn geen onbelangrijke details! De twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen vertegenwoordigen gezalfde kerken en gemeenten die jou verfrissen met Gods Woord. Dus als je Jezus niet alleen als Verlosser, maar ook als Geneesheer wilt leren kennen, luister dan naar Gods Woord, want als Zijn Woord uitgaat, zal het je genezen. Zijn Woord is immers medicijn voor ons lichaam! (Spreuken 4:22)


  IK ZOEK GOD

  WAAROM IN NEDERLAND IN GOD GELOVEN☻

  14 oktober☻

  Wat heb ik aan God? Aan geloven? Verreweg de meeste Nederlanders geven een hoog cijfer voor hun geluksgevoel. Verandert geloven iets aan mijn leven in Nederland? De video geeft in een paar minuten een overzicht van de wereldgeschiedenis. En het wil ons iets geven: een nieuwe bril, waardoor we anders naar de wereld om ons heen leren kijken. Je wordt uitgedaagd om Gods bril op te zetten. Hoe leert hij ons te kijken naar hem, naar de wereld om ons heen en naar onszelf?

  IK ZOEK GOD

  GOD LEREN KENNEN☻

  14 oktober☻

  In dit artikel lees je hoe je God persoonlijk kunt leren kennen. Stel gerust een vraag als je meer wilt weten of hierover door wilt praten. GODS DISIGN: Je bent Gods unieke design. Iedere kunstenaar of designer heeft zijn eigen handschrift, zijn eigen specialiteit. Dat geldt voor Vincent van Gogh, Hugo Boss en voor… God. Hij is de vormgever van deze wereld en van alle mensen. God heeft iedereen – ook jou – op zijn eigen unieke manier geschapen, met de bedoeling om in relatie met hem te leven.WE ZIJN OFFLINE: Er is echter een breuk gekomen in de relatie met God. We zijn als het ware “offline”. Dit komt doordat we onze eigen weg zijn gegaan, zonder God. En zonder God blijft er een leegte achter in ons. die we proberen op te vullen met andere dingen. God is niet alleen een vormgever, maar ook een hersteller. Hij houdt van mensen en daarom kwam hij in beweging. Wij kunnen de relatie blijkbaar niet in orde maken. Maar hij wel. Dat deed hij met een spectaculaire reddingsactie: God werd mens. Hij komt zo dicht mogelijk naar ons toe.www.ikzoekgod.nl


  SHOUT BOX


  NA NARIGHEID☻
  8 oktober☻
  Eén hoop ellende is het leven!”
  Dat zegt de pessimist.
  Eerlijkheidshalve toegegeven
  dat hij zich niet vergist.
  Maar helaas mist hij de kracht
  die Christus geeft van boven
  aan ieder die Zijn heil verwacht,
  in Hem trouw blijft geloven.
  Hoop doet leven kostbaar zijn
  vertrouwend op een vrede
  die uitstijgt boven angst en pijn
  van het hier en nu beneden.
  Je leeft met zorgen en verdriet
  daar kan je niet van scheiden,
  maar je weet als je op Christus ziet:
  er komen goede tijden! A. Fokkema

  WERELDS BEGRIP☻
  8 oktober☻
  Als de wereld mij begrijpen zou,
  Wat zou het mij dan baten?
  Ze zouden mij volkomen steunen
  Maar dan wel verkeerd
  Want hun passie is niet Hij;
  Zij kunnen niet geloven
  Dat de wereld anders wordt;
  zij zijn niet bekeerd.
  Als de wereld nu begrijpen zou
  Waarom ik Hem blijf loven,
  Dan heb ik ondanks al mijn pijnen
  Hen dat met Hem geleerd. A. Fokkema

  OOK VOOR JOU☻
  8 oktober☻
  Ik zie je wel gaan
  je loopt op straat
  je gluurt en kijkt
  is er iemand die
  met je gaat
  Je schaarse kleding
  is niet voor dit weer
  je huivert wil naar binnen
  zijn er dan geen klanrten
  meer
  Waarom verneder jij jezelf
  ben je laag gevallen
  zoek je liefde
  dat wordt betaald
  ontucht en wreedheid
  gaan samen
  Ben je nog niet beschaamd
  God heeft je het leven
  gegeven
  om rein te zijn
  niet om je uit te leven
  en een hoer te zijn
  ga naar binnen en kleed
  je aan
  kniel dan neer
  vraag om vergeving in
  Jezus' naam
  Hij zal je genezen
  al is het met vallen
  en opstaan
  met pijn en verdriet
  je bent een schaap van Hem
  het was ook voor jou
  dat Hij de hemel verliet/E.Brunelli  OOK VOOR JOU☻
  8 oktober☻
  Ik zie je wel gaan
  je loopt op straat
  je gluurt en kijkt
  is er iemand die
  met je gaat
  Je schaarse kleding
  is niet voor dit weer
  je huivert wil naar binnen
  zijn er dan geen klanrten
  meer
  Waarom verneder jij jezelf
  ben je laag gevallen
  zoek je liefde
  dat wordt betaald
  ontucht en wreedheid
  gaan samen
  Ben je nog niet beschaamd
  God heeft je het leven
  gegeven
  om rein te zijn
  niet om je uit te leven
  en een hoer te zijn
  ga naar binnen en kleed
  je aan
  kniel dan neer
  vraag om vergeving in
  Jezus' naam
  Hij zal je genezen
  al is het met vallen
  en opstaan
  met pijn en verdriet
  je bent een schaap van Hem
  het was ook voor jou
  dat Hij de hemel verliet/E.Brunelli


  DE LUCHT ZO BLAUW☻
  8 oktober☻
  De lucht zó blauw
  De zon zó rood
  De zee zó diep
  De hemel zó hoog
  Vogels spreiden hun vleugels wijd
  en spelen op de armen van de wind
  Een vreugderoep klinkt
  Een lachend kind
  Hoe zomerblij
  al wat ‘k hier vind
  Hier wordt gehoord
  de muziek Gods
  in ’t eeuwigdurend golfgeklots:
  Het wisselend deinen op en neer
  Aanschouw de schepping van de Heer
  Een diepe zucht
  ontsnapt mijn brein
  Ik vlucht om bij de Heer te zijn
  Serene rust
  Heer, vul mijn ziel
  met ’t Brood, dat van
  de hemel viel! R.Dorlas  MIJN VERLANGEN☻
  8 oktober☻
  Soms kan ik mij alleen voelen in mijn leven,
  als ik kijk naar de mensen om me heen,
  waarom heeft U hen wel een vriend(in) gegeven,
  en ben ik nog alleen.
  Soms ben ik jaloers op andere mensen,
  dan zie je ze gelukkig bij elkaar,
  dan denk ik, had ik dat ook maar,
  Heere, dat is één van mijn wensen.
  U weet wat het beste voor mij is,
  of hebt U een bedoeling met mijn leven,
  Heere, wilt U zo met mij wezen
  want met U gaat het nooit mis.
  Heere, wilt U mij de weg wijzen,
  wilt U zo met mij gaan,
  wilt U zo met mij meereizen,
  tot aan het eind van mijn levensbaan.J.Troost

  EEN SCHREEUW NAAR GOD☻
  8 oktober☻
  Heer
  ik ga door
  diepe
  dalen
  en ik loop
  maar rond
  en rond te
  dwalen
  omdat U
  geen
  antwoord
  geeft
  Wat
  helpt het
  als men voor
  U leeft
  Het is zo
  donker om me
  heen
  Heer, mijn God
  ik ben zó
  alleen!T.Bijzet-Pullen


  EXTRA PERSOONLIJK GEBED☻
  Wil je ook bij Jezus horen? Dat mag je Hem gewoon vertellen. Je mag zomaar met Hem praten, bidden noemen we dat. Hij luistert altijd. Als je niet goed weet wat je moet zeggen, staat hieronder een voorbeeld hoe je tot Jezus bidden kan. Doe het maar. GEBED: Heer Jezus, Kind van God. Ik ken U nog niet, maar ik wil het wel graag. Ik heb gelezen dat U bij mij wilt zijn en mij wilt redden. Neem alstublieft het kwaad en het verdriet uit mijn leven weg. Ik weet nog weinig van U, maar wilt U mij leren wat ik over U moet weten.


  xxxBeste lezers  hebt u problemen waarmee u worstelt, kinderen willen u niet meer zien, bent u ziek, hebben artsen u opgegeven, depressief,  zelfmoordneigingen. U ziet geen verdere vooruitzichten. God is de schuilplaats, kom bij Hem zoals u bent. Blijf er niet mee rondlopen. Er zal voor u worden gebeden. Door de gedichten te lezen heeft ook een troostende, bemoedigende, rustende werking.

   Prive e-mail versturen.


  WEBSITES LINKS OM TE BEZOEKEN
 • alphacursus
 • patrice
 • gekmin
 • real-life
 • openhands

 • POEZIE

  JE BENT GEBOREN ALS EEN KINDJE VAN GOD☻
  30 september☻
  Je bent geboren als een kindje
  van God, dus ben je nooit alleen.
  Want in zijn rijke liefde vind je
  Vaders armen veilig om je heen.

  POEZIE

  ER IS VANDAAG EEN NIEUWE DAG☻
  30 september☻
  Er is vandaag een nieuwe dag,
  we zeggen; Goedemorgen!
  Heer, hoort U wat ik vragen wil?
  Wilt U voor Marieke zorgen?
  En als ik daarmee helpen mag
  dan hebben wij een goede dag!!


  ZENDINGS DIACONESSENHUIS BETANIE☺

  STILTE WEEKEND☻

  Kwetsbaar en toch veilig: 27 oktober/30 Oktober/ Israël vierde in oktober het uitbundige Loofhuttenfeest. En tegelijkertijd de herdenking aan de meest kwetsbare periode in hun leven: de tocht door de woestijn. Een tocht die ze alleen maar konden overleven in afhankelijkheid van God. Wat kunnen wij van hen leren  voor onze tocht door dit leven?

  www.zdh.nl

  DE SPIL

  INDIVIDUELE STILTE DRIEDAAGSE☻

  ma 30 Okt 2017 11:00 t/m wo 1 Nov 2017 17:00
  Begeleiding: Marianne Groen&Ineke Lamoree

  Tijdens deze stilte driedaagse staat jouw eigen zoektocht centraal. Wij bieden structuur aan de dag door drie maaltijden en de dagelijkse gebeden in onze kapel. Verder kun je je eigen tijd indelen. In huis is het stil. Ook de maaltijden zijn in stilte. Je beschikt deze dagen over een eigen, ruime, kamer. Tijdens deze driedaagse heb je een individueel gesprek met één van de begeleiders.

  DE SPIL

  INDIVIDUELE RETRAITES/Ben je meer op zoek naar stilte, dan raden we je de individuele stilte driedaagse aan die regelmatig in de even weken van de maand wordt georganiseerd.
  Week 39: 26 t/m 29 september/Week 41: 9 t/m 13 oktober/De omgeving van Maarssen leent zich uitstekend om te wandelen of te fietsen. De Spil beschikt over zeven hectare stiltetuin welke alleen toegankelijk is voor gasten van De Spil en de Emmaus Priorij.

  www.retraitecentrum.nl


  RETRAITE IN STILTE-KLEOPASDAGEN☻

  In 2017: donderdagmiddag 19 t/m zondagmiddag 22 oktober.

  in 2018: 8-11 maart en verder nog onbekend/ Leuvenheim (onder Zutphen)In deze dagen mogen we ervaren dat het woord uit de Hebreeënbrief (4:12) werkelijkheid wordt 'want het Woord van God is levend en krachtig... het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.' Het Woord van God geeft niet alleen inzicht; het troost, bevrijdt en geneest bovendien. http://www.biddeniseenweg.nl


  ☻☻30 september☻☻


  JEZUS IS HET LICHT☻
  8 oktober☻
  De zon schijnt
  Het is een wonder
  Alles groeit, alles bloeit
  dat is nu juist bijzonder
  Zonder de zon is alles dor
  geen lichtpuntje te zien
  ben jij in het duister
  een leegte misschien
  Ga dan naar Jezus
  Hij is het licht
  houd altijd je ogen
  op Hem gericht/I.vd Akker  VLUCHT NAAR GOD☻
  8 oktober☻
  Heer ik kom verdrietig bij U
  even zitten op Uw schoot
  want ik smacht zo naar Uw liefde
  aan Uw aandacht heb ik nood
  heel mijn wezen is onrustig
  en ik voel me niet compleet
  in mijn wanhoop kom ik vragen
  of U ziet mijn strijd en leed
  Heer ik heb zo´n sterk verlangen
  om heel dicht bij U te zijn
  waar ik dwars door al mijn chaos
  en mijn onverwerkte pijn
  schuilen kan voor wat mij bang maakt
  weten mag U bent nabij
  help mij Heer mijn moed bewaren
  draag in deze strijd ook mij
  Heer houd mij, nu ik gevangen
  door de aanval van ´t verlee
  en de plagen van mijn heden
  haast verlies mijn stille vree
  dicht, heel dicht bij U, mijn Schepper
  laat mij niet te lang alleen
  Heer ik wil zo graag ervaren
  dat U leidt en anders geen
  kom mij in dit zware uur
  tegemoet, straks dooft mijn vuur/E.Wagenaar

  JE HELPER☻
  8 oktober☻
  meisje met je matte glimlach
  met je hart zo vol verdriet
  denk niet dat je nu alleen bent
  er is Iemand die je ziet
  Eén, die toch zo graag wil helpen
  om te dragen deze last
  Eén, die met Zijn Vaderhanden
  tranen van je wangen wast
  Hij geeft kracht in zware tijden
  houdt jou aan Zijn hart, mijn kind
  weet toch dat je nergens anders
  zoveel liefde ondervindt
  Hij lijdt mee, Hij voelt je smarten
  ziet hoe uitzichtloos het lijkt
  Hij is het, die door het dal heen
  met jou weer de top bereikt
  wil je deze Vriend nog kennen
  nu je ziel zo zwaar je drukt?
  of heb jij door wat gebeurd is
  juist je van Hem los gerukt?
  Hij begrijpt je als geen ander
  schuil maar aan Zijn Vaderhart
  Zeg Hem maar wat jou verdriet doet
  Hij verlost van elke smart/E.Wagenaar


  DE DEUR NAAR BINNEN☻
  8 oktober☻
  soms als ik naar binnen wil
  klemt de deur zo stroef
  falen mij, mijn krachten
  dan huil ik zacht, soms huil ik niet
  dan knaagt alleen maar het verdriet
  ik wil niet, maar moet wachten
  als ik door die zware deur
  mijn doel maar niet bereik
  en emoties golven
  dan geef ik op, al wil ik niet
  dan vreet mij aan, dat stil verdriet
  verdrink ik, wordt bedolven
  als dan door een sprankje hoop
  de deur een weinig wijkt
  kan ik met moeite duwen
  dan voel ik drukkend het verdriet
  dan zet ik door en wankel niet
  ik wil het leed niet schuwen
  toch blijkt telkens weer opnieuw
  het leed is me te zwaar
  ik kan het niet verkroppen
  ik wil het zien maar kan het niet
  en sluit de deur voor het verdriet
  ik blijf het maar verstoppen
  kon ik maar samen door die deur
  mijn hand in Uwe hand
  dorst ik Uw hulp maar vragen
  dan kon ik zien naar wat er schuilt
  omdat U samen met mij huilt
  wellicht kon ik het dragen. E.Wagenaar


  GRATIS EN VOOR NIETS☻
  8 oktober☻
  geschapen in volmaakte liefde
  gedragen door een soevereine God
  levend in een tuin, waar wat men bliefde
  beschikbaar was, met enkel één verbod
  verleiding drong het hart der mensen binnen
  men nam, waarvan Hij zei, het niet te doen
  voor eeuwig wilde Hij hen teer beminnen
  Zijn droefenis klonk schel als een klaroen
  het was gratis en voor niets
  alles bood de Heer hen aan
  gratis en voor niets
  maar men nam de gift niet aan
  het was gratis…
  het was voor niets
  geboren in bescheiden eenvoud
  levend, lerend, lijdend als een mens
  gevend aan Zijn dood verlossend inhoud
  verlegde Hij de Goddelijke grens
  de weg tot God heropend door erbarmen
  daar Jezus zelfs ter helle leven bood
  de Heere sluit de kind’ren in Zijn armen
  die pleiten op het bloed dat Hij vergoot
  het was gratis en voor niets
  kosteloos schonk Hij gena
  maar Zijn dood was echt voor niets
  als je niet tot Jezus gaat
  die gratis….
  niet voor niets
  Zijn leven voor jou liet/ E.Wagenaar


  DE BLOEM VAN LIEFDE☻
  8 oktober☻
  De bloem van liefde
  in de stilte van de nacht
  bloeit in alle pracht
  de bloem van liefde
  in de stilte van het donker
  een schitterend geflonker
  open je ogen en oren
  in de stilte van het duister
  klinkt een zacht gefluister
  Ik ben het, luister
  Jezus is Mijn naam
  Ik ben niet ver vandaan
  laat Mij bloeien in je hart
  Ik ben het die je hoort
  Ik heb je verlangen gehoord
  Mijn armen zijn om je heen
  Mijn liefde geeft je licht
  Je eenzaamheid wordt verlicht
  Ik laat je nooit alleen
  de bloem van liefde
  schenk Ik jou
  omdat Ik van je hou/A.Heide


  GEEF NU EEN BRUG EEN NIEUWE NAAM♥
  8 oktober☻
  Geef nu een brug een nieuwe naam
  genoemd Eberhard van der Laan.
  Die zelf een bruggenbouwer bleek
  want niemand liet hij in de steek.
  Men wandelt straks over die baan
  om naar elkander toe te gaan.
  Zo blijft zijn naam de mens tot nut
  die menigeen heeft onderstut.
  In Amsterdam dat moet gezegd
  hoort aan een brug zijn naam gehecht.
  Die steeds herinnert aan zijn naam
  en hiermede blijft voortbestaan.
  Want zo blijft zijn gedachtenis
  nu hij er helaas niet meer is.
  Laat zo voor alles wat hij deed
  herinnering zijn aan wat men weet.
  Een brug genaamd over een gracht
  die blijft geuitgen van zijn kracht.
  Daarmee doet Amsterdam hem recht
  want dat mag zeker voortgezegd.
  Zorg dat zo'n brug er zal bestaan
  om voortaan overheen te gaan.
  Om nooit vergetend wat hij deed
  zodat elk mens dat blijvend weet. A.v Tricht

  GA AAN DE KRIBBE NIET VOORBIJ☻
  8 oktober☻
  Ga aan de kribbe niet voorbij
  kniel als de herders ook met mij.
  Of schenk uw gaven als de wijzen
  om 't Christus kind met eer te prijzen.
  Vergeet toch niet waarvoor Hij kwam
  als nazaat vanuit Jesses stam.
  Druk hem niet weg uit hart en tijd
  Hij kwam tot ons, die heil bereidt.
  Hij die licht in de wereld bracht
  geboren in de duistere nacht.
  Omgeven door het hemelslied
  dat God als feestklank aan ons biedt.
  Zorg dat u niet wordt overspoeld
  met dingen niet door God bedoeld.
  Maar wees gericht op 't kind en 't feest
  de mens van ziekte en kwaal geneest
  Houd 't kindeke met liefd' in eer
  en passend in de juiste sfeer.
  Maar draag Zijn naam met liefde uit
  ons gedrag Hem niet buitensluit. A.v Tricht

  Ik ben Patricia van 24 maart 1957 wonende in Noord-Holland/Waterland. Ik ben een wederom geboren christen. Bezoek de kerk/samenkomst elke zondag. Elke woensdag naar de Bijbelstudie. Evangeliseren op straat. Enkele mensen aanspreken als het nodig is met gebed. Voor speciale diensten breng ik de uitnodigings kaarten rond. Ik beluister en bekijk bevrijdingsdiensten en gewone diensten. Lees regelmatig de Bijbel en studiebladen. Kortom ik bid ook veel voor andere gelovigen en niet gelovigeen.

   


  JEZUS LAAT JE NOOIT ALLEEN☻
  8 oktober☻
  Jezus laat nooit alleen
  Hij gaat met je mee door ’t leven
  Jezus, Hij wil je al Zijn liefde geven
  Ga dan maar tot Hem heen.
  Jezus, Hij wil je altijd nabij zijn
  En zal je nooit alleen laten gaan
  Hij maakt voor jou ruim baan
  En is erbij in je verdriet en pijn.
  Jezus, de Redder van ’t heelal
  Vertrouw maar op Hem
  En luister naar Zijn stem
  Jezus, die je nooit vergeten zal.
  Jezus, Hij blijft voor je zorgen
  Zijn trouw blijft tot in eeuwigheid
  Zijn naam zij geprezen wereldwijd
  Loof Hem bij elke nieuwe morgen. F.Nicolai


  JEZUS LAAT JE NOOIT ALLEEN☻
  8 oktober☻
  Jezus laat nooit alleen
  Hij gaat met je mee door ’t leven
  Jezus, Hij wil je al Zijn liefde geven
  Ga dan maar tot Hem heen.
  Jezus, Hij wil je altijd nabij zijn
  En zal je nooit alleen laten gaan
  Hij maakt voor jou ruim baan
  En is erbij in je verdriet en pijn.
  Jezus, de Redder van ’t heelal
  Vertrouw maar op Hem
  En luister naar Zijn stem
  Jezus, die je nooit vergeten zal.
  Jezus, Hij blijft voor je zorgen
  Zijn trouw blijft tot in eeuwigheid
  Zijn naam zij geprezen wereldwijd
  Loof Hem bij elke nieuwe morgen. F.Nicolai  IN ELKE TRAAN☻
  8 oktober☻
  In elke traan is nog een lied te vinden.
  Een lied met woorden van verdriet.
  't Verwaaid soms in de felle winden,
  een stille traan die niemand ziet.
  In elke traan zingt toch Gods trouw.
  Als je niet zingen kunt, enkel maar huilen,
  klinkt toch Zijn lied heel diep in jou
  en zegt dat je bij Hem mag schuilen.
  In elke traan klinkt toch een melodie,
  al kan je stem soms niet meer zingen,
  en denk je: ' 't Is of ik geen troost meer zie.'
  Gods trouw blijft je toch steeds omringen.
  In elke traan klinkt toch Gods woord:
  'Mijn kind, ik help je alles dragen,
  Ik heb je stil verdriet gezien, gehoord,
  ik ken je, het verdriet, de vragen.'
  De tranen zullen dan als parels blijken.
  Hij is de Heer die alle tranen ziet
  en al 't verdriet eens weg zal strijken.
  Hij is de vreugde en je levenslied. D.Beijersbergen-Groot


  JE ZIEL IS ALS EEN WOLKJE IN GODS HAND☻
  8 oktober☻
  Je ziel is als een wolkje in Gods hand
  gedragen naar het hemels land.
  Als uur en tijd zijn aangebroken
  heeft God Zijn vlam voor jou ontstoken.
  Je valt als mens nooit naar benee
  want God heeft een beter idee.
  Hij biedt je veilige thuiskomst aan
  genoemd het hemels Kanaan.
  Je laatste vlucht wordt vogelvlucht
  met snelheid door de ijle lucht.
  Je komt beveiligd met God aan
  in 't jou beloofde nieuw bestaan.
  De tijd die nu voor je aanbreekt
  is 't licht van God dat nooit verbleekt.
  Schijnt door al d'eeuwigheden heen
  wat nooit uit je gezicht verdween.
  Dit licht wordt nimmermeer gedoofd
  dat heeft de Schepper je beloofd.
  Dit schijnsel kent dus geen beperk
  want het is immers 's Heren werk. J.v Tricht

  U LICHT HEER DOORGEEF☻
  8 oktober☻
  Mensen zijn zo dankbaar Heer
  dat ik Uw Licht Heer doorgeef.
  Ontvangen krachten, steeds meer
  ondanks de moeite die ik beleef
  een lichtje ben, en die uitstraal.
  Niet een maar velen zeggen dat
  het zijn geen woorden, daden,
  altijd meer om and'ren geef.
  Troost die ik ontvangen mocht
  aan and'ren door mag geven,
  ook zij Uw warmte beleven.
  Daar wil ik voor danken Heer
  dat ik Uw liefde uitstraal.
  Dat ik ze hoop en moed geef
  het zijn geen woorden, daden,
  en dankbaar zeg ik. Amen !
  2 Korintiërs 1:15
  Paulus kon deze troost ook doorgeven die hij zelf mocht ontvangen.en als wij die zelf ontvangen hebben moeten wij dat ook doen. Niet met woorden,niet met geld,maar daden. P.Groeneveld


  JE ZIEL IS ALS EEN WOLKJE IN GODS HAND☻
  8 oktober☻
  Je ziel is als een wolkje in Gods hand
  gedragen naar het hemels land.
  Als uur en tijd zijn aangebroken
  heeft God Zijn vlam voor jou ontstoken.
  Je valt als mens nooit naar benee
  want God heeft een beter idee.
  Hij biedt je veilige thuiskomst aan
  genoemd het hemels Kanaan.
  Je laatste vlucht wordt vogelvlucht
  met snelheid door de ijle lucht.
  Je komt beveiligd met God aan
  in 't jou beloofde nieuw bestaan.
  De tijd die nu voor je aanbreekt
  is 't licht van God dat nooit verbleekt.
  Schijnt door al d'eeuwigheden heen
  wat nooit uit je gezicht verdween.
  Dit licht wordt nimmermeer gedoofd
  dat heeft de Schepper je beloofd.
  Dit schijnsel kent dus geen beperk
  want het is immers 's Heren werk. J.v Tricht  GEBROKEN HART☻
  8 oktober☻
  Achter ruiten donker
  en zwart
  zit een gebroken hart
  licht kan het niet
  verdragen
  donker en somber
  is de kamer
  het zucht en staart
  voor zich uit
  wat heeft dit mens
  getroffen
  een ramp een verlies
  niemand die het weet
  het is een zielsverdriet
  alleen God die het ziet/E. Brunelli


  HUILDE ALLEEN DE WIND☻
  8 oktober☻
  Voor het laatst
  heb ik je gekust
  voor het laatst
  huilde ik bittere
  tranen
  je hebt geleden
  tussen die koude
  muren
  mensen zo ver weg
  geen gevoel, geen
  medelijden
  wrede ogen
  spottend gezicht
  toen ik naar buiten
  ging
  huilde alleen de wind E.Brunelli


  VRAGEN☻
  8 oktober☻
  Er zijn zoveel vragen die wij hebben
  vragen en geen antwoord
  daarop
  je mag ze fantaseren
  maar je komt er toch nooit op
  vragen blijven vragen
  maar na de dood niet meer
  dan wordt alles openbaar
  en zijn er geen vragen meer/E.Brunelli


  TROUW OF ONTROUW☻

  boek-bewegende-animatie-0014

  27 september☻ Onze lieve Heer vroeg mij om hem te helpen voor kerstmis. Hij vroeg me om alle namen van mensen op de aarde te noteren die hem ontrouw waren geweest. Ik ben twee dagen bezig geweest en toen had ik de boeken die ik meekreeg al vol. Had ik alleen het plaatsje venlo en tegelen gehad. Toen ik hem dat zij kreeg ik nieuwe boeken met de opdracht om alle namen te noteren op de aarde die hem trouw waren gebleven. Na 2 dagen was ik klaar. Toen gaf hij me een opdracht om iedereen die hem trouw was gebleven een mooi kerstcadeautje te sturen. Dat heb ik gedaan. Weet jij wat er in dat cadeautje zat. Niet dan ben je hem ook ontrouw geweest.


  Liveshow-_Flyer-_E4_C

  MAKE SOME NOISE LIVESHOWS/Na het spetterende succes van de liveshows van 2016 gaat Make Some Noise Kids een stap verder in het najaar van 2017 met vier gloednieuwe liveshows. Liedjes van de derde cd zullen te beleven zijn in een show die bol staat van dans, muziek en spektakel. Kortom: deze swingende show mag jij en je kids niet missen! Aansluitend op liveshow is er een afterparty waar jong en oud lekker kan dansen bij de MSNK-discoparty onder het genot van een lekkere suikerspin of popcorn. Ook kun je een leuke foto maken bij de fotowall en de gloednieuwe cd Make Some Noise Kids 4 zal hier voor het eerst te koop zijn! Datum: zaterdag 28 oktober/Veenendaal/ zaterdag 04 november/Leeuwarden/ zaterdag 11 november/Dordrecht/ zaterdag 25 november/Den Haag/Tickets zijn te koop www.events4christ.nl

  Image and video hosting by TinyPic

  NIEUW SEIZOEN! NEDERLAND ZINGT/ Iedere zaterdag om 19.10 uur op NPO2/Het christelijke muziekprogramma waarin we samen zingen, samen geloven.

  Image and video hosting by TinyPic

  OPEN DOORS-DAG☻ Thema: Geloof in de toekomst van de kerk Kun je nog geloven in de toekomst als je als kind wordt buitengesloten en gepest omdat je in de Here Jezus gelooft? Wat doet het met je als volwassene, als je jarenlang wordt vervolgd omdat je christen bent en welke impact heeft dat op je geloof? Tijdens de Open Doors-dag hoort u meer over de situatie van kinderen in de vervolgde kerk. Ook delen vervolgde christenen hun ervaringen en de (geestelijke) lessen die ze hebben geleerd. Laat u inspireren door hun verhalen en geloof in de toekomst van de kerk! Kom op 4 november naar de Open Doors-dag. Jaarbeurs in Utrecht☻

  Image and video hosting by TinyPic

  FMF FAMILIE HERFSTWEEK☻14 oktober 2017 - 21 oktober 2017 Dit jaar wordt door FMF voor het eerst de FMF Familie Herfstweek georganiseerd op De Betteld in Zelhem van 14 tot 21 oktober 2017. Iedereen is daarbij van harte welkom. FMF staat voor “Friends for Ministries in Fellowship”. Bij dit netwerk zijn 160 gemeenteleiders aangesloten. Daarnaast heeft FMF nog een aantal specifieke afdelingen zoals FMF Worship, FMF Youth en FMF Women. De Betteld werkt in de vakantieweken samen met allerlei organisaties en netwerken. In de eerste herfstweek is dat FMF.…/De Betteld Zelhem/ Aaltenseweg 11 Zelhem, 7021 HR Nederland

  Image and video hosting by TinyPic Jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos – Musical Mozes 21 oktober 2017 - 16:00 - 17:15/ Gereformeerde Kerk Almkerk, Voorstraat 16 4286 AL Almkerk

  Image and video hosting by TinyPic

  VAKANTIE BIJBEL FEEST☻ 25 oktober 2017 - 10:00 - 29 oktober 2017 - 11:30 In de herfstvakantie wordt er voor jou een super TOP Vakantie Bijbel Feest georganiseerd! We gaan drie dagen op TOP survival met elkaar. Het is super spannend en leuk om met elkaar een avontuurlijke tocht te maken. Maar dan moet je wel goed voorbereid zijn! Wat heb je allemaal nodig tijdens een survivaltocht? Een routekaart, die is heel erg belangrijk. Een touw is heel handig om mee te nemen en natuurlijk moet je je fles met water niet vergeten. Tijdens…Rutgers van Rozenburglaan, 3755 Eemnes, Nederland

  Image and video hosting by TinyPic

  KIDS IN ACTIE ELLY EN RIKKERT ASSEN☻ 25 oktober 2017 - 14:30 - 16:15/GKV Assen west nobellaan 140, 9402bw Assen Van harte welkom op dit Kids in Actie concert met Elly & Rikkert. Samen met uw (klein)kind luisteren naar duif Rainbow en oma Duif! "Hallo lieve mensen, ik ben Elly en trotse oma van een aantal kleinkinderen. Ik geef mijn kleinkinderen graag mee dat we allemaal, jong en oud, iets kunnen betekenen voor een ander. Dat is ook wat Rainbow kinderen wil laten zien. Ik draag, samen met mijn man Rikkert, Kerk in Actie dan ook een warm hart toe."-…

  Image and video hosting by TinyPic

  ORIENTATIEBEURS MISSIONAIR WERK ONDERWEG NAAR JE VOLGENDE STAP☻ 28 oktober 2017 - 14:00 - 17:00 Oriënteer jij je op missionair werk in binnen-of buitenland? Kom op zaterdag 28 oktober naar de Oriëntatiebeurs Missionair Werk in Zwijndrecht en maak kennis met ruim 15 organisaties die op dit vlak actief zijn. Anjerstraat 79, 3333GC Zwijndrecht (Nederland)

  Image and video hosting by TinyPic

  KERST BIJ JOKE☻ Met ‘Kerst bij Joke’ doet de zangeres wat ze voor veel Johannes de Heer liederen deed; oude liederen smaakvol en aantrekkelijk bewerken tot nieuwe, Nederlandstalige muziek. Concertreeks ‘Kerst bij Joke’ – Joke Buis & band 1 december 2017, Leeuwarden 2 december 2017, Groningen 7 december 2017, Veenendaal 8 december 2017, Zwolle 9 december 2017, Rotterdam 14 december 2017, Arnemuiden 15 december 2017, Scheveningen 21 december 2017, Gouda 22 december 2017, Ermelo Kaarten voor de optredens in december zijn te bestellen via www.truetickets.nl/jokebuis. Image and video hosting by TinyPic

  VERNIEUW JE WERELD☻ Groenekerkenactie en Micha Nederland organiseren een aantal inspirerende avonden rond het thema ‘Vernieuw je wereld.’ Tijdens de avonden delen we inspirerende verhalen, mooie muziek van Schrijvers voor Gerechtigheid met Amanda Lock en kun je met elkaar in gesprek. 7 november 2017 om 20:00 uur /Hoefkade 11, 2526BN Den Haag Image and video hosting by TinyPic

  ISRAEL OPENDAG VOOR PROVINCIE FRIESLAND☻ Begin oktober opent het nieuwe Israëlcentrum haar deuren. Het gebouw wordt echt een ontmoetingscentrum en daarom heten we jullie er heel graag welkom! Tijdens onze Open Dagen krijgt u een uniek kijkje achter de schermen van het nieuwe Israëlcentrum… Op donderdag 27 oktober vindt er in het nieuwe Israëlcentrum een feestelijke Open Dag plaats voor inwoners van de provincie Friesland. Maak samen met provinciegenoten kennis met ons nieuwe gebouw! 27 oktober 2017 om 10:45 uur /Henri Nouwenstraat 34, 3863 HV Nijkerk


  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  BINNENKORT DOCUMENTAIRE OVER DE ERFENIS VAN LUTHER☻ 17 oktober☻ Op 31 oktober is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther met de publicatie van zijn 95 stellingen de protestante Reformatie inluidde. Het is de aanleiding voor regisseur Peter Greenaway om aan de hand van 16e en 17e-eeuwse tekeningen en schilderijen een persoonlijk en visueel rijk filmessay te maken over Luthers erfenis. Hij betrekt daarbij zijn tijdgenoten als Erasmus en onderzoekt de invloed van verschillende communicatierevoluties. Eerst die van de boekdrukkunst, die grootschalige propaganda mogelijk maakte, daarna die van de computer. Zo ontvouwt zich naast een historische schets van Luthers leven en gedachten goed, een uitgesproken, kritische en actuele visie op de macht van het beeld en de invloed van religie. Door de opkomst van de boekdrukkunst en zijn vertaling van de Bijbel kon Luthers protest zich razendsnel verspreiden, met de grootste breuk in de geschiedenis van het katholieke geloof, ingrijpende veranderingen en grote spanningen tot gevolg. Greenaway baseert zich vooral op visuele bronnen omdat juist die de meeste invloed hadden op de grotendeels ongeletterde bevolking. Hij ontwaart in het samenspel van verbeelding, macht, geweld en geld parallellen met het heden.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  WAAR WAS JE JAN VAN BEMMEL SCHRIJFT BOEK OVER SCHEPPING EN EVOLUTIE☻ 17 oktober☻ Wij leven ruim honderdvijftig jaar na Charles Darwin en bijna honderd jaar na Edwin Hubble. Zij veranderden onze visie op levende organismen en de wording van het universum. De wetenschap heeft, naar het lijkt, onbegrensde mogelijkheden, maar gaat zij alle vragen beantwoorden, of zijn er grenzen aan haar wijsheid? In het boek Waar was je? zoekt natuurkundige dr. Jan van Bemmel een weg te vinden te midden van de vele mogelijkheden en gegeven grenzen. Hij maakt daarbij gebruik enerzijds van wat wetenschappelijk bekend is en anderzijds van wat is bedacht door vele denkers voor ons en wat is doorgegeven door de Bijbelschrijvers. Gegeven wat wij tot op heden weten over het oerbegin en de wording van het leven, is een van de conclusies van dit boek dat de grootste wetenschappers steeds bescheidener zijn geworden en zich ervan bewust zijn dat er principiële grenzen zijn aan ons kennen. Dat geldt zowel de natuurwetenschappen als de mens- en godsdienstwetenschappen; vandaar de titel van dit boek. Voor Jan van Bemmel geldt dat hij dankbaar is dat er vanuit de Bijbel, complementair aan de wonderlijke natuur die wij mogen bestuderen, antwoorden worden aangereikt die het leven zin en richting geven.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  MET EEN WAT JE HEBT BON KOMT JE GIFT GOED TERECHT☻ 14 oktober☻ Straatpastor Max Paans deed in Ede een proef met Hebjewat-bonnen, waarmee daklozen eten kunnen kopen. ‘Zo kunnen de winkeliers verantwoord ondernemen, zonder dat het hun iets kost.’ Ede Het is een bekend dilemma als een dakloze om geld vraagt: je wilt helpen, maar ook voorkomen dat diegene alcohol, sigaretten of drugs koopt. De Edese straatpastor Max Paans heeft twee weken proefgedraaid met een systeem dat volgens hem de oplossing biedt: Hebjewat-bonnen. Deze week begint het project officieel. Hoe werken Hebjewat-bonnen? ‘Het zijn bonnen ter grootte van een visitekaartje. Dak- en thuislozen kunnen die bij zes verschillende winkels inleveren voor voedsel. Particulieren kunnen geld overmaken naar de stichting Streetpastor. Ik zorg dan dat ze de bonnen krijgen om die zel …

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ABC VAN HET GELOOF START CROWDFUNDINGSACTIE VOOR VERDERE UITBREIDING☻ 14 oktober☻ “Wedergeboorte, verzoening, rechtvaardigheid… natuurlijk ken ik deze woorden. Ik hoor ze regelmatig in de kerk. Maar als ik uit moet leggen wat ze betekenen… dat vind ik lastig!” We krijgen van jongeren vaak te horen dat ze het lastig vinden om Bijbelse kernbegrippen uit te leggen. Maar als je de inhoud van Bijbelse kernwoorden niet kent, hoe kun je ze dan geloven of beleven? Om hier iets aan te doen hebben verschillende (jongeren)organisaties en Erdee Media Groep (EMG) - de handen ineengeslagen voor het project ABC van het geloof. Het resultaat is een website voor jongeren (ABCvanhetgeloof.nl) en een website voor kinderen (ABCvoorkinderen.nl). Op beide websites worden 27 Bijbelse kernwoorden in begrijpelijke en eigentijdse taal uitgelegd. Het project ABC van het geloof werd mogelijk gemaakt door enkele grote fondsverstrekkers. Om de website verder uit te kunnen breiden, is nieuwe financiering noodzakelijk. Daarom start ABC van het geloof een crowdfundingsactie in de achterban van de betrokken organisaties. Via de website www.ABCvanhetgeloof.nl/kominactie kan men een bijdrage doneren voor de ontwikkeling van een nieuw kernwoord. Het bedrag dat men kan geven is volledig vrij. Zo kan men een klein bedrag investeren ter ondersteuning, of kiezen voor een grotere bijdrage waarmee de volledige uitleg van een woord kan worden ontwikkeld.

  NIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  AARDBEVINGSBESTENDIG KERKORGEL VOOR KERK IN GRONINGEN☻ 8 oktober☻ Een kerkje in Oldenzijl krijgt het eerste aardbevingsbestendige kerkorgel ter wereld. Het orgel wordt gerestaureerd en versterkt, laat RTV Noord weten. "De uitdaging is hoe en waar het orgel vastgezet moet worden aan de muur," zegt Dolf Tamminga, directeur van het bedrijf Mense Ruiter Orgelmakers in Ten Post. "Het moet niet zo stug worden dat het orgel geen akoestisch instrument meer is. Ook kan het hout scheuren als er een aardbeving is en het orgel te strak vast staat."

  NATUURNIEUWS

  Image and video hosting by TinyPic

  ERVAAR NATUUR EN GESCHIEDENIS TIJDENS EXCLUSIEVE SAFARI☻

  14 oktober☻

  Ga in november mee met een bijzondere excursie per comfortabel personenbusje. Met een kleine groep geïnteresseerden ontdek je de schitterende natuur van Nationaal Park Veluwezoom en leer je een deel van de geschiedenis kennen: die van de radiopeilstations uit de Tweede Wereldoorlog. De themasafari Teerose Veluwezoom voert je langs plekken waar de geschiedenis in het landschap zichtbaar is, zoals de resten van Teerose II. Misschien heb je je weleens afgevraagd wat die betonnen bouwsels daar diep in het bos te betekenen hebben. Gids Paulien Koopmans vertelt je er van alles over tijdens de safari. Onderweg stap je een paar keer uit om bijzondere plekken wat beter te bekijken en het weidse landschap in je op te nemen. Met wat geluk ontmoet je Schotse hooglanders en misschien wel herten.

  Image and video hosting by TinyPic

  ZEISBRIGADE GEEFT WEIDEVOGELS MEER RUIMTE IN HOEKSMEER☻

  14 oktober☻

  Een groep van tien vrijwillig maaiers gaat donderdag 19 oktober met de handzeis twee broedeilanden in Hoeksmeer vlakbij het Groningse Garrelsweer ‘voorjaars klaar’ maken. Deze bijzondere zeisbrigade zorgt er voor dat de met riet begroeide eilandjes midden in natuurgebied Hoeksmeer weer aantrekkelijk worden voor kluten. Coördinator natuurbeheer Jeroen Kuipers: ‘de zeisbrigade van Landschapsbeheer Groningen hoopt in één dag beide eilanden aan te kunnen pakken en daar is Natuurmonumenten erg blij mee. Het is bijna onmogelijk om met zware machines het waterrijke en moerasachtige natuurgebied in te komen. Als het al zou lukken, heeft de bodem daar veel van te lijden, en dat willen we natuurlijk voorkomen, zo betoogt Kuipers. Maar zo vervolgt hij: ‘het maaien met de zeis levert natuurlijk ook een bijzonder plaatje op. Terug naar vroegere tijden toen veel van het boerenwerk nog handmatig werd uitgevoerd’ Natuurmonumenten werkt samen met pachters en vrijwilligers om de weidevogels in Hoeksmeer te behouden. De landelijke trend laat zien dat het slecht gaat met de weidevogels. In Hoeksmeer is het aantal weidevogels al jaren stabiel. De zeisbrigade levert met hun bijdrage een welkome aanvulling op het stabiele weidevogelbestand in Hoeksmeer!


  TWITTER HET GELOOF


  Zoeken in blog  Blog tegen de regels? Meld het ons!
  Gratis blog op http://blog.seniorennet.be - SeniorenNet Blogs, eenvoudig, gratis en snel jouw eigen blog!